ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง)

ทั้งหมด

ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
25 พฤษภาคม 2560
ถึง
01 มีนาคม 2561
โครงการห้องเรียนส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2560
ถึง
30 กันยายน 2561
โครงการ Morning Brief ประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
01 ตุลาคม 2560
ถึง
30 กันยายน 2561
โครงการเพิ่มพูนเจตคติทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะกระบวนการเพื่อความเป็นนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 วมว. โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ภายนอกโรงเรียน
01 ตุลาคม 2560
ถึง
30 กันยายน 2561
โครงการพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2560
ถึง
31 มีนาคม 2561
โครงการจัดทำหนังสือรุ่นนักเรียน ม.3 และ ม.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2560
ถึง
30 กันยายน 2561
โครงการ Morning Brief ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2560
ถึง
30 กันยายน 2561
โครงการส่งเสริิมการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ละหน่วยงานที่จัดแข่งขันทางวิชาการ
01 ตุลาคม 2560
ถึง
30 กันยายน 2561
โครงการห้องเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2560
ถึง
30 กันยายน 2561
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2560
ถึง
30 กันยายน 2561
โครงการทุนส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยทางการศึกษา บุคลากร โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
02 ตุลาคม 2560
ถึง
28 กันยายน 2561
ซ้อมอพยพหลบหนีอัคคีภัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
02 ตุลาคม 2560
ถึง
28 กันยายน 2561
โครงการส่งเสริมการเเข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถพิเศษ ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภายในประเทศ
07 ตุลาคม 2560
ถึง
11 ตุลาคม 2560
โครงการทัศนศึกษา LIP Go Abroad (Taiwan) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 LIP ประเทศไต้หวัน
08 ตุลาคม 2560
ถึง
13 ตุลาคม 2560
โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ SAM & LIP Go Abroad ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 LIP SAM ประเทศญี่ปุ่น
08 ตุลาคม 2560
ถึง
13 ตุลาคม 2560
โครงการศึกษาดูงาน LIP&SAM GO Abroad ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 LIP SAM ประเทศญี่ปุ่น
09 ตุลาคม 2560 สแกนนิ้วบุคลากร / ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 บุคลากร
นักเรียนทุกระดับ
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
12 ตุลาคม 2560 โครงการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสรรวคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
14 ตุลาคม 2560 โครงการเเข่งขันแฮนด์บอลสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" อินวิเตชั่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม
16 ตุลาคม 2560
ถึง
31 ตุลาคม 2560
กำหนดการเเก้ไขผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
17 ตุลาคม 2560
ถึง
20 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการ Satit's Language Center 2017 นักเรียนและบุคลากรทั่วไป โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
18 ตุลาคม 2560 โครงการประชุมผู้ปกครองชี้เเจงเเนวทางการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 อาคารห้องสมุดโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
20 ตุลาคม 2560
ถึง
23 ตุลาคม 2560
โครงการ วมว. กับ ห้องเรียนธรรมชาติ ระยะที่ 1 โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย
28 ตุลาคม 2560
ถึง
29 ตุลาคม 2560
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP นักเรียนโปรแกรม SAM ม.1-6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 SAM
จ.ปทุมธานี
30 ตุลาคม 2560
ถึง
02 พฤศจิกายน 2560
โครงการ "แนะให้เเนว" ตอนมุ่งสู่มหาวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 พฤศจิกายน 2560
ถึง
30 พฤศจิกายน 2560
ดำเนินงานตามมาตรการติดตามหนี้นักเรียน ปฐมวัย 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
01 พฤศจิกายน 2560
ถึง
17 ธันวาคม 2560
จำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 นักเรียนที่มีอายุ ครบ 3 ปี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 พฤศจิกายน 2560
ถึง
17 ธันวาคม 2560
จำหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 นักเรียนที่มีอายุ ครบ 3 ปี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 พฤศจิกายน 2560
ถึง
30 กันยายน 2561
โครงการจัดตั้งวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 พฤศจิกายน 2560 โครงการ Look - Tung Singer ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 พฤศจิกายน 2560 ควบคุมและดูเเลนักเรียนเข้าร่วมโครงการลอยกระทง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 พฤศจิกายน 2560 โครงการตลาดนัดสาธิตพอเพียง บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
03 พฤศจิกายน 2560 ควบคุมและดูแลนักเรียนเข้าร่วมโครงการลอยกระทง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
03 พฤศจิกายน 2560 โครงการวันลอยกระทง ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
04 พฤศจิกายน 2560
ถึง
05 พฤศจิกายน 2560
โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
หอพักนานาชาติ
09 พฤศจิกายน 2560
ถึง
12 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการ Satit "Creative Learning for Fun" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
10 พฤศจิกายน 2560
ถึง
24 พฤศจิกายน 2560
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 100 คน โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
10 พฤศจิกายน 2560
ถึง
21 กันยายน 2561
โครงการคุณธรรม จริยธรรม ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
12 พฤศจิกายน 2560
ถึง
17 พฤศจิกายน 2560
โครงการ Class project and Secondary Excursion or Overseas Field Trips M.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 IEP ประเทศไต้หวัน
15 พฤศจิกายน 2560
ถึง
19 กันยายน 2561
