Login
เข้าสู่ระบบ

ทั้งหมด

ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
30 พฤศจิกายน 542 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กันยายน 2563
ถึง
30 กันยายน 2564
เเลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (ไทย - ญี่ปุ่น) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนไทยญี่ปุ่น ศรีราชา จ.ชลบุรี
30 กันยายน 2563 ตลาดนัดสาธิตพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2563
ถึง
30 กันยายน 2564
ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2563
ถึง
30 กันยายน 2564
สุขอนามัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2563
ถึง
30 กันยายน 2564
ส่งเสริมและสนับสนุนการนำนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ละหน่วยงานที่จัดเเข่งขัน
01 ตุลาคม 2563
ถึง
30 กันยายน 2564
บริการวิชาการโดยใช้ห้องสมุดเป็นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2563
ถึง
30 กันยายน 2564
จัดทำหนังสือรุ่นสำหรับนักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2563
ถึง
30 กันยายน 2564
จัดซื้อเกียรติบัตร นักเรียนทุกระดับ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2563
ถึง
30 กันยายน 2564
ส่งเเข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน นักกีฬาของโรงเรียน นอกสถานที่
01 ตุลาคม 2563
ถึง
30 กันยายน 2564
Morning Brief ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โถงอาคารพิบูลบำเพ็ญ 1
01 ตุลาคม 2563
ถึง
30 กันยายน 2564
บำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2563
ถึง
30 กันยายน 2564
ส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการและความสามารถพิเศษ ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ฝ่ายปฐมวัย
01 ตุลาคม 2563
ถึง
30 กันยายน 2564
"Piboonbumpen Fun Chanel" นักเรียนทุกระดับ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
15 ตุลาคม 2563
ถึง
16 ตุลาคม 2563
เเข่งขันกีฬาและกรีฑาสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
16 ตุลาคม 2563
ถึง
30 กันยายน 2564
เพิ่มทักษะดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่สนใจ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
24 ตุลาคม 2563
ถึง
25 ตุลาคม 2563
ค่ายคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นอกสถานที่
30 ตุลาคม 2563
ถึง
29 มกราคม 2564
GAT Success for LIP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 LIP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
30 ตุลาคม 2563 ลอยกระทง ระดับปฐมวัย ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 หอพระ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
30 ตุลาคม 2563 ลอยกระทง ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
30 ตุลาคม 2563 ลอยกระทง ระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
31 ตุลาคม 2563 ทัศนศึกษา SAM ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 SAM นอกสถานที่
01 พฤศจิกายน 2563
ถึง
30 พฤศจิกายน 2563
ดำเนินงานตามมาตรการติดตามหนี้นักเรียน นักเรียนทุกระดับ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 พฤศจิกายน 2563
ถึง
01 กุมภาพันธ์ 2564
คัดเลือกเเละเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์สู่การเเข่งขันระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 พฤศจิกายน 2563 จิตรกรจิ๋ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
02 พฤศจิกายน 2563 เเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฮาโลวีน ฝ่ายปฐมวัย ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ฝ่ายปฐมวัย
02 พฤศจิกายน 2563
ถึง
30 พฤศจิกายน 2563
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
10 พฤศจิกายน 2563 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ฝ่ายปฐมวัย
11 พฤศจิกายน 2563
ถึง
13 พฤศจิกายน 2563
ประชุมผู้ปกครองชี้เเจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
18 พฤศจิกายน 2563
ถึง
12 มกราคม 2564
