Login
เข้าสู่ระบบ

ทั้งหมด

ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
21 กันยายน 2564 จราจรจิตอาสา นักศึกษาวิชาทหาร อาคารบูรณาการ (สติล คุณปลื้ม)
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565
ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมและการเเข่งขันทางดาราศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เเต่ละหน่วยงานที่จัดกิจกรรมการเเข่งขันทางดาราศาสตร์
01 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565
ห้องเรียนสะอาดดี มีความรับผิดชอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565
ส่งเเข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน นักกีฬาของโรงเรียน นอกสถานที่
01 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565
ส่งเสริมการเเข่งขันทางวิชาการและความสามารถพิเศษ ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565
สุขอนามัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565
Morning Brief ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 JIP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565
English Corner ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 JIP อาคารพิบูลบำเพ็ญ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565
Spelling Bee ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 JIP ิอาคารพิบูลบำเพ็ญ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565
Good Morning Radio ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 JIP อาคารพิบูลบำเพ็ญ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565
Science in Action (Modern Science Innovation) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 JIP ห้อง Lab อาคารพิบูลบำเพ็ญ 2 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565
Reading For Fun (Reading fiction bools) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 JIP อาคารพิบูลบำเพ็ญ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565
Environment Project ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 JIP อาคารพิบูลบำเพ็ญ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565
ส่งเสริมและสนับสนุนการนำนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ดนตรี ศิลปะ หรือนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ละหน่วยงานที่จัดเเข่งขัน
01 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565
ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมและการเเข่งขันด้านนวัตกรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ละหน่วยงานที่จัดเเข่งขัน
12 ตุลาคม 2564 บำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบามชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาบที 9) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
26 ตุลาคม 2564
ถึง
28 ตุลาคม 2564
อบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรเเกรม The Geometer's Sketchpad สำหรับนักเรียนสู่ชุมชน อำเภอ
จังหวัด
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
29 ตุลาคม 2564 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฮาโลวีนฝ่ายปฐมวัย ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 หอพระ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
31 ตุลาคม 2564 ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP ม.ปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 SAM นอกสถานที่
01 พฤศจิกายน 2564
ถึง
18 กุมภาพันธ์ 2565
บริการวิชาการ GLC (Learning & Practice Languages) 2/2564 นักเรียนจำนวน 180 คน โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 พฤศจิกายน 2564
ถึง
29 ธันวาคม 2564
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 พฤศจิกายน 2564
ถึง
31 สิงหาคม 2565
คุณธรรมจริยธรรม ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 พฤศจิกายน 2564
ถึง
31 สิงหาคม 2565
รักการอ่าน ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 พฤศจิกายน 2564
ถึง
31 ตุลาคม 2565
บริการวิชาการ "การส่งเสริมทักษะวิชาว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่สนใจ
บุคลากรทั่วไป
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
04 พฤศจิกายน 2564 LIP Road to The Universitiy ชั้นนมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 LIP ห้องประชุม 202 ธำรง บัวศรี ม.บูรพา
05 พฤศจิกายน 2564
ถึง
04 กรกฎาคม 2565
ตัวเเทนนักเรียนพบผู้บริหาร ตัวเเทนนักเรียนแต่ละห้อง โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
08 พฤศจิกายน 2564
ถึง
25 พฤศจิกายน 2564
Science poster making exhibition ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 JIP อาคารพิบูลบำเพ็ญ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
08 พฤศจิกายน 2564
ถึง
18 กุมภาพันธ์ 2565
บริการวิชาการ Satit Creative Learning for Fun 2/2564 ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
08 พฤศจิกายน 2564
ถึง
18 พฤศจิกายน 2564
ตรวจสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
11 พฤศจิกายน 2564
ถึง
12 พฤศจิกายน 2564
วรรณคดีสัญจร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จ.กรุงเทพฯ
12 พฤศจิกายน 2564 ชี้เเจงเเนวทางการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
13 พฤศจิกายน 2564
ถึง
14 พฤศจิกายน 2564
ประชุมผู้ปกครองชี้เเจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
15 พฤศจิกายน 2564
ถึง
19 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ห้องสมุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
19 พฤศจิกายน 2564 ตลาดนัดสาธิตพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
19 พฤศจิกายน 2564 ลอยกระทง ระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
19 พฤศจิกายน 2564 Loy Krathong ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP
19 พฤศจิกายน 2564 ลอยกระทง ระดับปฐมวัย ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
19 พฤศจิกายน 2564 ลอยกระทง ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
22 พฤศจิกายน 2564
ถึง
26 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์คณิตศาสตร์ "โลกคณิตกับความคิดสร้างสรรค์" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
25 พฤศจิกายน 2564
ถึง
26 พฤศจิกายน 2564
เเข่งขันกีฬาและกรีฑาสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนามกีฬาเชาวน์ มณีวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
26 พฤศจิกายน 2564 ทัศนศึกษาด้านวิชาการ ม.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พิพิธภัณฑ์พระราม 9 จ.ปทุมธานี
27 พฤศจิกายน 2564
ถึง
28 พฤศจิกายน 2564
ค่ายพฤกษาดาราศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่มไม้ชายน้ำรีสอร์ท
27 พฤศจิกายน 2564 กาารเรียนรู้วิทยาศาสตร์การเเพทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 SAM จ.กรุงเทพฯ
29 พฤศจิกายน 2564
ถึง
09 ธันวาคม 2564
Father Day Week ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 JIP อาคาารพิบูลบำเพ็ญ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
30 พฤศจิกายน 2564 จิตรกรจิ๋ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
30 พฤศจิกายน 2564 English Day Camp at Suan Thai G.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 JIP พัทยา จ.ชลบุรี
01 ธันวาคม 2564 เสริมทักษะวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ธันวาคม 2564 english Day Camp at Thai Thani Art and Culture Village G.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 JIP พัทยา จ.ชลบุรี
01 ธันวาคม 2564
ถึง
30 ธันวาคม 2564
Christmas Greet Card Contest ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ธันวาคม 2564
ถึง
04 กุมภาพันธ์ 2565
Democratic Value Enhancement Project ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ธันวาคม 2564 สาธิตจิตอาสา คณะกรรมการนักเรียน นอกสถานที่