โครงการเสริมทักษะการคิด GAT เชื่อมโยง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
16 พฤศจิกายน 2560
ถึง
17 พฤศจิกายน 2560
ควบคุมและดูแลนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
17 พฤศจิกายน 2560
ถึง
01 ธันวาคม 2560
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
19 พฤศจิกายน 2560
ถึง
25 พฤศจิกายน 2560
โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ Scius Go Abroad ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 วมว. สหพันธรัฐรัสเซีย
20 พฤศจิกายน 2560 โครงการ IEP Class Project P.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 IEP พิพิธภัณฑ์ริบลีส์ จ.ชลบุรี
20 พฤศจิกายน 2560 โครงการ IEP Class Project P.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 IEP ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรุงเทพฯ
20 พฤศจิกายน 2560 โครงการ IEP Class Project P.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 IEP พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
20 พฤศจิกายน 2560 โครงการ IEP class project for P.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 IEP หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะไทธานี จ.ชลบุรี
20 พฤศจิกายน 2560
ถึง
30 พฤศจิกายน 2560
โครงการจิตรกรจิ๋ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
20 พฤศจิกายน 2560
ถึง
25 พฤศจิกายน 2560
โครงการ Class project and Secondary Excursion or Overseas Field Trips M.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP ประเทศญี่ปุ่น
21 พฤศจิกายน 2560
ถึง
23 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วมว. ห้อง SCiUS Research Laboratory
21 พฤศจิกายน 2560
ถึง
23 พฤศจิกายน 2560
โครงการทัศนศึกษาทางวิชาการระดับปฐมวัย ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จ.ชลบุรี
พัทยา-ดอลฟินเวิลด์ แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี
23 พฤศจิกายน 2560
ถึง
24 พฤศจิกายน 2560
โครงการ IEP Reading Enhancement ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
24 พฤศจิกายน 2560 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
24 พฤศจิกายน 2560 โครงการทัศนศึกษาเงินอุดหนุนรัฐบาล สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พระราชวังสนามจันทร์ พระปฐมเจดี แลแอร์ออร์คิดส์ ฟาร์ม
25 พฤศจิกายน 2560
ถึง
26 พฤศจิกายน 2560
โครงการ Class project and Secondary Excursion or Field Trips M.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 IEP จ.กาญจนบุรี
25 พฤศจิกายน 2560 โครงการทัศนศึกษาอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์และเเหล่งวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ.อยุธยา
30 พฤศจิกายน 2560 โครงการ English day camp at Thai Thani Arts & Culture Village ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 JIP Thai Thani Arts & Culture Village พัทยาชลบุรี
01 ธันวาคม 2560
ถึง
28 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมต่อทุกอาคาร ระยะที่ 2 บุคลากร โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ธันวาคม 2560 โครงการ Sports day ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
02 ธันวาคม 2560
ถึง
03 ธันวาคม 2560
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ครั้งที่ 23 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฐานฝึกกิจกรรมอ่าวทุ่งโปร่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
04 ธันวาคม 2560
ถึง
07 ธันวาคม 2560
โครงการ Father's Day week ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
04 ธันวาคม 2560 โครงการวันพ่อแห่งชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
06 ธันวาคม 2560
ถึง
08 ธันวาคม 2560
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
07 ธันวาคม 2560 โครงการ The Adventure at Khao Kheow Open Zoo G.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
08 ธันวาคม 2560
ถึง
12 ธันวาคม 2560
โครงการสังคมวัฒนธรรมสัญจร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเหนือ
16 ธันวาคม 2560
ถึง
17 ธันวาคม 2560
รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปฐมวัย 1 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
16 ธันวาคม 2560
ถึง
02 มกราคม 2561
โครงการกีฬาสาธิตสามัคคี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นครปฐม)
16 ธันวาคม 2560
ถึง
17 ธันวาคม 2560
รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
16 ธันวาคม 2560
ถึง
19 ธันวาคม 2560
โครงการ Overseas Field Trip P.6 : Hong Kong ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 IEP เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
18 ธันวาคม 2560
ถึง
21 ธันวาคม 2560
โครงการ วมว. กับ ห้องเรียนธรรมชาติ ระยะที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วมว. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
18 ธันวาคม 2560
ถึง
02 มกราคม 2561
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำเเพงเเสน
18 ธันวาคม 2560
ถึง
02 มกราคม 2561
ปิดภาคเรียนช่วงที่ 2 ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
18 ธันวาคม 2560
ถึง
21 ธันวาคม 2560
โครงการ วมว. กับ ห้องเรียนธรรมชาติ ระยะที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 วมว. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
26 ธันวาคม 2560 โครการสาธิตจิตอาสา ระยะที่ 1 คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม อ.เกาะช้าง ต.เกาะช้าง จ.ตราด
01 มกราคม 2561
ถึง
31 มีนาคม 2561
โครงการจัดทำหนังสือรุ่นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 มกราคม 2561 เปิดภาคเรียนช่วงที่ 2 ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
04 มกราคม 2561 รับสมัครนักเรียนใหม่ทางไปรษณีย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
05 มกราคม 2561
ถึง
09 มกราคม 2561
โครงการเกษตรสัญจร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 อ.ปาย จ.เเม่ฮ่องสอน
06 มกราคม 2561
ถึง
07 มกราคม 2561
โครงการกลุ่มสัมพันธ์ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท จ.เพชรบุรี
