ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง)

ทั้งหมด

ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
23 พฤษภาคม 2560
ถึง
23 สิงหาคม 2560
นำเสนอวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ คณาจารย์ทุกฝ่าย ห้องเรียน ชั้น ม.1/5 อาคารพิบูลรำลึก
25 พฤษภาคม 2560
ถึง
01 มีนาคม 2561
โครงการห้องเรียนส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
13 กรกฎาคม 2560 ทัศนศึกษาด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ อ.นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เมืองวัฒนธรรมไทธานี อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี
01 กันยายน 2560
ถึง
28 กันยายน 2561
จัดตั้งวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจด้านดนตรี จำนวน 30 คน ห้องดนตรีสากล ชั้น 3 อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม
01 ตุลาคม 2560
ถึง
30 กันยายน 2561
โครงการ Morning Brief ประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
01 ตุลาคม 2560
ถึง
30 กันยายน 2561
ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แต่ละหน่วยงานที่จัดแข่งขันทางวิชาการ
01 ตุลาคม 2560
ถึง
31 มีนาคม 2561
จัดทำหนังสือรุ่นนักเรียน ม.3 และ ม.6 นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
02 ตุลาคม 2560
ถึง
28 กันยายน 2561
ซ้อมอพยพหลบหนีอัคคีภัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
06 ตุลาคม 2560
ถึง
22 ตุลาคม 2560
IELTS Preparation Course นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
07 ตุลาคม 2560
ถึง
11 ตุลาคม 2560
โครงการทัศนศึกษา LIP Go Abroad (Taiwan) นักเรียน LIP ม.3 และ ม.5 ประเทศไต้หวัน
08 ตุลาคม 2560
ถึง
13 ตุลาคม 2560
ศึกษาดูงานต่างประเทศ SAM&LIP Go Abroad นักเรียน LIP&SAM ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 ประเทศญี่ปุ่น
20 ตุลาคม 2560
ถึง
23 ตุลาคม 2560
โครงการ วมว. กับ ห้องเรียนธรรมชาติ ระยะที่ 1 โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย
24 ตุลาคม 2560
ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2561
Extra Study นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
28 ตุลาคม 2560
ถึง
29 ตุลาคม 2560
ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP นักเรียนโปรแกรม SAM ม.1-6 ปทุมธานี
30 ตุลาคม 2560
ถึง
16 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการ Satit "Creative Learning for Fun" ๒/๒๕๖๐ ปฐมวัย 1
ปฐมวัย 3
โรงเรียนสาธิต
30 ตุลาคม 2560
ถึง
02 พฤศจิกายน 2560
แนะให้แนว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
01 พฤศจิกายน 2560
ถึง
31 มกราคม 2561
โครงการเสริมทักษะการคิด GAT เชื่อมโยง มัธยมศึกษา 6 ห้องปันปัญญา
01 พฤศจิกายน 2560
ถึง
30 พฤศจิกายน 2560
ดำเนินงานตามมาตรการติดตามหนี้นักเรียน ปฐมวัย 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
01 พฤศจิกายน 2560
ถึง
17 ธันวาคม 2560
จำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 นักเรียนที่มีอายุ ครบ 3 ปี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 พฤศจิกายน 2560 Loy Krathong Day นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
03 พฤศจิกายน 2560 ควบคุมและดูแลนักเรียนเข้าร่วมโครงการลอยกระทง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
03 พฤศจิกายน 2560 ตลาดนัดสาธิตพอเพียง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 พฤศจิกายน 2560 ลอยกระทง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 พฤศจิกายน 2560 Look-Tung Singer นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 พฤศจิกายน 2560 โครงการวันลอยกระทง ปฐมวัย 1
ปฐมวัย 3
โรงเรียนสาธิต
04 พฤศจิกายน 2560
ถึง
05 พฤศจิกายน 2560
โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ชั้น ม.4 มัธยมศึกษา 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
10 พฤศจิกายน 2560
ถึง
24 พฤศจิกายน 2560
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 100 คน โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
10 พฤศจิกายน 2560
ถึง
10 กรกฎาคม 2561
โครงการคุณธรมมจริยธรรม ปฐมวัย 1
ปฐมวัย 3
อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
16 พฤศจิกายน 2560
ถึง
17 พฤศจิกายน 2560
ควบคุมและดูแลนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
17 พฤศจิกายน 2560
ถึง
22 พฤศจิกายน 2560
Class project and Secondary Excursion or Overseas Field Trips M.6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประเทศญี่ปุ่น
20 พฤศจิกายน 2560
ถึง
23 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
ห้อง SCiUS Research Laboratory
20 พฤศจิกายน 2560 IEP Class Project P.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ พิพิธภัณฑ์ริบลีส์ จ.ชลบุรี
20 พฤศจิกายน 2560 IEP Class Project P.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรุงเทพฯ
20 พฤศจิกายน 2560 IEP Class Project P.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
20 พฤศจิกายน 2560 IEP class project for p.5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะไทธานี จ.ชลบุรี
20 พฤศจิกายน 2560
ถึง
30 พฤศจิกายน 2560
จิตรกรจิ๋ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
21 พฤศจิกายน 2560
ถึง
23 พฤศจิกายน 2560
โครงการทัศนศึกษาวิชาการ ปฐมวัย 1
ปฐมวัย 3
จ.ชลบุรี
23 พฤศจิกายน 2560
ถึง
24 พฤศจิกายน 2560
IEP Reading Enhancement นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
24 พฤศจิกายน 2560 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มัธยมศึกษา 2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
24 พฤศจิกายน 2560 โครงการทัศนศึกษาเงินอุดหนุนรัฐบาล สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พระราชวังสนามจันทร์ พระปฐมเจดี แลแอร์ออร์คิดส์ ฟาร์ม
25 พฤศจิกายน 2560
ถึง
26 พฤศจิกายน 2560
Class project and Secondary Excursion or Field Trips M.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จังหวัดกาญจนบุรี
30 พฤศจิกายน 2560 โครงการ English day camp at Thai Thani Arts & Culture Village ประถมศึกษาปีที่ 2 Thai Thani Arts & Culture Village พัทยาชลบุรี
01 ธันวาคม 2560
ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมต่อทุกอาคาร ระยะที่ 2 ทั้งหมด โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
01 ธันวาคม 2560
ถึง
02 ธันวาคม 2560
Class project and Secondary Excursion or Field Trips M.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จังหวัดสมุทรสาคร
01 ธันวาคม 2560 โครงการ Sports day ปฐมวัย 1
ปฐมวัย 3
ผู้บริหาร
อาจารย์ฝ่ายปฐมวัย
ผู้ปกครอง
อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
02 ธันวาคม 2560
ถึง
03 ธันวาคม 2560
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ครั้งที่ 23 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฐานฝึกกิจกรรมอ่าวทุ่งโปร่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
04 ธันวาคม 2560
ถึง
07 ธันวาคม 2560
Father's Day week ประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
04 ธันวาคม 2560 วันพ่อแห่งชาติ นักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
07 ธันวาคม 2560 โครงการ The Adventure at Khao Kheow Open Zoo G.1 ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
08 ธันวาคม 2560
ถึง
12 ธันวาคม 2560
โครงการสังคมวัฒนธรรมสัญจร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคเหนือ
11 ธันวาคม 2560
ถึง
15 ธันวาคม 2560
Class project and Secondary Excursion or Overseas Field Trips M.3 นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