การกรอกข้อมูลใบสมัครผ่านเว็บไซต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 www.st.buu.ac.th
18 พฤศจิกายน 2563
ถึง
12 มกราคม 2564
จำหน่ายเอกสารเเนะนำโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
19 พฤศจิกายน 2563
ถึง
20 พฤศจิกายน 2563
ค่ายพฤกษาดาราศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
20 พฤศจิกายน 2563
ถึง
31 สิงหาคม 2564
คุณธรรมจริยธรรม ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ฝ่ายปฐมวัย
20 พฤศจิกายน 2563
ถึง
31 สิงหาคม 2564
รักการอ่าน ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ฝ่ายปฐมวัย
21 พฤศจิกายน 2563 ทัศนศึกษาด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สวนสมุนไพรสวนสมเด็จพระเทพฯ วัดเขาโบสถ์
21 พฤศจิกายน 2563
ถึง
22 พฤศจิกายน 2563
จัดเเข่งขันกีฬาแฮนด์บอลสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" อินติเวชั้น ครั้งที่ 4 นักกีฬาเเฮนด์บอล อาคารบูรณาการ (สติล คุณปลื้ม)
24 พฤศจิกายน 2563
ถึง
25 พฤศจิกายน 2563
ทัศนศึกษาวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ.อยุธยา
25 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมพิธีโอนกองและประดับอินทรธนู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี
27 พฤศจิกายน 2563 ทัศนศึกษาด้านวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
27 พฤศจิกายน 2563 พัฒนาความคิดเชื่อมโยงภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องปันปัญญา อาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
27 พฤศจิกายน 2563 IEP Reading Enhancement ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
28 พฤศจิกายน 2563
ถึง
29 พฤศจิกายน 2563
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การเเพทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 SAM นอกสถานที่
28 พฤศจิกายน 2563
ถึง
29 พฤศจิกายน 2563
SAM Creative Step 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 SAM นอกสถานที่
01 ธันวาคม 2563
ถึง
30 ธันวาคม 2563
Christmas Greeting Card Contest ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ธันวาคม 2563
ถึง
20 มกราคม 2564
Satit Activities&Homework ภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ธันวาคม 2563
ถึง
30 ธันวาคม 2563
สาธิตจิตอาสา คณะกรรมการนักเรียน นอกสถานที่
02 ธันวาคม 2563
ถึง
10 ธันวาคม 2563
Father's Day Week ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 JIP อาคารพิบูลบำเพ็ญ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 ธันวาคม 2563 ทัศนศึกษากรุงเทพมหานครเมืองประวัติศาสตร์เเละเเหล่งวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ.กรุงเทพฯ
04 ธันวาคม 2563 กีฬาสัมพันธ์วันพ่อ ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 โรงพลศึกษา อาคารบูรณาการ (สติล คุณปลื้ม)
04 ธันวาคม 2563 ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิตร (รัชกาลที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2563 นักเรียนทุกระดับ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
04 ธันวาคม 2563
ถึง
08 ธันวาคม 2563
สังคมวัฒนธรรมสัญจร "ภาคเหนือ" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเหนือ
06 ธันวาคม 2563
ถึง
12 มีนาคม 2564
บริการวิชาการ Satit Creative Learning for Fun 2/2563 ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
12 ธันวาคม 2563 ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สถานีวิจัยและประมงศรีราชา จ.ชลบุรี
15 ธันวาคม 2563 English Day Camp at Suan Thai G.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สวนไทย พัทยา จ.ชลบุรี
15 ธันวาคม 2563 เสริมสร้างภาวะผู้นำและทักษะการดำเนินชีวิตเพื่อรู้เท่าทันภัยค้ามนุษย์จากสื่อสังคมออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 อาคารบูรณาการ (สติล คุณปลื้ม)
19 ธันวาคม 2563 ทัศนศึกษา SAM ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 SAM นอกสถานที่
19 ธันวาคม 2563
ถึง