01 ธันวาคม 2564 ปฏิบัติการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การเเพทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 SAM มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ธันวาคม 2564 ค่ายนักภาษาศาสตร์และคติชนวิทยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จ.ระยอง
01 ธันวาคม 2564
ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2565
จัดทำหนังสือรุ่นสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
02 ธันวาคม 2564 ทัศนศึกษาเมืองประวัติศาสตร์เเละเเหล่งศิลปวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตลาดวังหลัง
03 ธันวาคม 2564 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 ธันวาคม 2564 พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 ธันวาคม 2564 Sports Day ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 ธันวาคม 2564 ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 ธันวาคม 2564
ถึง
05 ธันวาคม 2564
ค่ายพัฒนาเสริมสร้างสุขภาพเเละสมรรถภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จ.นครราชสีมา
06 ธันวาคม 2564
ถึง
13 ธันวาคม 2564
สังคมวัฒนธรรมสัญจร "ภาคเหนือ" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเหนือ
09 ธันวาคม 2564 ทัศนศึกษาวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วัดมงคลบพิตร
จ.พระนครศรีอยุธยา
11 ธันวาคม 2564
ถึง
12 ธันวาคม 2564
ค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นอกสถานที่
12 ธันวาคม 2564
ถึง
14 ธันวาคม 2564
English Camp for LIP (LIP on Stage) & Trip ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 LIP จ.กรุงเทพฯ หรือ จ.เพชรบุรี หรือ จ.นครราชสีมา
13 ธันวาคม 2564
ถึง
24 ธันวาคม 2564
Christmas Week ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 JIP อาคารพิบูลบำเพ็ญ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
15 ธันวาคม 2564 The Adventure at Khao Kheow Open Zoo G.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 JIP สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
15 ธันวาคม 2564 ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นชลบุรี ระดับ ม.ปลาย ชั้นมัธยมศึกษา 4 - 6 จ.ชลบุรี
17 ธันวาคม 2564 ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นชลบุร ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
17 ธันวาคม 2564 LIP Stage Brilliancy Performance (English Drama) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 LIP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ชั้น 3 อาคารบูรณาการ (สติล คุณปลื้ม)
17 ธันวาคม 2564 IEP Reading Enhancement ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
18 ธันวาคม 2564 ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลเเละการอนุรักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทย์ - คณิต สถานีวิจัยและประมงศรีราชา จ.ชลบุรี
24 ธันวาคม 2564 Chrismas Day ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
24 ธันวาคม 2564 Chirstmas Day ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
24 ธันวาคม 2564 เสริมสร้างสุขภาพและสานสัมพันธ์บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 มกราคม 2565
ถึง
10 มกราคม 2565
Annual Atr Exhibition of JIP G.1 - 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 JIP อาคารพิบูลบำเพ็ญ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 มกราคม 2565
ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2565
JIP Book Exchange ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 JIP อาคารพิบูลบำเพ็ญ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
02 มกราคม 2565
ถึง
30 มกราคม 2565
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 มกราคม 2565
ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2565
IEP English Market ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP จ.ชลบุรี
07 มกราคม 2565 วันเด็กเเห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
07 มกราคม 2565 วันเด็กเเห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
07 มกราคม 2565 Satit Music Festival ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
07 มกราคม 2565 Children's Day ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
07 มกราคม 2565 วันเด็กเเห่งชาติ ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
10 มกราคม 2565
ถึง
25 มกราคม 2565
LIP Social Broadcasting Project Competition ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 LIP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
10 มกราคม 2565
ถึง
21 มกราคม 2565
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ JIP Academic Week ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 JIP อาคารพิบูลบำเพ็ญ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
12 มกราคม 2565 English Camp at The Bangkok Planetarium G.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 JIP จ.กรุงเทพฯ
12 มกราคม 2565
ถึง
27 มกราคม 2565
ฟุตบอล 7 คน ประเพณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
14 มกราคม 2565 Field Trips P.1 : The Junior Explorers ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
14 มกราคม 2565 Fields Trips P.2 : Hands on Learning Experiences Close Encounter with Nature ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 IEP จ.ฉะเชิงเทรา
14 มกราคม 2565 Fields Trips P.2 : Hands on Learning Experiences Close Encounter with Nature ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 IEP จ.ฉะเชิงเทรา
14 มกราคม 2565 Field Trips P.3 : Learning by Doing Project ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 IEP จ.ปทุมธานี
14 มกราคม 2565 Field Trips P.4 : Kidzania Bangkok ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 IEP จ.กรุงเทพฯ
17 มกราคม 2565
ถึง
21 มกราคม 2565
Social Award ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
17 มกราคม 2565
ถึง
21 มกราคม 2565
ประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 - 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลบำเพ็ญ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
17 มกราคม 2565
ถึง
21 มกราคม 2565
P.6 Magazine and Entrepreneur project ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 JIP อาคารพิบูลบำเพ็ญ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
19 มกราคม 2565
ถึง
21 มกราคม 2565
Integrated Secondary Field Trip ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP จ.เพชรบุรี
19 มกราคม 2565
ถึง
21 มกราคม 2565
ตรวจสุขภาพ (ช่วงที่ 1) ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
20 มกราคม 2565 English Day Camp at Safari World G.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 JIP จ.กรุงเทพฯ
21 มกราคม 2565 International Week ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
22 มกราคม 2565
ถึง
23 มกราคม 2565
ฝึกเตรียมความพร้อมในการส่งลูกเสือร่วมเเข่งขันทักษะต่างๆ ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
27 มกราคม 2565 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
28 มกราคม 2565 Survival Skills Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP จ.ชลบุรี
31 มกราคม 2565 ปฏิบัติการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 SAM มหาวิทยาลัยบูรพา
31 มกราคม 2565 ส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนมัธยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กุมภาพันธ์ 2565
ถึง
06 กุมภาพันธ์ 2565
Class Project and Secondary Excursion or Overseas Field Triip M.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 IEP ประเทศนิวซีเเลนด์