16 ธันวาคม 2560
ถึง
17 ธันวาคม 2560
รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปฐมวัย 1 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
16 ธันวาคม 2560
ถึง
02 มกราคม 2561
โครงการกีฬาสาธิตสามัคคี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นครปฐม)
16 ธันวาคม 2560
ถึง
19 ธันวาคม 2560
Overseas Field Trip P.6 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
18 ธันวาคม 2560
ถึง
21 ธันวาคม 2560
โครงการ วมว. กับ ห้องเรียนธรรมชาติ ระยะที่ 2 โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
22 ธันวาคม 2560 X’ Mas Day นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา และอาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
26 ธันวาคม 2560 สาธิตจิตอาสา ระยะที่ 1 คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม อ.เกาะช้าง ต.เกาะช้าง จ.ตราด
01 มกราคม 2561
ถึง
31 มกราคม 2561
การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่, รายงานตัวนักเรียนใหม่ คณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ และคณะกรรมการรายงานตัวนักเรียนใหม่ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
05 มกราคม 2561
ถึง
09 มกราคม 2561
โครงการเกษตรสัญจร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่
06 มกราคม 2561
ถึง
07 มกราคม 2561
กลุ่มสัมพันธ์ ม.3 นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท จ.เพชรบุรี
07 มกราคม 2561
ถึง
08 มกราคม 2561
โครงการ English Camp for LIP นักเรียน LIP ม.1 - ม. 6 อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี
09 มกราคม 2561 โครงการ English Day Camp at Samparn Riverside ประถมศึกษาปีที่ 5 สวนสามพราน นครปฐม
09 มกราคม 2561
ถึง
26 มกราคม 2561
โครงการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (Placement Test for LIP) นักเรียน LIP ม.1 - ม. 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
12 มกราคม 2561 โครงการวันเด็กแห่งชาติระดับประถมศึกษา ประถมศึกษา ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
12 มกราคม 2561 วันเด็กแห่งชาติ นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
12 มกราคม 2561 ควบคุมและดูแลนักเรียนเข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
12 มกราคม 2561 PBU Got Talent นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
12 มกราคม 2561 วันเด็กแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
12 มกราคม 2561 สุขสันต์ปีใหม่สุขใจวันเด็ก ปฐมวัย 1
ปฐมวัย 3
อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
16 มกราคม 2561
ถึง
26 มกราคม 2561
ฟุตบอล 7 คน ประเพณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
19 มกราคม 2561 IEP Class Project P.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ คิดส์ซาเนีย กรุงเทพฯ
19 มกราคม 2561
ถึง
22 มกราคม 2561
Overseas Field Trips P.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สาธารณรัฐสิงคโปร์
20 มกราคม 2561 โครงการทัศนศึกษาทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
สวนเสือศรีราชา
20 มกราคม 2561
ถึง
21 มกราคม 2561
โคงการค่ายพฤษศาสตร์และดาราศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศูนย์ศึกษาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหอดูดาวแห่งชาติ จ.ฉะเชิงเทรา
22 มกราคม 2561
ถึง
26 มกราคม 2561
Satit Music Festival นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
22 มกราคม 2561
ถึง
26 มกราคม 2561
แข่งขันกีฬาและกรีฑาสี นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสาธิต
26 มกราคม 2561 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนระดับประถมศึกษา ประถมศึกษา ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
26 มกราคม 2561
ถึง
27 มกราคม 2561
ควบคุมและดูแลนักเรียนเข้าร่วมโครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
26 มกราคม 2561 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
27 มกราคม 2561
ถึง
28 มกราคม 2561
สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปฐมวัย 1 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
28 มกราคม 2561
ถึง
29 มกราคม 2561
กลุ่มสัมพันธ์ ม.๓ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จังหวัดนครนายก
29 มกราคม 2561
ถึง
31 มกราคม 2561
โครงการตรวจสุขภาพ ปฐมวัย 1
ปฐมวัย 3
โรงเรียนสาธิต
02 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
04 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการ วมว. กับ ห้องเรียนธรรมชาติ ระยะที่ 3 โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
02 กุมภาพันธ์ 2561 ควบคุมและดูแลนักเรียนเข้าร่วมโครงการสุขสันต์วันยินดีส่งพี่ ม.6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
02 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
04 กุมภาพันธ์ 2561
Class Project and Secondary Excursion or Field Trips M.5 นักเรียนชั้นมธยมศึกษาปีที่ ๕ จังหวัดเพชรบุรี
05 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
07 กุมภาพันธ์ 2561
Class Project and Secondary Excursion or Field Trips M.4 นักเรียนชั้นมธยมศึกษาปีที่ ๔ จังหวัดจันทบุรี
06 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
คณะวิทยาศาสตร์
06 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
14 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการ Valentine's Day week ประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
06 กุมภาพันธ์ 2561 เลือกตั้งประธานนักเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
07 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการEnglish Day camp at Children's Discovery Museum and Queen Sirikit Park, Bangkok ประถมศึกษา 4 พิพิธภัณฑ์เด็ก กทม
09 กุมภาพันธ์ 2561 Democratic Value Enhancement Project นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
09 กุมภาพันธ์ 2561 Survival Skills Camping นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
14 กุมภาพันธ์ 2561 Valentine’s Day Activities นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
16 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
17 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการ English camp G.6 นักเรียน jip ชั้นประถมปีที่ 6 สวนนงนุช พัทยา
17 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
19 กุมภาพันธ์ 2561
วันสำเร็จการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก
23 กุมภาพันธ์ 2561 Graduation P.6, M.3, M.6 and Prom M.6 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖
หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท
24 กุมภาพันธ์ 2561 รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปฐมวัย 1 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
01 มีนาคม 2561
ถึง
30 พฤษภาคม 2561
โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารพิบูล พัฒนา 2 ทั้งหมด โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
01 มีนาคม 2561
ถึง
30 พฤษภาคม 2561
โครงการปรับพื้นลาดยางแอสฟัลท์ที่จอดรถและถนนหน้าอาคารพิบูลบำเพ็ญ 1 ทั้งหมด โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
02 มีนาคม 2561 โครงการวันแห่งความสำเร็จ ปฐมวัย 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
02 มีนาคม 2561
ถึง
03 มีนาคม 2561
โครงการกลุ่มสัมพันธ์อำลา ป. ๖ ประถมศึกษา 6 ฝ่ายประถมศึกษาและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กทม.