20 ธันวาคม 2563
ปฏิบัติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การเเพทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 SAM มหาวิทยาลัยบูรพา
23 ธันวาคม 2563 The Adventure at Khao Kheow Open Zoo G.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
25 ธันวาคม 2563 Christmas Week ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 อาคารพิบูลรำลึก โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
04 มกราคม 2564 รับสมัครทางไปรษณีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปรษณีย์
08 มกราคม 2564 วันเด็ก ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
08 มกราคม 2564 วันเด็ก ระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
08 มกราคม 2564 Satit Music Festival ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
09 มกราคม 2564
ถึง
10 มกราคม 2564
รับสมัครนักเรียนทุกประเภท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
11 มกราคม 2564
ถึง
12 มกราคม 2564
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ JIP Academic Week ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
11 มกราคม 2564
ถึง
19 กุมภาพันธ์ 2564
ส่งเสริมเเละพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
13 มกราคม 2564 English Camp at the Bangkok Planetarium G.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ.กรุงเทพฯ
13 มกราคม 2564
ถึง
27 มกราคม 2564
ฟุตบอล 7 คน ประเพณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
23 มกราคม 2564 ประกาศเลขที่นั่งสอบ นักเรียนทุกประเภท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
27 มกราคม 2564 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน นักเรียนทุกระดับ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
29 มกราคม 2564 ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
29 มกราคม 2564
ถึง
30 มกราคม 2564
ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ค่ายลูกเสือบ้านบึง
06 กุมภาพันธ์ 2564
ถึง
07 กุมภาพันธ์ 2564
การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
06 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถพิเศษ (กีฬา, ศิลปะ, ดนตรีและนาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกโปรเเกรม อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
09 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด - รายงานตัว - เข้ารับการทดสอบความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกโปรเเกรม โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
12 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมวันรำลึกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อาคารบูรณาการ (สติล คุณปลื้ม)
20 กุมภาพันธ์ 2564 การประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนทุกประเภท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
06 มีนาคม 2564 - รายงานตัวชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกโปรเเกรม - รายงานตัวชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกโปรเเกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
07 มีนาคม 2564 รายงานตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกโปรเเกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 พฤษภาคม 2564
ถึง
31 พฤษภาคม 2564
เก็บเงินค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่น นักเรียนทุกระดับ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 มิถุนายน 2564
ถึง
30 มิถุนายน 2564
จัดทำประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักเรียนทุกระดับ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 สิงหาคม 2564
ถึง
31 สิงหาคม 2564
ดำเนินงานตามมาตรการติดตามหนี้นักเรียน นักเรียนทุกระดับ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
16 สิงหาคม 2564
ถึง
17 สิงหาคม 2564
IEP Home and School Meeting ผู้ปกครองทั้งหมด อาคาร IEP