01 กุมภาพันธ์ 2565 ค่ายนักพูดวาทศิลป์ ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กุมภาพันธ์ 2565 ค่ายนักพูดวาทศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้สอนวิชาภาษาไทยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และสร้างนวัตกรด้านภาษาและวรรณคดีไทย อาจารย์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
01 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดบ้านสานฝัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 -6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กุมภาพันธ์ 2565 ทัศนศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สถาบันอาหาร จ.กรุงเทพฯ
01 กุมภาพันธ์ 2565 ค่ายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ SAN CAMP ม.ต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 SAM นอกสถานที่
01 กุมภาพันธ์ 2565 เลือกตั้งประธานนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
04 กุมภาพันธ์ 2565 พิธีปฏิญาณตนและประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
07 กุมภาพันธ์ 2565
ถึง
18 กุมภาพันธ์ 2565
"Valentine Day" Week ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 JIP อาคารพิบูลบำเพ็ญ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
11 กุมภาพันธ์ 2565 ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
11 กุมภาพันธ์ 2565
ถึง
12 กุมภาพันธ์ 2565
ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี
11 กุมภาพันธ์ 2565
ถึง
12 กุมภาพันธ์ 2565
English Caam G.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 JIP สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี
11 กุมภาพันธ์ 2565
ถึง
12 กุมภาพันธ์ 2565
ค่ายพักเเรมลูกเสือเนตรนารี ม.1 - 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี
11 กุมภาพันธ์ 2565 Day Camp ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
11 กุมภาพันธ์ 2565 ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
11 กุมภาพันธ์ 2565 ค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
11 กุมภาพันธ์ 2565 ค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
14 กุมภาพันธ์ 2565
ถึง
17 กุมภาพันธ์ 2565
Class Project and Secondary Excursion or Overseas Field Trip M.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP ประเทศญี่ปุ่น
17 กุมภาพันธ์ 2565
ถึง
18 กุมภาพันธ์ 2565
Boy Scout and Girl Guide Camp ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 IEP จ.นครนายก
22 กุมภาพันธ์ 2565
ถึง
24 กุมภาพันธ์ 2565
ทัศนศึกษาวิชาการ ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี
25 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมวันรำลึก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 มีนาคม 2565
ถึง
01 เมษายน 2565
Overseas Field Trip P.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 IEP ประเทศไต้หวัน
01 มีนาคม 2565
ถึง
01 เมษายน 2565
Kunming Nihao อาจารย์ นักเรียน คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
01 มีนาคม 2565
ถึง
01 เมษายน 2565
เเลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน 1 ภาคเรียน อาจารย์ นักเรียน คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
07 มีนาคม 2565
ถึง
18 มีนาคม 2565
Road to The University by English Proficiency Test (CEFR) for LIP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 LIP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
08 มีนาคม 2565
ถึง
11 มีนาคม 2565
Overseas Field Trip P.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 IEP ประเทศสิงคโปร์
10 มีนาคม 2565
ถึง
11 มีนาคม 2565
บริการวิชาการเเก่สังคมค่ายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนในภาคตะวันออก โรงเรียนในภาคตะวันออก
11 มีนาคม 2565
ถึง
12 มีนาคม 2565
กลุ่มสัมพันธ์ ม.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 IEP จ.นครนายก
13 มีนาคม 2565 IELTS Preparation ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
18 มีนาคม 2565 วันเเห่งความสำเร็จ ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
25 มีนาคม 2565 ปฐมวัยรวมใจสามัคคี นักเรียนและผู้ปกครองฝ่ายปฐมวัย อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
25 มีนาคม 2565 Graduatin and Prom P.6, M.3 and M.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
26 มีนาคม 2565 การออกเเบบข้อสอบให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนภาษาต่างประเทศ อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
26 มีนาคม 2565 ศึกษาดูงาน บุคลากรสายการสอนฝ่ายปฐมวัย นอกสถานที่
28 มีนาคม 2565
ถึง
29 มีนาคม 2565
สานสัมพันธ์ ชั้น ป.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
31 มีนาคม 2565 ราตรีรำลึกราชพฤกษ์สังสรรค์ ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
31 มีนาคม 2565 มอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียน ชั้นม.3 และ ม.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
31 มีนาคม 2565 กลุ่มสัมพันธ์ ชั้น ม.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นอกสถานที่
31 มีนาคม 2565 กลุ่มสัมพันธ์ ชั้น ม.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นอกสถานที่
31 มีนาคม 2565 ปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่
31 มีนาคม 2565 สรุปงานคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน นอกสถานที่
31 มีนาคม 2565 สุขสันต์วันยินดี ส่ง พี่ ม.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
31 มีนาคม 2565 ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 SAM จ.ชลบุรี
01 เมษายน 2565
ถึง
31 พฤษภาคม 2565
บริการวิชาการ Summer for Kids 2022 ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 เมษายน 2565
ถึง
31 พฤษภาคม 2565
บริการวิชาการ Summer Camps for Kids 2022 ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
18 เมษายน 2565
ถึง
13 พฤษภาคม 2565
บริการวิชาการ GLC (Summer of fun) 2022 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่สนใจ ห้องเรียน GLC โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
25 เมษายน 2565
ถึง
13 พฤษภาคม 2565
IEP Primary Summer Camp 2022 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
25 เมษายน 2565
ถึง
13 พฤษภาคม 2565
IEP Secondary Summer Camp 2022 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
25 เมษายน 2565
ถึง
20 พฤษภาคม 2565
ปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
02 พฤษภาคม 2565
ถึง
13 พฤษภาคม 2565
IEP Academic Intensive Summer Course 2022 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 IEP จ.ประจวบคีรีขันธ์
06 พฤษภาคม 2565
ถึง
03 มิถุนายน 2565
บริการวิชาการ Summer For Kids 2022 ปีการศึกษา 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
09 พฤษภาคม 2565
ถึง
11 พฤษภาคม 2565
ค่ายผู้นำนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน นอกสถานที่
13 พฤษภาคม 2565 รับรายงานตัวนักเรียนเก่า ปีการศึกษา 2565 ผู้ปกครองและนักเรียน โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
17 พฤษภาคม 2565
ถึง
20 พฤษภาคม 2565
Orientation Camp ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
20 พฤษภาคม 2565 ปฐในิเทศนักเรียนใหม่ ระดับประถมศึกษา นักเรียนใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และผู้ปกครองนักเรียนใหม่ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
20 พฤษภาคม 2565
ถึง
21 พฤษภาคม 2565
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
31 พฤษภาคม 2565 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 ผู้ปกครองฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
31 พฤษภาคม 2565 บริการวิชาการ Satit Activites & Homework ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นักเรียน โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 มิถุนายน 2565
ถึง
30 มิถุนายน 2565
วันสุนทรภู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 มิถุนายน 2565
ถึง
16 กันยายน 2565