02 มีนาคม 2561 สุขสันต์วันยินดี ส่งพี่ ม.6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
03 มีนาคม 2561
ถึง
24 พฤษภาคม 2561
ปิดและเปิดภาคเรียน ปฐมวัย 1
ปฐมวัย 3
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
05 มีนาคม 2561
ถึง
07 มีนาคม 2561
Boy Scout and Girl Guide Camp นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ค่ายลูกเสือ จังหวัดนครนายก
06 มีนาคม 2561 โครงการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
คณะวิทยาศาสตร์
12 มีนาคม 2561
ถึง
16 มีนาคม 2561
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
18 มีนาคม 2561
ถึง
18 เมษายน 2561
สาธิตจิตอาสา ระยะที่ 2 คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 แนวชายหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
19 มีนาคม 2561
ถึง
08 เมษายน 2561
Kunming Nihao อาจารย์และนักเรียน สาธารณรัฐประชาชนจีน
23 มีนาคม 2561 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
ห้องปันปัญญา
23 มีนาคม 2561
ถึง
24 มีนาคม 2561
สรุปงานคณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 มารีน รีสอร์ท (ค่ายนาวิกโยธิน) ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
24 มีนาคม 2561 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิต
26 มีนาคม 2561
ถึง
25 เมษายน 2561
โครงการบริการวิชาการ Summer English Course / ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน Academic Service Project นักเรียน นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจ ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
26 มีนาคม 2561
ถึง
30 เมษายน 2561
Summer 2018 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
26 มีนาคม 2561
ถึง
27 เมษายน 2561
โครงการ Summer for kids ปฐมวัย 1 โรงเรียนสาธิต
26 มีนาคม 2561
ถึง
27 เมษายน 2561
โครงการ Summer camps for kids ปฐมวัย 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
01 พฤษภาคม 2561
ถึง
14 พฤษภาคม 2561
โครงการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
ห้อง SCiUS Research Laboratory
01 พฤษภาคม 2561
ถึง
31 พฤษภาคม 2561
รายงานตัวนักเรียนเก่า , จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี , เก็บเงินค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่น ปฐมวัย 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
02 พฤษภาคม 2561
ถึง
05 พฤษภาคม 2561
โครงการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ SCiUS Forum โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
จังหวัดสงขลา
02 พฤษภาคม 2561
ถึง
04 พฤษภาคม 2561
IEP Staff Seminar อาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน จังหวัดตราด
07 พฤษภาคม 2561
ถึง
09 พฤษภาคม 2561
ค่ายผู้นำนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
ค่ายลูกเสือสาริกา ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
14 พฤษภาคม 2561
ถึง
18 พฤษภาคม 2561
Orientation Program นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
18 พฤษภาคม 2561
ถึง
20 พฤษภาคม 2561
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพื้นฐานและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (Central Laboratory) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงเรียนสาธิต
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพื้นฐานและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (Central Laboratory) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
20 พฤษภาคม 2561 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
ห้องปันปัญญา
24 พฤษภาคม 2561 เปิดภาคเรียนปีการศึกษา1/2561 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบุรพา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
29 พฤษภาคม 2561
ถึง
31 พฤษภาคม 2561
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 10 โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
จังหวัดมหาสารคาม
01 มิถุนายน 2561
ถึง
29 มิถุนายน 2561
จัดทำประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปฐมวัย 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
04 มิถุนายน 2561
ถึง
29 มิถุนายน 2561
โครงการการร่วมมือการทำวิจัยและทดลองทางการศึกษาระดับปฐมวัยกับคณะศึกษาศาสตร์ นิสิต อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
05 มิถุนายน 2561
ถึง
31 กรกฎาคม 2561
โครงการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
07 มิถุนายน 2561
ถึง
13 กันยายน 2561
โครงการ GAT Success for LIP นักเรียน LIP ม.6 ห้องเรียน ม.6/7
14 มิถุนายน 2561 ไหว้ครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
16 มิถุนายน 2561 โครงการสานสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ วมว. โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
19 มิถุนายน 2561
ถึง
28 สิงหาคม 2561
โครงการว่ายน้ำเบื้องต้น โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
21 มิถุนายน 2561 Waikhru Ceremony นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
25 มิถุนายน 2561
ถึง
30 สิงหาคม 2561
โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพและสันทนาการ โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
25 มิถุนายน 2561
ถึง
29 สิงหาคม 2561
โครงการคลินิกวิชาการ โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
ห้อง SCiUS Research Laboratory
25 มิถุนายน 2561
ถึง
13 กรกฎาคม 2561
Satit Street Basketball นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สนามบาสเกตบอล ด้านหลังอาคารพิบูลพัฒนา 2
25 มิถุนายน 2561
ถึง
13 กรกฎาคม 2561
ฟุตซอลประถม นักเรียนระดับประถมศึกษา ลานอเนกประสงค์ฝั่งประถมศึกษา
26 มิถุนายน 2561 โครงการวันสุนทรภู่ ทั้งหมด อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
อาตารพิบูลบำเพ็ญ 4
26 มิถุนายน 2561 Anti Drug Day นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
26 มิถุนายน 2561 SOONTORNPOO นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
28 มิถุนายน 2561 โครงการไหว้ครู ปฐมวัย 1
ปฐมวัย 3
โถงอาคารพิบิลบำเพ็ญ 1 โรงเรียนสาธิต "พิบ
30 มิถุนายน 2561 โครงการอบรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศึกษาดูงานด้านการประมง โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
02 กรกฎาคม 2561
ถึง
03 สิงหาคม 2561
IEP Sport Competition นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
02 กรกฎาคม 2561
ถึง
31 สิงหาคม 2561
โครงการงามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิตระดับมัธยมศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
02 กรกฎาคม 2561
ถึง
31 สิงหาคม 2561
โครงการงามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิตระดับประถมศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
02 กรกฎาคม 2561
ถึง
14 กันยายน 2561
โครงการ Satit "Creative Learning for fun" ภาคเรียนที่ 1/2561 ปฐมวัย 1
ปฐมวัย 3
อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
04 กรกฎาคม 2561 โครงการ English day camp at Kidzania Bangkok g.1 นักเรียน JIP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Kidzania Bangkok