ปฐมวัย

ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
01 ตุลาคม 2563
ถึง
30 กันยายน 2564
ส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาการและความสามารถพิเศษ ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ฝ่ายปฐมวัย
30 ตุลาคม 2563 ลอยกระทง ระดับปฐมวัย ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 หอพระ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
02 พฤศจิกายน 2563 เเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฮาโลวีน ฝ่ายปฐมวัย ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ฝ่ายปฐมวัย
10 พฤศจิกายน 2563 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ฝ่ายปฐมวัย
20 พฤศจิกายน 2563
ถึง
31 สิงหาคม 2564
คุณธรรมจริยธรรม ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ฝ่ายปฐมวัย
20 พฤศจิกายน 2563
ถึง
31 สิงหาคม 2564
รักการอ่าน ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ฝ่ายปฐมวัย
04 ธันวาคม 2563 กีฬาสัมพันธ์วันพ่อ ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 โรงพลศึกษา อาคารบูรณาการ (สติล คุณปลื้ม)
06 ธันวาคม 2563
ถึง
12 มีนาคม 2564
บริการวิชาการ Satit Creative Learning for Fun 2/2563 ปฐมวัยปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

ประถมศึกษา

ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
30 พฤศจิกายน 542 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กันยายน 2563
ถึง
30 กันยายน 2564
เเลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (ไทย - ญี่ปุ่น) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนไทยญี่ปุ่น ศรีราชา จ.ชลบุรี
30 กันยายน 2563 ตลาดนัดสาธิตพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2563
ถึง
30 กันยายน 2564
ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2563
ถึง
30 กันยายน 2564
สุขอนามัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2563
ถึง
30 กันยายน 2564
ส่งเสริมและสนับสนุนการนำนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ละหน่วยงานที่จัดเเข่งขัน
01 ตุลาคม 2563
ถึง
30 กันยายน 2564
บริการวิชาการโดยใช้ห้องสมุดเป็นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2563
ถึง
30 กันยายน 2564
Morning Brief ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โถงอาคารพิบูลบำเพ็ญ 1
01 ตุลาคม 2563
ถึง
30 กันยายน 2564
บำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
15 ตุลาคม 2563
ถึง
16 ตุลาคม 2563
เเข่งขันกีฬาและกรีฑาสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
30 ตุลาคม 2563 ลอยกระทง ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 พฤศจิกายน 2563
ถึง
01 กุมภาพันธ์ 2564
คัดเลือกเเละเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์สู่การเเข่งขันระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 พฤศจิกายน 2563 จิตรกรจิ๋ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
02 พฤศจิกายน 2563
ถึง
30 พฤศจิกายน 2563
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
27 พฤศจิกายน 2563 IEP Reading Enhancement ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ธันวาคม 2563
ถึง
20 มกราคม 2564
Satit Activities&Homework ภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
02 ธันวาคม 2563
ถึง
10 ธันวาคม 2563
Father's Day Week ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 JIP อาคารพิบูลบำเพ็ญ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
15 ธันวาคม 2563 English Day Camp at Suan Thai G.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สวนไทย พัทยา จ.ชลบุรี
23 ธันวาคม 2563 The Adventure at Khao Kheow Open Zoo G.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
25 ธันวาคม 2563 Christmas Week ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 อาคารพิบูลรำลึก โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
08 มกราคม 2564 วันเด็ก ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
11 มกราคม 2564
ถึง
12 มกราคม 2564
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ JIP Academic Week ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
11 มกราคม 2564
ถึง
19 กุมภาพันธ์ 2564
ส่งเสริมเเละพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
13 มกราคม 2564 English Camp at the Bangkok Planetarium G.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ.กรุงเทพฯ
13 มกราคม 2564
ถึง
27 มกราคม 2564
ฟุตบอล 7 คน ประเพณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