Go Green ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 มิถุนายน 2565
ถึง
30 กันยายน 2565
บริการวิชาการ Satit Creative Learning for Fun 1/2565 ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
02 มิถุนายน 2565 เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชราสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
07 มิถุนายน 2565
ถึง
30 มิถุนายน 2565
IEP Sport Competition ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
16 มิถุนายน 2565 Waikru Ceremony ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
17 มิถุนายน 2565 ซ้อมหนีไฟ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
20 มิถุนายน 2565
ถึง
24 มิถุนายน 2565
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องสมุด โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
23 มิถุนายน 2565 วันไหว้ครู ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
23 มิถุนายน 2565 ไหว้ครู ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
23 มิถุนายน 2565 ไหว้ครู ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
24 มิถุนายน 2565 Anti Drug Day ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
24 มิถุนายน 2565 วันสุนทรภู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กรกฎาคม 2565 IEP Project P.1 : Fun Exercise in Wonderland ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 IEP จ.ชลบุรี
01 กรกฎาคม 2565 IEP Project P.2 : Find Fun and Inspirational Experiences "Sea Lift" ชั้นประถมมศึกษาปีที่ 2 IEP จ.ชลบุรี
01 กรกฎาคม 2565 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือเเห่งชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กรกฎาคม 2565
ถึง
31 กรกฎาคม 2565
วันภาษาไทยเเห่งชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กรกฎาคม 2565
ถึง
31 สิงหาคม 2565
ไทกั้วหนี่ห่าว นักเรียนและอาจารย์ อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กรกฎาคม 2565
ถึง
31 สิงหาคม 2565
งามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กรกฎาคม 2565
ถึง
31 สิงหาคม 2565
งามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กรกฎาคม 2565 ทัศนศึกษาโปรเเกรม SAM ม.ต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 SAM นอกสถานที่
01 กรกฎาคม 2565
ถึง
31 สิงหาคม 2565
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กรกฎาคม 2565
ถึง
31 สิงหาคม 2565
เมื่อพ่อเเม่มาเป็นครู นักเรียนและผู้ปกครองฝ่ายปฐมวัย อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
04 กรกฎาคม 2565
ถึง
30 กันยายน 2565
บริการวิชาการ GLC ((Learnning & Practice Languages) 1/2565 นักเรียนที่สนใจ GLC โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
05 กรกฎาคม 2565
ถึง
03 กันยายน 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนในยุค New Normal ครูและนักเรียนในจังหวัดชลบุรี โรงเรียนวุฒิวิทยา จ.ชลบุรี
06 กรกฎาคม 2565 หล่อเทียนจำนำพรรษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
06 กรกฎาคม 2565 English Day Camp at Kidzania Bangkok G.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 IEP จ.กรุงเทพฯ
08 กรกฎาคม 2565 ทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ.ราชบุรี
08 กรกฎาคม 2565 Class Project P.3 : Exploring the Mangrove Forest ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 IEP จ.สมุทรสงคราม
08 กรกฎาคม 2565
ถึง
10 กรกฎาคม 2565
ทัศนศึกษาด้านวิชาการ "ค่ายพุทธศาสน์ ม.1 รุ่นที่ 25" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี
09 กรกฎาคม 2565
ถึง
10 กรกฎาคม 2565
จัดเเข่งขันวอลเล่ย์บอล สาธิตบูรพาคัพ โรงเรียน นักเรียนกีฬาของเเต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วม โรงยิมวอลเล่ย์บอล มหาวิทยาลัยบูรพา
15 กรกฎาคม 2565 Class Project P.4 : Thailand Tradition ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 IEP จ.ชลบุรี
15 กรกฎาคม 2565 English Day Camp at Ratanakosin Hall G.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 JIP จ.กรุงเทพฯ
15 กรกฎาคม 2565 International Culsine Day ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
16 กรกฎาคม 2565
ถึง
17 กรกฎาคม 2565
ค่ายวิทย์ นักคิดผู้เยาว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 อาคารพิบูลบำเพ็ญ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
18 กรกฎาคม 2565
ถึง
22 กรกฎาคม 2565
ประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ ชั้นป.4 - ป.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 อาคารพิบูลบำเพ็ญ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
20 กรกฎาคม 2565 English Day Camp at Funarium G.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 JIP จ.กรุงเทพฯ
20 กรกฎาคม 2565
ถึง
22 กรกฎาคม 2565
ตรวจสุขภาพ (ช่วงที่ 2) ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
22 กรกฎาคม 2565 Class Project P.5 : Anicient City ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 IEP จ.สมุทรปราการ
27 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิตติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราขวโรดม บรานาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
29 กรกฎาคม 2565 Class Project P.6 : Thai TV. Chanel 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 IEP นอกสถานที่
01 สิงหาคม 2565 เยาวชนคนพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ี 1 - 3 ศูนย์กสิกรรมมาบเอื้อง จ.ชลบุรี
04 สิงหาคม 2565 English Day Camp at The Golden Jubilee Museum of Agriculture Pathun Thani G.$ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 JIP จ.ปทุมธานี
08 สิงหาคม 2565
ถึง
12 สิงหาคม 2565
Mother's Day Week ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
11 สิงหาคม 2565 LIP Trip ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 LIP จ.กรุงเทพฯ หรือ จ.นนทบุรี หรือ จ.ฉะเชิงเทรา
11 สิงหาคม 2565 วันเเม่ - สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
11 สิงหาคม 2565 วันเเม่เเห่งชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
15 สิงหาคม 2565
ถึง
19 สิงหาคม 2565
Satit Street Basketball ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
15 สิงหาคม 2565
ถึง
19 สิงหาคม 2565
ฟุตซอลประถม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
18 สิงหาคม 2565
ถึง
19 สิงหาคม 2565
IEP Home and School Meeting ผู้ปกครองนักเรียน IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
20 สิงหาคม 2565
ถึง
21 สิงหาคม 2565
จัดเเข่งขันแฮนด์บอลพิบูลบำเพ็ญอินวิเตชั่น ครั้งที่ 5 โรงเรียน นักเรียนกีฬาของเเต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วม โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
24 สิงหาคม 2565
ถึง
25 สิงหาคม 2565
สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
25 สิงหาคม 2565 English Day Camp at Children's Discovery Museum, Bangkok ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ.กรุงเทพฯ
26 สิงหาคม 2565 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วัดราษฎร์ศรัทธา จ.ชลบุรี
26 สิงหาคม 2565 สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับประถมศีกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
27 สิงหาคม 2565 Biodiversity Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
16 กันยายน 2565
ถึง
17 กันยายน 2565
ฝึกอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
22 กันยายน 2565 มุทิตาคารวะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 นอกสถานที่

ปฐมวัย

ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
01 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565
ส่งเสริมการเเข่งขันทางวิชาการและความสามารถพิเศษ ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