06 กรกฎาคม 2561
ถึง
08 กรกฎาคม 2561
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ “ค่ายพุทธศาสน์ ม.๑ รุ่นที่ ๒๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
07 กรกฎาคม 2561
ถึง
08 กรกฎาคม 2561
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม มัธยมศึกษา 6 จังหวัดราชบุรี
07 กรกฎาคม 2561
ถึง
08 กรกฎาคม 2561
โครงการค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชั้นปประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
09 กรกฎาคม 2561
ถึง
17 สิงหาคม 2561
โครงการเมื่อพ่อแม่มาเป็นครู ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
09 กรกฎาคม 2561
ถึง
29 กรกฎาคม 2561
Thaigue Nihao อาจารย์และนักเรียน อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
12 กรกฎาคม 2561 ทัศนศึกษาด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ อ.นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เมืองวัฒนธรรมไทธานี อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี
14 กรกฎาคม 2561 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 ประถมศึกษา 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
15 กรกฎาคม 2561 โครงการอบรมวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
นอกสถานที่
21 กรกฎาคม 2561 ค่ายเรียนรู้พหุภาษา Multi-Lingual Learning Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนชั้น ๑ อาคารพิบูลรำลึก
25 กรกฎาคม 2561
ถึง
27 กรกฎาคม 2561
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับมัธมศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
26 กรกฎาคม 2561 โครงการ English Day Camp at Mini Siam and Teddy Bear Pattaya Chonburi นักเรียน JIP ชั้นประถมปีที่ 2 Mini Siam and Teddy Bear Pattaya Chonburi
27 กรกฎาคม 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 นักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา โถงอาคารฉลองราชย์ 50 ปี
โถงอาคารบูรณาการ สติล คุณปลื้ม
28 กรกฎาคม 2561 โครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
จังหวัดสมุทรสาคร
30 กรกฎาคม 2561
ถึง
28 กันยายน 2561
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ทั้งหมด อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
อาตารพิบูลบำเพ็ญ 4
01 สิงหาคม 2561
ถึง
28 กันยายน 2561
กิจกรรมหนังสือดีมีแบ่งปัน ประถมศึกษา 4 อาตารพิบูลบำเพ็ญ 4
01 สิงหาคม 2561
ถึง
31 สิงหาคม 2561
ดำเนินงานตามมาตรการติดตามหนี้นักเรียน ปฐมวัย 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
04 สิงหาคม 2561
ถึง
05 สิงหาคม 2561
โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรม "ธรรมสัญจร" โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
วัดเขาพุทธโคดม
04 สิงหาคม 2561
ถึง
05 สิงหาคม 2561
โครงการค่าย "บูรณาการความรู้ พัฒนาความคิด และคิดสร้างสรรค์" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ สโมสรสัญญาบัตร อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
06 สิงหาคม 2561
ถึง
10 สิงหาคม 2561
โครงการ Mother's Day week ประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
09 สิงหาคม 2561 โครงการวันแม่ - สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ปฐมวัย 1
ปฐมวัย 3
อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
10 สิงหาคม 2561 Mother's Day Project นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
10 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
13 สิงหาคม 2561
ถึง
17 สิงหาคม 2561
Science and Mathematics week นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
16 สิงหาคม 2561
ถึง
18 สิงหาคม 2561
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
คณะวิทยาศาสตร์
16 สิงหาคม 2561 โครงการ English Trip for LIP นักเรียน LIP ม.1 - ม. 6 กรุงเทพมหานคร
17 สิงหาคม 2561 โครงการ English day camp at Safari World Bangkok นักเรียน JIP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Safari World Bangkok
17 สิงหาคม 2561 Primary Excursion or Field Trips P.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ฮาร์เบอร์แลนด์ จ.ชลบุรี
17 สิงหาคม 2561 Primary Excursion or Field Trips P.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
จังหวัดนครนายก
18 สิงหาคม 2561 โครงการค่าย Biodiversity Camp สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
19 สิงหาคม 2561 โครงการทัศนศึกษา SAM นักเรียนโปรแกรม SAM ม.1-6 ปทุมธานี
20 สิงหาคม 2561 ประชุมผู้ปกครองชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ ชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อ ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
20 สิงหาคม 2561 Primary Excursion or Field Trips P.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี
22 สิงหาคม 2561
ถึง
24 สิงหาคม 2561
โครงการตรวจสุขภาพ ปฐมวัย 1
ปฐมวัย 3
อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
22 สิงหาคม 2561
ถึง
24 สิงหาคม 2561
วัันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
23 สิงหาคม 2561
ถึง
24 สิงหาคม 2561
IEP Home and School Meeting นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ผู้ปกครองและครู
อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
24 สิงหาคม 2561 โครงการการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ วัดราษฎร์ศรัทธา (ท้ายดอน)
31 สิงหาคม 2561 IEP Class project P.6 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ Dinosaur Planet กรุงเทพฯ
31 สิงหาคม 2561 Primary Excursion or Field Trips P.5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
SEA LIFE Bangkok Ocean World กรุงเทพฯ
14 กันยายน 2561 โครงการชี้แจงแนวทางศึกษาต่อสำหรับนักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่ายเกณฑ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องปันปัญญา อาคารห้องสมุด โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
18 กันยายน 2561
ถึง
20 กันยายน 2561
โครงการประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางศึกษาต่อสำหรับนักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย อ.3
ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้องปันปัญญา อาคารห้องสมุด โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
20 กันยายน 2561 มุทิตาคารวะ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
24 กันยายน 2561
ถึง
28 กันยายน 2561
- สอบกลางปี ระดับประถมศึกษา - สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับมัธยมศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2561 ปิดภาคเรียนที่1/2561 นักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
15 ตุลาคม 2561 เปิดภาคเรียนที่2/2561 นักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
12 ธันวาคม 2561
ถึง
14 ธันวาคม 2561
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับมัธยมศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 มกราคม 2562 เปิดภาคเรียนที่2/2561 (ช่วงที่2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
13 กุมภาพันธ์ 2562
ถึง