07 มกราคม 2561
ถึง
08 มกราคม 2561
โครงการ English Camp for LIP นักเรียน LIP ม.1 - ม. 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 LIP
อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี
08 มกราคม 2561
ถึง
12 มกราคม 2561
โครงการ Satit Music Festival ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
09 มกราคม 2561 โครงการ English Day Camp at Samparn Riverside ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 JIP สวนสามพราน จ.นครปฐม
09 มกราคม 2561
ถึง
26 มกราคม 2561
โครงการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (Placement Test for LIP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 LIP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
12 มกราคม 2561 โครงการ PBU Got Talent ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
12 มกราคม 2561 โครงการสุขสันต์ปีใหม่สุขใจวันเด็ก ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
12 มกราคม 2561 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
12 มกราคม 2561
ถึง
14 มกราคม 2561
รับสมัครนักเรียนในเขตพื้นที่ ต.เเสนสุข , ความสามารถพิเศษ และนักเรียนทั่วไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
12 มกราคม 2561 ควบคุมดูเเลนักเรียนเข้าร่วมโครงการวันเด็กเเห่งชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
12 มกราคม 2561 ควบคุมและดูแลนักเรียนเข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
13 มกราคม 2561 โครงการ IEP Performance Activity ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
14 มกราคม 2561
ถึง
15 มกราคม 2561
โครงการ English Camp for LIP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 LIP อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
16 มกราคม 2561
ถึง
26 มกราคม 2561
โครงการฟุตบอล 7 คน ประเพณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิต
19 มกราคม 2561 โครงการ IEP Class Project Kidzania 2017 P.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 IEP คิดส์ซาเนีย กรุงเทพฯ
19 มกราคม 2561
ถึง
22 มกราคม 2561
โครงการ Overseas Field Trips P.3 : Singapore ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 IEP สาธารณรัฐสิงคโปร์
19 มกราคม 2561
ถึง
22 มกราคม 2561
โครงการ Class project and Secondary Excursion or Overseas Field Trips M.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 IEP ประเทศไต้หวัน
20 มกราคม 2561
ถึง
21 มกราคม 2561
โคงการค่ายพฤษศาสตร์และดาราศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศูนย์ศึกษาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหอดูดาวแห่งชาติ จ.ฉะเชิงเทรา
20 มกราคม 2561 โครงการทัศนศึกษาทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วมว. สวนเสือศรีราชา
22 มกราคม 2561
ถึง
26 มกราคม 2561
ควบคุมดูเเลนักเรียนเข้าร่วมโครงการเเข่งขันกีฬาและกรีฑาสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
22 มกราคม 2561
ถึง
26 มกราคม 2561
โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
26 มกราคม 2561 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
26 มกราคม 2561 ควบคุมและดูเเลนักเรียนเข้าร่วมโครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
26 มกราคม 2561
ถึง
27 มกราคม 2561
ควบคุมและดูแลนักเรียนเข้าร่วมโครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
27 มกราคม 2561
ถึง
28 มกราคม 2561
สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปฐมวัย 1 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
27 มกราคม 2561 ดูที่นั่งสอบนักเรียนทุกประเภท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
www.st.buu.ac.th
28 มกราคม 2561
ถึง
29 มกราคม 2561
โครงการกลุ่มสัมพันธ์ ม.3 IEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 IEP จ.นครนายก
29 มกราคม 2561
ถึง
31 มกราคม 2561
โครงการตรวจสุขภาพ ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
02 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
04 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการ Class Project and Secondary Excursion or Field Trips M.5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 IEP จ.เพชรบุรี
02 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
03 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการ Class project and Secondary Excursion or Field Trips M.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 IEP จ.สมุทรสาคร
02 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
04 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการ วมว. กับ ห้องเรียนธรรมชาติ ระยะที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 วมว. อุทยานเเห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
02 กุมภาพันธ์ 2561 ควบคุมและดูแลนักเรียนเข้าร่วมโครงการสุขสันต์วันยินดีส่งพี่ ม.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
05 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
09 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารห้องสมุดโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
05 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
07 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการ Class Project and Secondary Excursion or Field Trips M.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 IEP จ.จันทบุรี
06 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการเลือกตั้งประธานนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
06 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
14 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการ Valentine's Day week ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 JIP โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
06 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วมว. คณะวิทยาศาสตร์
07 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ English Day camp at Children's Discovery Museum and Queen Sirikit Park, Bangkok ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 JIP พิพิธภัณฑ์เด็ก กทม