29 ตุลาคม 2564 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฮาโลวีนฝ่ายปฐมวัย ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 หอพระ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 พฤศจิกายน 2564
ถึง
31 สิงหาคม 2565
คุณธรรมจริยธรรม ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 พฤศจิกายน 2564
ถึง
31 สิงหาคม 2565
รักการอ่าน ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
08 พฤศจิกายน 2564
ถึง
18 กุมภาพันธ์ 2565
บริการวิชาการ Satit Creative Learning for Fun 2/2564 ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
19 พฤศจิกายน 2564 ลอยกระทง ระดับปฐมวัย ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 ธันวาคม 2564 Sports Day ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
24 ธันวาคม 2564 Chrismas Day ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
19 มกราคม 2565
ถึง
21 มกราคม 2565
ตรวจสุขภาพ (ช่วงที่ 1) ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
21 มกราคม 2565 International Week ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
22 กุมภาพันธ์ 2565
ถึง
24 กุมภาพันธ์ 2565
ทัศนศึกษาวิชาการ ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี
18 มีนาคม 2565 วันเเห่งความสำเร็จ ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
25 มีนาคม 2565 ปฐมวัยรวมใจสามัคคี นักเรียนและผู้ปกครองฝ่ายปฐมวัย อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
26 มีนาคม 2565 ศึกษาดูงาน บุคลากรสายการสอนฝ่ายปฐมวัย นอกสถานที่
01 เมษายน 2565
ถึง
31 พฤษภาคม 2565
บริการวิชาการ Summer for Kids 2022 ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 เมษายน 2565
ถึง
31 พฤษภาคม 2565
บริการวิชาการ Summer Camps for Kids 2022 ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
31 พฤษภาคม 2565 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 ผู้ปกครองฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 มิถุนายน 2565
ถึง
30 กันยายน 2565
บริการวิชาการ Satit Creative Learning for Fun 1/2565 ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
23 มิถุนายน 2565 วันไหว้ครู ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กรกฎาคม 2565
ถึง
31 สิงหาคม 2565
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กรกฎาคม 2565
ถึง
31 สิงหาคม 2565
เมื่อพ่อเเม่มาเป็นครู นักเรียนและผู้ปกครองฝ่ายปฐมวัย อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
20 กรกฎาคม 2565
ถึง
22 กรกฎาคม 2565
ตรวจสุขภาพ (ช่วงที่ 2) ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
11 สิงหาคม 2565 วันเเม่ - สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

ประถมศึกษา

ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
01 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565
ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมและการเเข่งขันทางดาราศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เเต่ละหน่วยงานที่จัดกิจกรรมการเเข่งขันทางดาราศาสตร์
01 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565
สุขอนามัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565
Morning Brief ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 JIP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565
English Corner ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 JIP อาคารพิบูลบำเพ็ญ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565
Spelling Bee ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 JIP ิอาคารพิบูลบำเพ็ญ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565
Good Morning Radio ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 JIP อาคารพิบูลบำเพ็ญ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565
Science in Action (Modern Science Innovation) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 JIP ห้อง Lab อาคารพิบูลบำเพ็ญ 2 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565
Reading For Fun (Reading fiction bools) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 JIP อาคารพิบูลบำเพ็ญ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565
Environment Project ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 JIP อาคารพิบูลบำเพ็ญ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565
ส่งเสริมและสนับสนุนการนำนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ดนตรี ศิลปะ หรือนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ละหน่วยงานที่จัดเเข่งขัน
01 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565
ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมและการเเข่งขันด้านนวัตกรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ละหน่วยงานที่จัดเเข่งขัน
01 พฤศจิกายน 2564
ถึง
29 ธันวาคม 2564
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
08 พฤศจิกายน 2564
ถึง
25 พฤศจิกายน 2564
Science poster making exhibition ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 JIP อาคารพิบูลบำเพ็ญ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
12 พฤศจิกายน 2564 ชี้เเจงเเนวทางการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
15 พฤศจิกายน 2564
ถึง
19 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ห้องสมุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
19 พฤศจิกายน 2564 ตลาดนัดสาธิตพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
19 พฤศจิกายน 2564 Loy Krathong ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP
19 พฤศจิกายน 2564 ลอยกระทง ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
22 พฤศจิกายน 2564
ถึง
26 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์คณิตศาสตร์ "โลกคณิตกับความคิดสร้างสรรค์" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
25 พฤศจิกายน 2564
ถึง
26 พฤศจิกายน 2564
เเข่งขันกีฬาและกรีฑาสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนามกีฬาเชาวน์ มณีวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
29 พฤศจิกายน 2564
ถึง
09 ธันวาคม 2564
Father Day Week ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 JIP อาคาารพิบูลบำเพ็ญ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
30 พฤศจิกายน 2564 จิตรกรจิ๋ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
30 พฤศจิกายน 2564 English Day Camp at Suan Thai G.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 JIP พัทยา จ.ชลบุรี
01 ธันวาคม 2564 english Day Camp at Thai Thani Art and Culture Village G.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 JIP พัทยา จ.ชลบุรี
01 ธันวาคม 2564
ถึง
04 กุมภาพันธ์ 2565
Democratic Value Enhancement Project ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ธันวาคม 2564 ค่ายนักภาษาศาสตร์และคติชนวิทยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จ.ระยอง
03 ธันวาคม 2564 ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
13 ธันวาคม 2564
ถึง
24 ธันวาคม 2564
Christmas Week ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 JIP อาคารพิบูลบำเพ็ญ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
15 ธันวาคม 2564 The Adventure at Khao Kheow Open Zoo G.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 JIP สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
17 ธันวาคม 2564 ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นชลบุร ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
17 ธันวาคม 2564 IEP Reading Enhancement ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
24 ธันวาคม 2564 Chirstmas Day ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 มกราคม 2565
ถึง
10 มกราคม 2565
Annual Atr Exhibition of JIP G.1 - 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 JIP อาคารพิบูลบำเพ็ญ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 มกราคม 2565
ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2565
JIP Book Exchange ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 JIP อาคารพิบูลบำเพ็ญ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
02 มกราคม 2565
ถึง
30 มกราคม 2565
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 มกราคม 2565
ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2565
IEP English Market ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP จ.ชลบุรี
07 มกราคม 2565 Children's Day ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
07 มกราคม 2565 วันเด็กเเห่งชาติ ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
10 มกราคม 2565
ถึง
21 มกราคม 2565
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ JIP Academic Week ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 JIP อาคารพิบูลบำเพ็ญ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
12 มกราคม 2565 English Camp at The Bangkok Planetarium G.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 JIP จ.กรุงเทพฯ
12 มกราคม 2565
ถึง
27 มกราคม 2565
ฟุตบอล 7 คน ประเพณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
14 มกราคม 2565 Field Trips P.1 : The Junior Explorers ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
14 มกราคม 2565 Fields Trips P.2 : Hands on Learning Experiences Close Encounter with Nature ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 IEP จ.ฉะเชิงเทรา
14 มกราคม 2565 Fields Trips P.2 : Hands on Learning Experiences Close Encounter with Nature ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 IEP จ.ฉะเชิงเทรา
14 มกราคม 2565 Field Trips P.3 : Learning by Doing Project ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 IEP จ.ปทุมธานี
14 มกราคม 2565 Field Trips P.4 : Kidzania Bangkok ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 IEP จ.กรุงเทพฯ
17 มกราคม 2565
ถึง
21 มกราคม 2565
ประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 - 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลบำเพ็ญ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
17 มกราคม 2565
ถึง
21 มกราคม 2565
P.6 Magazine and Entrepreneur project ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 JIP อาคารพิบูลบำเพ็ญ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
20 มกราคม 2565 English Day Camp at Safari World G.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 JIP จ.กรุงเทพฯ
28 มกราคม 2565 Survival Skills Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP จ.ชลบุรี
01 กุมภาพันธ์ 2565 ค่ายนักพูดวาทศิลป์ ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กุมภาพันธ์ 2565 เลือกตั้งประธานนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
07 กุมภาพันธ์ 2565
ถึง
18 กุมภาพันธ์ 2565
"Valentine Day" Week ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 JIP อาคารพิบูลบำเพ็ญ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
11 กุมภาพันธ์ 2565
ถึง
12 กุมภาพันธ์ 2565
English Caam G.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 JIP สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี
11 กุมภาพันธ์ 2565 Day Camp ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
11 กุมภาพันธ์ 2565 ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
11 กุมภาพันธ์ 2565 ค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
11 กุมภาพันธ์ 2565 ค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 มีนาคม 2565
ถึง
01 เมษายน 2565
Overseas Field Trip P.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 IEP ประเทศไต้หวัน
08 มีนาคม 2565
ถึง
11 มีนาคม 2565
Overseas Field Trip P.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 IEP ประเทศสิงคโปร์
10 มีนาคม 2565
ถึง
11 มีนาคม 2565
บริการวิชาการเเก่สังคมค่ายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนในภาคตะวันออก โรงเรียนในภาคตะวันออก
28 มีนาคม 2565
ถึง
29 มีนาคม 2565
สานสัมพันธ์ ชั้น ป.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
18 เมษายน 2565
ถึง
13 พฤษภาคม 2565
บริการวิชาการ GLC (Summer of fun) 2022 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่สนใจ ห้องเรียน GLC โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
25 เมษายน 2565
ถึง
13 พฤษภาคม 2565
IEP Primary Summer Camp 2022 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
25 เมษายน 2565
ถึง
13 พฤษภาคม 2565
IEP Secondary Summer Camp 2022 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
06 พฤษภาคม 2565
ถึง
03 มิถุนายน 2565
บริการวิชาการ Summer For Kids 2022 ปีการศึกษา 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
20 พฤษภาคม 2565 ปฐในิเทศนักเรียนใหม่ ระดับประถมศึกษา นักเรียนใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และผู้ปกครองนักเรียนใหม่ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 มิถุนายน 2565
ถึง
16 กันยายน 2565
Go Green ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
02 มิถุนายน 2565 เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชราสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
07 มิถุนายน 2565
ถึง
30 มิถุนายน 2565
IEP Sport Competition ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
16 มิถุนายน 2565 Waikru Ceremony ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
17 มิถุนายน 2565 ซ้อมหนีไฟ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
23 มิถุนายน 2565 ไหว้ครู ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
23 มิถุนายน 2565 ไหว้ครู ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
24 มิถุนายน 2565 Anti Drug Day ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
24 มิถุนายน 2565 วันสุนทรภู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กรกฎาคม 2565 IEP Project P.1 : Fun Exercise in Wonderland ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 IEP จ.ชลบุรี
01 กรกฎาคม 2565 IEP Project P.2 : Find Fun and Inspirational Experiences "Sea Lift" ชั้นประถมมศึกษาปีที่ 2 IEP จ.ชลบุรี
01 กรกฎาคม 2565
ถึง
31 กรกฎาคม 2565
วันภาษาไทยเเห่งชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กรกฎาคม 2565
ถึง
31 สิงหาคม 2565
งามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
06 กรกฎาคม 2565 English Day Camp at Kidzania Bangkok G.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 IEP จ.กรุงเทพฯ
08 กรกฎาคม 2565 Class Project P.3 : Exploring the Mangrove Forest ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 IEP จ.สมุทรสงคราม
15 กรกฎาคม 2565 Class Project P.4 : Thailand Tradition ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 IEP จ.ชลบุรี
15 กรกฎาคม 2565 English Day Camp at Ratanakosin Hall G.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 JIP จ.กรุงเทพฯ
16 กรกฎาคม 2565
ถึง
17 กรกฎาคม 2565
ค่ายวิทย์ นักคิดผู้เยาว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 อาคารพิบูลบำเพ็ญ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
18 กรกฎาคม 2565
ถึง
22 กรกฎาคม 2565
ประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ ชั้นป.4 - ป.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 อาคารพิบูลบำเพ็ญ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
20 กรกฎาคม 2565 English Day Camp at Funarium G.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 JIP จ.กรุงเทพฯ
22 กรกฎาคม 2565 Class Project P.5 : Anicient City ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 IEP จ.สมุทรปราการ