15 กุมภาพันธ์ 2562
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
04 มีนาคม 2562
ถึง
08 มีนาคม 2562
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 - สอบปลายปี ระดับประถมศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
11 มีนาคม 2562 ปิดภาคเรียนที่ 2/2561 นักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

ปฐมวัย

ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
30 ตุลาคม 2560
ถึง
16 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการ Satit "Creative Learning for Fun" ๒/๒๕๖๐ ปฐมวัย 1
ปฐมวัย 3
โรงเรียนสาธิต
01 พฤศจิกายน 2560
ถึง
30 พฤศจิกายน 2560
ดำเนินงานตามมาตรการติดตามหนี้นักเรียน ปฐมวัย 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
03 พฤศจิกายน 2560 โครงการวันลอยกระทง ปฐมวัย 1
ปฐมวัย 3
โรงเรียนสาธิต
10 พฤศจิกายน 2560
ถึง
10 กรกฎาคม 2561
โครงการคุณธรมมจริยธรรม ปฐมวัย 1
ปฐมวัย 3
อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
21 พฤศจิกายน 2560
ถึง
23 พฤศจิกายน 2560
โครงการทัศนศึกษาวิชาการ ปฐมวัย 1
ปฐมวัย 3
จ.ชลบุรี
01 ธันวาคม 2560 โครงการ Sports day ปฐมวัย 1
ปฐมวัย 3
ผู้บริหาร
อาจารย์ฝ่ายปฐมวัย
ผู้ปกครอง
อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
16 ธันวาคม 2560
ถึง
17 ธันวาคม 2560
รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปฐมวัย 1 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
12 มกราคม 2561 สุขสันต์ปีใหม่สุขใจวันเด็ก ปฐมวัย 1
ปฐมวัย 3
อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
27 มกราคม 2561
ถึง
28 มกราคม 2561
สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปฐมวัย 1 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
29 มกราคม 2561
ถึง
31 มกราคม 2561
โครงการตรวจสุขภาพ ปฐมวัย 1
ปฐมวัย 3
โรงเรียนสาธิต
24 กุมภาพันธ์ 2561 รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปฐมวัย 1 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
02 มีนาคม 2561 โครงการวันแห่งความสำเร็จ ปฐมวัย 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
03 มีนาคม 2561
ถึง
24 พฤษภาคม 2561
ปิดและเปิดภาคเรียน ปฐมวัย 1
ปฐมวัย 3
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
24 มีนาคม 2561 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิต
26 มีนาคม 2561
ถึง
27 เมษายน 2561
โครงการ Summer for kids ปฐมวัย 1 โรงเรียนสาธิต
26 มีนาคม 2561
ถึง
27 เมษายน 2561
โครงการ Summer camps for kids ปฐมวัย 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
01 พฤษภาคม 2561
ถึง
31 พฤษภาคม 2561
รายงานตัวนักเรียนเก่า , จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี , เก็บเงินค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่น ปฐมวัย 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
01 มิถุนายน 2561
ถึง
29 มิถุนายน 2561
จัดทำประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปฐมวัย 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
28 มิถุนายน 2561 โครงการไหว้ครู ปฐมวัย 1
ปฐมวัย 3
โถงอาคารพิบิลบำเพ็ญ 1 โรงเรียนสาธิต "พิบ
02 กรกฎาคม 2561
ถึง
14 กันยายน 2561
โครงการ Satit "Creative Learning for fun" ภาคเรียนที่ 1/2561 ปฐมวัย 1
ปฐมวัย 3
อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
09 กรกฎาคม 2561
ถึง
17 สิงหาคม 2561
โครงการเมื่อพ่อแม่มาเป็นครู ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
01 สิงหาคม 2561
ถึง
31 สิงหาคม 2561
ดำเนินงานตามมาตรการติดตามหนี้นักเรียน ปฐมวัย 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
09 สิงหาคม 2561 โครงการวันแม่ - สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ปฐมวัย 1
ปฐมวัย 3
อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
20 สิงหาคม 2561 ประชุมผู้ปกครองชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ ชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อ ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
22 สิงหาคม 2561
ถึง
24 สิงหาคม 2561
โครงการตรวจสุขภาพ ปฐมวัย 1
ปฐมวัย 3
อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
18 กันยายน 2561
ถึง
20 กันยายน 2561
โครงการประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางศึกษาต่อสำหรับนักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย อ.3
ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้องปันปัญญา อาคารห้องสมุด โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

ประถมศึกษา

ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
25 พฤษภาคม 2560
ถึง
01 มีนาคม 2561
โครงการห้องเรียนส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2560
ถึง
30 กันยายน 2561
โครงการ Morning Brief ประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
06 ตุลาคม 2560
ถึง
22 ตุลาคม 2560
IELTS Preparation Course นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
03 พฤศจิกายน 2560 ลอยกระทง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
10 พฤศจิกายน 2560
ถึง
24 พฤศจิกายน 2560
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 100 คน โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
20 พฤศจิกายน 2560 IEP Class Project P.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ พิพิธภัณฑ์ริบลีส์ จ.ชลบุรี
20 พฤศจิกายน 2560 IEP Class Project P.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรุงเทพฯ
20 พฤศจิกายน 2560 IEP Class Project P.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
20 พฤศจิกายน 2560 IEP class project for p.5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะไทธานี จ.ชลบุรี
20 พฤศจิกายน 2560
ถึง
30 พฤศจิกายน 2560
จิตรกรจิ๋ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
30 พฤศจิกายน 2560 โครงการ English day camp at Thai Thani Arts & Culture Village ประถมศึกษาปีที่ 2 Thai Thani Arts & Culture Village พัทยาชลบุรี
04 ธันวาคม 2560
ถึง
07 ธันวาคม 2560
Father's Day week ประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
07 ธันวาคม 2560 โครงการ The Adventure at Khao Kheow Open Zoo G.1 ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
16 ธันวาคม 2560
ถึง
19 ธันวาคม 2560
Overseas Field Trip P.6 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
09 มกราคม 2561 โครงการ English Day Camp at Samparn Riverside ประถมศึกษาปีที่ 5 สวนสามพราน นครปฐม
12 มกราคม 2561 โครงการวันเด็กแห่งชาติระดับประถมศึกษา ประถมศึกษา ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
19 มกราคม 2561 IEP Class Project P.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ คิดส์ซาเนีย กรุงเทพฯ
19 มกราคม 2561
ถึง
22 มกราคม 2561
Overseas Field Trips P.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สาธารณรัฐสิงคโปร์
22 มกราคม 2561
ถึง
26 มกราคม 2561
แข่งขันกีฬาและกรีฑาสี นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสาธิต
26 มกราคม 2561 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนระดับประถมศึกษา ประถมศึกษา ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