มัธยมศึกษา

ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
30 กันยายน 2563 ตลาดนัดสาธิตพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2563
ถึง
30 กันยายน 2564
ส่งเสริมและสนับสนุนการนำนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขันและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ละหน่วยงานที่จัดเเข่งขัน
01 ตุลาคม 2563
ถึง
30 กันยายน 2564
บริการวิชาการโดยใช้ห้องสมุดเป็นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2563
ถึง
30 กันยายน 2564
จัดทำหนังสือรุ่นสำหรับนักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2563
ถึง
30 กันยายน 2564
Morning Brief ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โถงอาคารพิบูลบำเพ็ญ 1
01 ตุลาคม 2563
ถึง
30 กันยายน 2564
บำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
15 ตุลาคม 2563
ถึง
16 ตุลาคม 2563
เเข่งขันกีฬาและกรีฑาสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
16 ตุลาคม 2563
ถึง
30 กันยายน 2564
เพิ่มทักษะดนตรีสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่สนใจ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
24 ตุลาคม 2563
ถึง
25 ตุลาคม 2563
ค่ายคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นอกสถานที่
30 ตุลาคม 2563
ถึง
29 มกราคม 2564
GAT Success for LIP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 LIP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
30 ตุลาคม 2563 ลอยกระทง ระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
31 ตุลาคม 2563 ทัศนศึกษา SAM ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 SAM นอกสถานที่
02 พฤศจิกายน 2563
ถึง
30 พฤศจิกายน 2563
ห้องสมุดเคลื่อนที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
18 พฤศจิกายน 2563
ถึง
12 มกราคม 2564
การกรอกข้อมูลใบสมัครผ่านเว็บไซต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 www.st.buu.ac.th
18 พฤศจิกายน 2563
ถึง
12 มกราคม 2564
จำหน่ายเอกสารเเนะนำโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
19 พฤศจิกายน 2563
ถึง
20 พฤศจิกายน 2563
ค่ายพฤกษาดาราศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
21 พฤศจิกายน 2563 ทัศนศึกษาด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สวนสมุนไพรสวนสมเด็จพระเทพฯ วัดเขาโบสถ์
24 พฤศจิกายน 2563
ถึง
25 พฤศจิกายน 2563
ทัศนศึกษาวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ.อยุธยา
25 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมพิธีโอนกองและประดับอินทรธนู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี
27 พฤศจิกายน 2563 ทัศนศึกษาด้านวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
27 พฤศจิกายน 2563 พัฒนาความคิดเชื่อมโยงภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องปันปัญญา อาคารศูนย์การเรียนรู้ รศ.เชาวน์ มณีวงษ์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
27 พฤศจิกายน 2563 IEP Reading Enhancement ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
28 พฤศจิกายน 2563
ถึง
29 พฤศจิกายน 2563
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การเเพทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 SAM นอกสถานที่
28 พฤศจิกายน 2563
ถึง
29 พฤศจิกายน 2563
SAM Creative Step 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 SAM นอกสถานที่
01 ธันวาคม 2563
ถึง
30 ธันวาคม 2563
Christmas Greeting Card Contest ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 ธันวาคม 2563 ทัศนศึกษากรุงเทพมหานครเมืองประวัติศาสตร์เเละเเหล่งวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ.กรุงเทพฯ
04 ธันวาคม 2563
ถึง
08 ธันวาคม 2563
สังคมวัฒนธรรมสัญจร "ภาคเหนือ" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเหนือ
12 ธันวาคม 2563 ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สถานีวิจัยและประมงศรีราชา จ.ชลบุรี
15 ธันวาคม 2563 เสริมสร้างภาวะผู้นำและทักษะการดำเนินชีวิตเพื่อรู้เท่าทันภัยค้ามนุษย์จากสื่อสังคมออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 อาคารบูรณาการ (สติล คุณปลื้ม)
19 ธันวาคม 2563 ทัศนศึกษา SAM ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 SAM นอกสถานที่
19 ธันวาคม 2563
ถึง
20 ธันวาคม 2563
ปฏิบัติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การเเพทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 SAM มหาวิทยาลัยบูรพา
04 มกราคม 2564 รับสมัครทางไปรษณีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปรษณีย์
08 มกราคม 2564 วันเด็ก ระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
08 มกราคม 2564 Satit Music Festival ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
09 มกราคม 2564
ถึง
10 มกราคม 2564
รับสมัครนักเรียนทุกประเภท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
13 มกราคม 2564
ถึง
27 มกราคม 2564
ฟุตบอล 7 คน ประเพณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
23 มกราคม 2564 ประกาศเลขที่นั่งสอบ นักเรียนทุกประเภท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
29 มกราคม 2564 ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
29 มกราคม 2564
ถึง
30 มกราคม 2564
ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ค่ายลูกเสือบ้านบึง
06 กุมภาพันธ์ 2564
ถึง
07 กุมภาพันธ์ 2564
การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
06 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถพิเศษ (กีฬา, ศิลปะ, ดนตรีและนาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกโปรเเกรม อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
09 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด - รายงานตัว - เข้ารับการทดสอบความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกโปรเเกรม โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
12 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมวันรำลึกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อาคารบูรณาการ (สติล คุณปลื้ม)
20 กุมภาพันธ์ 2564 การประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนทุกประเภท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
06 มีนาคม 2564 - รายงานตัวชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกโปรเเกรม - รายงานตัวชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกโปรเเกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
07 มีนาคม 2564 รายงานตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกโปรเเกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

การศึกษานานาชาติ

ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่