27 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิตติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราขวโรดม บรานาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
29 กรกฎาคม 2565 Class Project P.6 : Thai TV. Chanel 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 IEP นอกสถานที่
04 สิงหาคม 2565 English Day Camp at The Golden Jubilee Museum of Agriculture Pathun Thani G.$ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 JIP จ.ปทุมธานี
08 สิงหาคม 2565
ถึง
12 สิงหาคม 2565
Mother's Day Week ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
11 สิงหาคม 2565 วันเเม่เเห่งชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
15 สิงหาคม 2565
ถึง
19 สิงหาคม 2565
ฟุตซอลประถม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
25 สิงหาคม 2565 English Day Camp at Children's Discovery Museum, Bangkok ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ.กรุงเทพฯ
26 สิงหาคม 2565 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วัดราษฎร์ศรัทธา จ.ชลบุรี
26 สิงหาคม 2565 สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับประถมศีกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
27 สิงหาคม 2565 Biodiversity Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

มัธยมศึกษา

ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
01 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565
ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมและการเเข่งขันทางดาราศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เเต่ละหน่วยงานที่จัดกิจกรรมการเเข่งขันทางดาราศาสตร์
01 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565
ห้องเรียนสะอาดดี มีความรับผิดชอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565
ส่งเสริมและสนับสนุนการนำนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ดนตรี ศิลปะ หรือนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ละหน่วยงานที่จัดเเข่งขัน
01 ตุลาคม 2564
ถึง
30 กันยายน 2565
ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมและการเเข่งขันด้านนวัตกรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ละหน่วยงานที่จัดเเข่งขัน
12 ตุลาคม 2564 บำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบามชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาบที 9) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
31 ตุลาคม 2564 ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP ม.ปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 SAM นอกสถานที่
01 พฤศจิกายน 2564
ถึง
31 ตุลาคม 2565
บริการวิชาการ "การส่งเสริมทักษะวิชาว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่สนใจ
บุคลากรทั่วไป
สระว่ายน้ำ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
04 พฤศจิกายน 2564 LIP Road to The Universitiy ชั้นนมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 LIP ห้องประชุม 202 ธำรง บัวศรี ม.บูรพา
08 พฤศจิกายน 2564
ถึง
18 พฤศจิกายน 2564
ตรวจสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
11 พฤศจิกายน 2564
ถึง
12 พฤศจิกายน 2564
วรรณคดีสัญจร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จ.กรุงเทพฯ
12 พฤศจิกายน 2564 ชี้เเจงเเนวทางการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
15 พฤศจิกายน 2564
ถึง
19 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์ห้องสมุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
19 พฤศจิกายน 2564 ตลาดนัดสาธิตพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
19 พฤศจิกายน 2564 ลอยกระทง ระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
19 พฤศจิกายน 2564 Loy Krathong ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP
22 พฤศจิกายน 2564
ถึง
26 พฤศจิกายน 2564
สัปดาห์คณิตศาสตร์ "โลกคณิตกับความคิดสร้างสรรค์" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
25 พฤศจิกายน 2564
ถึง
26 พฤศจิกายน 2564
เเข่งขันกีฬาและกรีฑาสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนามกีฬาเชาวน์ มณีวงษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
26 พฤศจิกายน 2564 ทัศนศึกษาด้านวิชาการ ม.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พิพิธภัณฑ์พระราม 9 จ.ปทุมธานี
27 พฤศจิกายน 2564
ถึง
28 พฤศจิกายน 2564
ค่ายพฤกษาดาราศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่มไม้ชายน้ำรีสอร์ท
27 พฤศจิกายน 2564 กาารเรียนรู้วิทยาศาสตร์การเเพทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 SAM จ.กรุงเทพฯ
30 พฤศจิกายน 2564 จิตรกรจิ๋ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ธันวาคม 2564 เสริมทักษะวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ธันวาคม 2564
ถึง
30 ธันวาคม 2564
Christmas Greet Card Contest ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ธันวาคม 2564
ถึง
04 กุมภาพันธ์ 2565
Democratic Value Enhancement Project ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ธันวาคม 2564 ปฏิบัติการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การเเพทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 SAM มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ธันวาคม 2564
ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2565
จัดทำหนังสือรุ่นสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
02 ธันวาคม 2564 ทัศนศึกษาเมืองประวัติศาสตร์เเละเเหล่งศิลปวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตลาดวังหลัง
03 ธันวาคม 2564 พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 ธันวาคม 2564 พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 ธันวาคม 2564 ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 ธันวาคม 2564
ถึง
05 ธันวาคม 2564
ค่ายพัฒนาเสริมสร้างสุขภาพเเละสมรรถภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จ.นครราชสีมา
06 ธันวาคม 2564
ถึง
13 ธันวาคม 2564
สังคมวัฒนธรรมสัญจร "ภาคเหนือ" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเหนือ
09 ธันวาคม 2564 ทัศนศึกษาวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วัดมงคลบพิตร
จ.พระนครศรีอยุธยา
11 ธันวาคม 2564
ถึง
12 ธันวาคม 2564
ค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นอกสถานที่
12 ธันวาคม 2564
ถึง
14 ธันวาคม 2564
English Camp for LIP (LIP on Stage) & Trip ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 LIP จ.กรุงเทพฯ หรือ จ.เพชรบุรี หรือ จ.นครราชสีมา
15 ธันวาคม 2564 ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นชลบุรี ระดับ ม.ปลาย ชั้นมัธยมศึกษา 4 - 6 จ.ชลบุรี
17 ธันวาคม 2564 LIP Stage Brilliancy Performance (English Drama) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 LIP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ชั้น 3 อาคารบูรณาการ (สติล คุณปลื้ม)
17 ธันวาคม 2564 IEP Reading Enhancement ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
18 ธันวาคม 2564 ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลเเละการอนุรักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทย์ - คณิต สถานีวิจัยและประมงศรีราชา จ.ชลบุรี
24 ธันวาคม 2564 Chirstmas Day ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
02 มกราคม 2565
ถึง
30 มกราคม 2565
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 มกราคม 2565
ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2565
IEP English Market ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP จ.ชลบุรี
07 มกราคม 2565 วันเด็กเเห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
07 มกราคม 2565 วันเด็กเเห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
07 มกราคม 2565 Satit Music Festival ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
07 มกราคม 2565 Children's Day ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