06 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
14 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการ Valentine's Day week ประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
06 กุมภาพันธ์ 2561 เลือกตั้งประธานนักเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
07 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการEnglish Day camp at Children's Discovery Museum and Queen Sirikit Park, Bangkok ประถมศึกษา 4 พิพิธภัณฑ์เด็ก กทม
09 กุมภาพันธ์ 2561 Democratic Value Enhancement Project นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
09 กุมภาพันธ์ 2561 Survival Skills Camping นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
16 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
17 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการ English camp G.6 นักเรียน jip ชั้นประถมปีที่ 6 สวนนงนุช พัทยา
23 กุมภาพันธ์ 2561 Graduation P.6, M.3, M.6 and Prom M.6 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖
หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท
02 มีนาคม 2561
ถึง
03 มีนาคม 2561
โครงการกลุ่มสัมพันธ์อำลา ป. ๖ ประถมศึกษา 6 ฝ่ายประถมศึกษาและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กทม.
14 พฤษภาคม 2561
ถึง
18 พฤษภาคม 2561
Orientation Program นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
18 พฤษภาคม 2561
ถึง
20 พฤษภาคม 2561
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพื้นฐานและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (Central Laboratory) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงเรียนสาธิต
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพื้นฐานและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (Central Laboratory) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
05 มิถุนายน 2561
ถึง
31 กรกฎาคม 2561
โครงการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
14 มิถุนายน 2561 ไหว้ครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
25 มิถุนายน 2561
ถึง
13 กรกฎาคม 2561
ฟุตซอลประถม นักเรียนระดับประถมศึกษา ลานอเนกประสงค์ฝั่งประถมศึกษา
26 มิถุนายน 2561 Anti Drug Day นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
02 กรกฎาคม 2561
ถึง
31 สิงหาคม 2561
โครงการงามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิตระดับประถมศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
04 กรกฎาคม 2561 โครงการ English day camp at Kidzania Bangkok g.1 นักเรียน JIP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Kidzania Bangkok
07 กรกฎาคม 2561
ถึง
08 กรกฎาคม 2561
โครงการค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชั้นปประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
14 กรกฎาคม 2561 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 ประถมศึกษา 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
21 กรกฎาคม 2561 ค่ายเรียนรู้พหุภาษา Multi-Lingual Learning Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนชั้น ๑ อาคารพิบูลรำลึก
26 กรกฎาคม 2561 โครงการ English Day Camp at Mini Siam and Teddy Bear Pattaya Chonburi นักเรียน JIP ชั้นประถมปีที่ 2 Mini Siam and Teddy Bear Pattaya Chonburi
01 สิงหาคม 2561
ถึง
28 กันยายน 2561
กิจกรรมหนังสือดีมีแบ่งปัน ประถมศึกษา 4 อาตารพิบูลบำเพ็ญ 4
06 สิงหาคม 2561
ถึง
10 สิงหาคม 2561
โครงการ Mother's Day week ประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
10 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
17 สิงหาคม 2561 โครงการ English day camp at Safari World Bangkok นักเรียน JIP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Safari World Bangkok
17 สิงหาคม 2561 Primary Excursion or Field Trips P.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ฮาร์เบอร์แลนด์ จ.ชลบุรี
17 สิงหาคม 2561 Primary Excursion or Field Trips P.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
จังหวัดนครนายก
18 สิงหาคม 2561 โครงการค่าย Biodiversity Camp สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
20 สิงหาคม 2561 Primary Excursion or Field Trips P.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี
24 สิงหาคม 2561 โครงการการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ วัดราษฎร์ศรัทธา (ท้ายดอน)
31 สิงหาคม 2561 IEP Class project P.6 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ Dinosaur Planet กรุงเทพฯ
31 สิงหาคม 2561 Primary Excursion or Field Trips P.5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
SEA LIFE Bangkok Ocean World กรุงเทพฯ
14 กันยายน 2561 โครงการชี้แจงแนวทางศึกษาต่อสำหรับนักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่ายเกณฑ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องปันปัญญา อาคารห้องสมุด โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
18 กันยายน 2561
ถึง
20 กันยายน 2561
โครงการประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางศึกษาต่อสำหรับนักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย อ.3
ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้องปันปัญญา อาคารห้องสมุด โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

มัธยมศึกษา

ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
13 กรกฎาคม 2560 ทัศนศึกษาด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ อ.นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เมืองวัฒนธรรมไทธานี อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี
01 กันยายน 2560
ถึง
28 กันยายน 2561
จัดตั้งวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจด้านดนตรี จำนวน 30 คน ห้องดนตรีสากล ชั้น 3 อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม
01 ตุลาคม 2560
ถึง
30 กันยายน 2561
ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แต่ละหน่วยงานที่จัดแข่งขันทางวิชาการ
01 ตุลาคม 2560
ถึง
31 มีนาคม 2561
จัดทำหนังสือรุ่นนักเรียน ม.3 และ ม.6 นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
02 ตุลาคม 2560
ถึง
28 กันยายน 2561
ซ้อมอพยพหลบหนีอัคคีภัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
06 ตุลาคม 2560
ถึง
22 ตุลาคม 2560
IELTS Preparation Course นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
08 ตุลาคม 2560
ถึง
13 ตุลาคม 2560
ศึกษาดูงานต่างประเทศ SAM&LIP Go Abroad นักเรียน LIP&SAM ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 ประเทศญี่ปุ่น
20 ตุลาคม 2560
ถึง
23 ตุลาคม 2560
โครงการ วมว. กับ ห้องเรียนธรรมชาติ ระยะที่ 1 โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย
24 ตุลาคม 2560
ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2561
Extra Study นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
30 ตุลาคม 2560
ถึง
02 พฤศจิกายน 2560
แนะให้แนว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
01 พฤศจิกายน 2560
ถึง
31 มกราคม 2561
โครงการเสริมทักษะการคิด GAT เชื่อมโยง มัธยมศึกษา 6 ห้องปันปัญญา
01 พฤศจิกายน 2560
ถึง
30 พฤศจิกายน 2560
ดำเนินงานตามมาตรการติดตามหนี้นักเรียน ปฐมวัย 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
03 พฤศจิกายน 2560 ควบคุมและดูแลนักเรียนเข้าร่วมโครงการลอยกระทง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
03 พฤศจิกายน 2560 ตลาดนัดสาธิตพอเพียง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 พฤศจิกายน 2560 ลอยกระทง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 พฤศจิกายน 2560 Look-Tung Singer นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
04 พฤศจิกายน 2560
ถึง
05 พฤศจิกายน 2560
โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ชั้น ม.4 มัธยมศึกษา 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
16 พฤศจิกายน 2560
ถึง
17 พฤศจิกายน 2560
ควบคุมและดูแลนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
17 พฤศจิกายน 2560
ถึง
22 พฤศจิกายน 2560
Class project and Secondary Excursion or Overseas Field Trips M.6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประเทศญี่ปุ่น
20 พฤศจิกายน 2560
ถึง
23 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
ห้อง SCiUS Research Laboratory
24 พฤศจิกายน 2560 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มัธยมศึกษา 2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
24 พฤศจิกายน 2560 โครงการทัศนศึกษาเงินอุดหนุนรัฐบาล สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พระราชวังสนามจันทร์ พระปฐมเจดี แลแอร์ออร์คิดส์ ฟาร์ม
25 พฤศจิกายน 2560
ถึง
26 พฤศจิกายน 2560
Class project and Secondary Excursion or Field Trips M.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จังหวัดกาญจนบุรี
01 ธันวาคม 2560
ถึง
02 ธันวาคม 2560
Class project and Secondary Excursion or Field Trips M.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จังหวัดสมุทรสาคร
02 ธันวาคม 2560
ถึง
03 ธันวาคม 2560
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ครั้งที่ 23 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฐานฝึกกิจกรรมอ่าวทุ่งโปร่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
08 ธันวาคม 2560
ถึง
12 ธันวาคม 2560
โครงการสังคมวัฒนธรรมสัญจร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคเหนือ
11 ธันวาคม 2560
ถึง
15 ธันวาคม 2560
Class project and Secondary Excursion or Overseas Field Trips M.3 นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
18 ธันวาคม 2560
ถึง
21 ธันวาคม 2560
โครงการ วมว. กับ ห้องเรียนธรรมชาติ ระยะที่ 2 โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
05 มกราคม 2561
ถึง
09 มกราคม 2561
โครงการเกษตรสัญจร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่
06 มกราคม 2561
ถึง
07 มกราคม 2561
กลุ่มสัมพันธ์ ม.3 นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท จ.เพชรบุรี
12 มกราคม 2561 ควบคุมและดูแลนักเรียนเข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
12 มกราคม 2561 PBU Got Talent นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
12 มกราคม 2561 วันเด็กแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
16 มกราคม 2561
ถึง
26 มกราคม 2561
ฟุตบอล 7 คน ประเพณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
20 มกราคม 2561 โครงการทัศนศึกษาทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
สวนเสือศรีราชา
20 มกราคม 2561
ถึง
21 มกราคม 2561
โคงการค่ายพฤษศาสตร์และดาราศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศูนย์ศึกษาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหอดูดาวแห่งชาติ จ.ฉะเชิงเทรา
22 มกราคม 2561
ถึง
26 มกราคม 2561
Satit Music Festival นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
22 มกราคม 2561
ถึง
26 มกราคม 2561
แข่งขันกีฬาและกรีฑาสี นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสาธิต
26 มกราคม 2561
ถึง
27 มกราคม 2561
ควบคุมและดูแลนักเรียนเข้าร่วมโครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
26 มกราคม 2561 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
28 มกราคม 2561
ถึง
29 มกราคม 2561
กลุ่มสัมพันธ์ ม.๓ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จังหวัดนครนายก
02 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
04 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการ วมว. กับ ห้องเรียนธรรมชาติ ระยะที่ 3 โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
02 กุมภาพันธ์ 2561 ควบคุมและดูแลนักเรียนเข้าร่วมโครงการสุขสันต์วันยินดีส่งพี่ ม.6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
06 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
คณะวิทยาศาสตร์
06 กุมภาพันธ์ 2561 เลือกตั้งประธานนักเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
09 กุมภาพันธ์ 2561 Democratic Value Enhancement Project นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
17 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
19 กุมภาพันธ์ 2561
วันสำเร็จการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก
23 กุมภาพันธ์ 2561 Graduation P.6, M.3, M.6 and Prom M.6 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖
หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท
02 มีนาคม 2561 สุขสันต์วันยินดี ส่งพี่ ม.6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
05 มีนาคม 2561
ถึง
07 มีนาคม 2561
Boy Scout and Girl Guide Camp นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ค่ายลูกเสือ จังหวัดนครนายก
06 มีนาคม 2561 โครงการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
คณะวิทยาศาสตร์
23 มีนาคม 2561 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
ห้องปันปัญญา
26 มีนาคม 2561
ถึง
30 เมษายน 2561
Summer 2018 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
01 พฤษภาคม 2561
ถึง
14 พฤษภาคม 2561
โครงการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
ห้อง SCiUS Research Laboratory
01 พฤษภาคม 2561
ถึง
31 พฤษภาคม 2561
รายงานตัวนักเรียนเก่า , จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี , เก็บเงินค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่น ปฐมวัย 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
02 พฤษภาคม 2561
ถึง
05 พฤษภาคม 2561
โครงการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ SCiUS Forum โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
จังหวัดสงขลา
14 พฤษภาคม 2561
ถึง
18 พฤษภาคม 2561
Orientation Program นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
18 พฤษภาคม 2561
ถึง
20 พฤษภาคม 2561
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพื้นฐานและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (Central Laboratory) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงเรียนสาธิต
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพื้นฐานและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (Central Laboratory) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