10 มกราคม 2565
ถึง
25 มกราคม 2565
LIP Social Broadcasting Project Competition ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 LIP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
12 มกราคม 2565
ถึง
27 มกราคม 2565
ฟุตบอล 7 คน ประเพณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
17 มกราคม 2565
ถึง
21 มกราคม 2565
Social Award ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
19 มกราคม 2565
ถึง
21 มกราคม 2565
Integrated Secondary Field Trip ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP จ.เพชรบุรี
22 มกราคม 2565
ถึง
23 มกราคม 2565
ฝึกเตรียมความพร้อมในการส่งลูกเสือร่วมเเข่งขันทักษะต่างๆ ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
27 มกราคม 2565 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
31 มกราคม 2565 ปฏิบัติการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 SAM มหาวิทยาลัยบูรพา
31 มกราคม 2565 ส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนมัธยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กุมภาพันธ์ 2565
ถึง
06 กุมภาพันธ์ 2565
Class Project and Secondary Excursion or Overseas Field Triip M.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 IEP ประเทศนิวซีเเลนด์
01 กุมภาพันธ์ 2565 ค่ายนักพูดวาทศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดบ้านสานฝัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 -6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กุมภาพันธ์ 2565 ทัศนศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สถาบันอาหาร จ.กรุงเทพฯ
01 กุมภาพันธ์ 2565 ค่ายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ SAN CAMP ม.ต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 SAM นอกสถานที่
01 กุมภาพันธ์ 2565 เลือกตั้งประธานนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
04 กุมภาพันธ์ 2565 พิธีปฏิญาณตนและประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
11 กุมภาพันธ์ 2565 ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
11 กุมภาพันธ์ 2565
ถึง
12 กุมภาพันธ์ 2565
ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี
11 กุมภาพันธ์ 2565
ถึง
12 กุมภาพันธ์ 2565
ค่ายพักเเรมลูกเสือเนตรนารี ม.1 - 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี
14 กุมภาพันธ์ 2565
ถึง
17 กุมภาพันธ์ 2565
Class Project and Secondary Excursion or Overseas Field Trip M.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP ประเทศญี่ปุ่น
17 กุมภาพันธ์ 2565
ถึง
18 กุมภาพันธ์ 2565
Boy Scout and Girl Guide Camp ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 IEP จ.นครนายก
25 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมวันรำลึก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
07 มีนาคม 2565
ถึง
18 มีนาคม 2565
Road to The University by English Proficiency Test (CEFR) for LIP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 LIP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
11 มีนาคม 2565
ถึง
12 มีนาคม 2565
กลุ่มสัมพันธ์ ม.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 IEP จ.นครนายก
13 มีนาคม 2565 IELTS Preparation ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
25 มีนาคม 2565 Graduatin and Prom P.6, M.3 and M.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
31 มีนาคม 2565 ราตรีรำลึกราชพฤกษ์สังสรรค์ ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
31 มีนาคม 2565 มอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียน ชั้นม.3 และ ม.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
31 มีนาคม 2565 กลุ่มสัมพันธ์ ชั้น ม.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นอกสถานที่
31 มีนาคม 2565 กลุ่มสัมพันธ์ ชั้น ม.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นอกสถานที่
31 มีนาคม 2565 ปัจฉิมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกสถานที่
31 มีนาคม 2565 สุขสันต์วันยินดี ส่ง พี่ ม.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
31 มีนาคม 2565 ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 SAM จ.ชลบุรี
25 เมษายน 2565
ถึง
20 พฤษภาคม 2565
ปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
02 พฤษภาคม 2565
ถึง
13 พฤษภาคม 2565
IEP Academic Intensive Summer Course 2022 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 IEP จ.ประจวบคีรีขันธ์
17 พฤษภาคม 2565
ถึง
20 พฤษภาคม 2565
Orientation Camp ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
20 พฤษภาคม 2565
ถึง
21 พฤษภาคม 2565
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 มิถุนายน 2565
ถึง
30 มิถุนายน 2565
วันสุนทรภู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 มิถุนายน 2565
ถึง
16 กันยายน 2565
Go Green ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
02 มิถุนายน 2565 เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชราสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
07 มิถุนายน 2565
ถึง
30 มิถุนายน 2565
IEP Sport Competition ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
16 มิถุนายน 2565 Waikru Ceremony ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
17 มิถุนายน 2565 ซ้อมหนีไฟ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
20 มิถุนายน 2565
ถึง
24 มิถุนายน 2565
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องสมุด โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
23 มิถุนายน 2565 ไหว้ครู ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
24 มิถุนายน 2565 Anti Drug Day ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
24 มิถุนายน 2565 วันสุนทรภู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคาร IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กรกฎาคม 2565 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือเเห่งชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กรกฎาคม 2565
ถึง
31 กรกฎาคม 2565
วันภาษาไทยเเห่งชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กรกฎาคม 2565
ถึง
31 สิงหาคม 2565
งามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กรกฎาคม 2565 ทัศนศึกษาโปรเเกรม SAM ม.ต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 SAM นอกสถานที่
06 กรกฎาคม 2565 หล่อเทียนจำนำพรรษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
08 กรกฎาคม 2565 ทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ.ราชบุรี
08 กรกฎาคม 2565
ถึง
10 กรกฎาคม 2565
ทัศนศึกษาด้านวิชาการ "ค่ายพุทธศาสน์ ม.1 รุ่นที่ 25" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี
15 กรกฎาคม 2565 International Culsine Day ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
27 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิตติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราขวโรดม บรานาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 สิงหาคม 2565 เยาวชนคนพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ี 1 - 3 ศูนย์กสิกรรมมาบเอื้อง จ.ชลบุรี
11 สิงหาคม 2565 LIP Trip ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 LIP จ.กรุงเทพฯ หรือ จ.นนทบุรี หรือ จ.ฉะเชิงเทรา
15 สิงหาคม 2565
ถึง
19 สิงหาคม 2565
Satit Street Basketball ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
24 สิงหาคม 2565
ถึง
25 สิงหาคม 2565
สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
16 กันยายน 2565
ถึง
17 กันยายน 2565
ฝึกอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ ลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
22 กันยายน 2565 มุทิตาคารวะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 นอกสถานที่

การศึกษานานาชาติ

ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่