20 พฤษภาคม 2561 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
ห้องปันปัญญา
29 พฤษภาคม 2561
ถึง
31 พฤษภาคม 2561
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 10 โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
จังหวัดมหาสารคาม
01 มิถุนายน 2561
ถึง
29 มิถุนายน 2561
จัดทำประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปฐมวัย 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
14 มิถุนายน 2561 ไหว้ครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
16 มิถุนายน 2561 โครงการสานสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ วมว. โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
19 มิถุนายน 2561
ถึง
28 สิงหาคม 2561
โครงการว่ายน้ำเบื้องต้น โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
25 มิถุนายน 2561
ถึง
30 สิงหาคม 2561
โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพและสันทนาการ โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
25 มิถุนายน 2561
ถึง
29 สิงหาคม 2561
โครงการคลินิกวิชาการ โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
ห้อง SCiUS Research Laboratory
25 มิถุนายน 2561
ถึง
13 กรกฎาคม 2561
Satit Street Basketball นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สนามบาสเกตบอล ด้านหลังอาคารพิบูลพัฒนา 2
26 มิถุนายน 2561 Anti Drug Day นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
30 มิถุนายน 2561 โครงการอบรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศึกษาดูงานด้านการประมง โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
02 กรกฎาคม 2561
ถึง
31 สิงหาคม 2561
โครงการงามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิตระดับมัธยมศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
06 กรกฎาคม 2561
ถึง
08 กรกฎาคม 2561
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ “ค่ายพุทธศาสน์ ม.๑ รุ่นที่ ๒๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
07 กรกฎาคม 2561
ถึง
08 กรกฎาคม 2561
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม มัธยมศึกษา 6 จังหวัดราชบุรี
12 กรกฎาคม 2561 ทัศนศึกษาด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ อ.นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เมืองวัฒนธรรมไทธานี อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี
15 กรกฎาคม 2561 โครงการอบรมวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
นอกสถานที่
21 กรกฎาคม 2561 ค่ายเรียนรู้พหุภาษา Multi-Lingual Learning Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนชั้น ๑ อาคารพิบูลรำลึก
25 กรกฎาคม 2561
ถึง
27 กรกฎาคม 2561
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับมัธมศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
28 กรกฎาคม 2561 โครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
จังหวัดสมุทรสาคร
01 สิงหาคม 2561
ถึง
31 สิงหาคม 2561
ดำเนินงานตามมาตรการติดตามหนี้นักเรียน ปฐมวัย 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
04 สิงหาคม 2561
ถึง
05 สิงหาคม 2561
โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรม "ธรรมสัญจร" โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
วัดเขาพุทธโคดม
04 สิงหาคม 2561
ถึง
05 สิงหาคม 2561
โครงการค่าย "บูรณาการความรู้ พัฒนาความคิด และคิดสร้างสรรค์" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ สโมสรสัญญาบัตร อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
10 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
16 สิงหาคม 2561
ถึง
18 สิงหาคม 2561
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
คณะวิทยาศาสตร์
14 กันยายน 2561 โครงการชี้แจงแนวทางศึกษาต่อสำหรับนักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่ายเกณฑ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องปันปัญญา อาคารห้องสมุด โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
18 กันยายน 2561
ถึง
20 กันยายน 2561
โครงการประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางศึกษาต่อสำหรับนักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย อ.3
ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ห้องปันปัญญา อาคารห้องสมุด โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
20 กันยายน 2561 มุทิตาคารวะ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
12 ธันวาคม 2561
ถึง
14 ธันวาคม 2561
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับมัธยมศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 มกราคม 2562 เปิดภาคเรียนที่2/2561 (ช่วงที่2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
13 กุมภาพันธ์ 2562
ถึง
15 กุมภาพันธ์ 2562
สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

การศึกษานานาชาติ

ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
03 พฤศจิกายน 2560 Loy Krathong Day นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
23 พฤศจิกายน 2560
ถึง
24 พฤศจิกายน 2560
IEP Reading Enhancement นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
22 ธันวาคม 2560 X’ Mas Day นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา และอาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
12 มกราคม 2561 วันเด็กแห่งชาติ นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
22 มกราคม 2561
ถึง
26 มกราคม 2561
แข่งขันกีฬาและกรีฑาสี นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสาธิต
14 กุมภาพันธ์ 2561 Valentine’s Day Activities นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
02 พฤษภาคม 2561
ถึง
04 พฤษภาคม 2561
IEP Staff Seminar อาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน จังหวัดตราด
21 มิถุนายน 2561 Waikhru Ceremony นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
26 มิถุนายน 2561 SOONTORNPOO นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
02 กรกฎาคม 2561
ถึง
03 สิงหาคม 2561
IEP Sport Competition นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
10 สิงหาคม 2561 Mother's Day Project นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
13 สิงหาคม 2561
ถึง
17 สิงหาคม 2561
Science and Mathematics week นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
17 สิงหาคม 2561 Primary Excursion or Field Trips P.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
จังหวัดนครนายก
23 สิงหาคม 2561
ถึง
24 สิงหาคม 2561
IEP Home and School Meeting นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ผู้ปกครองและครู
อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
31 สิงหาคม 2561 IEP Class project P.6 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ Dinosaur Planet กรุงเทพฯ
31 สิงหาคม 2561 Primary Excursion or Field Trips P.5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
นักเรียนฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
SEA LIFE Bangkok Ocean World กรุงเทพฯ
Login