09 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการค่าย Day Camp ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
09 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการค่าย Day Camp ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
09 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
09 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
09 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ Democratic Value Enhancement Project ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
09 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ Survival Skills Camping ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
10 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
10 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
11 กุมภาพันธ์ 2561
สอบคัดเลือกนักเรียนทุกประเภท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
12 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
16 กุมภาพันธ์ 2561
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
13 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับการทดสอบความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
14 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ Valentine’s Day Activities ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
16 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
17 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการ English Camp G.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 JIP สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี
16 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการสุขสันต์วันยินดี ส่งพี่ ม.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
17 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการทัศนศึกษาวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
17 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
19 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการวันสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก
23 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ Graduation P.6, M.3, M.6 and Prom M.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 IEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP
หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท
24 กุมภาพันธ์ 2561 รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
25 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนทุกประเภท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
26 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
02 มีนาคม 2561
สอบปลายปีระดับประถมศึกษา และสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 มีนาคม 2561
ถึง
30 พฤษภาคม 2561
โครงการปรับพื้นลาดยางแอสฟัลท์ที่จอดรถและถนนหน้าอาคารพิบูลบำเพ็ญ 1 บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
01 มีนาคม 2561
ถึง
30 พฤษภาคม 2561
โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารพิบูลพัฒนา 2 บุคลากร นักเรียน โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
02 มีนาคม 2561 โครงการวันแห่งความสำเร็จ ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
02 มีนาคม 2561 ควบคุมดูเเลนักเรียนเข้าร่วมโครงการสัขสันต์วันยินดีส่งพี่ ม.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
02 มีนาคม 2561
ถึง
03 มีนาคม 2561
โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้ สานสัมพันธ์ชั้น ป.6 ประถมศึกษา 6 ฝ่ายประถมศึกษาและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กทม.
03 มีนาคม 2561
ถึง
04 มีนาคม 2561
รายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
05 มีนาคม 2561 ปิดภาคเรียน ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
05 มีนาคม 2561 โครงการค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
05 มีนาคม 2561 โครงการค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
05 มีนาคม 2561 โครงการค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
05 มีนาคม 2561
ถึง
07 มีนาคม 2561
โครงการค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่ายลูกเสือ จังหวัดนครนายก
05 มีนาคม 2561
ถึง
07 มีนาคม 2561
โครงการค่ายพักเเรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
05 มีนาคม 2561
ถึง
07 มีนาคม 2561
โครงการ Boy Scout and Girl Guide Camp ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 IEP โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ค่ายลูกเสือ จังหวัดนครนายก
06 มีนาคม 2561 โครงการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 วมว.
คณะวิทยาศาสตร์
12 มีนาคม 2561
ถึง
16 มีนาคม 2561
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. นักเรียน และบุคลากร วมว. โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
19 มีนาคม 2561
ถึง
08 เมษายน 2561
โครงการ Kunming Nihao อาจารย์และนักเรียน สาธารณรัฐประชาชนจีน
23 มีนาคม 2561 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วมว. ห้องปันปัญญา
24 มีนาคม 2561 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
26 มีนาคม 2561
ถึง
27 เมษายน 2561
โครงการ Summer for kids ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
26 มีนาคม 2561
ถึง
27 เมษายน 2561
โครงการ Summer camps for kids ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
09 เมษายน 2561
ถึง
30 เมษายน 2561
โครงการก่อพระทรายวันไหลบางเเสน นักเรียน บุคลากร บุคคลทั่วไป โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ชายหาด บางเเสน จ.ชลบุรี
18 เมษายน 2561 โครงการสาธิตจิตอาสา ระยะที่ 2 คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 แนวชายหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
01 พฤษภาคม 2561
ถึง
14 พฤษภาคม 2561
โครงการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
ห้อง SCiUS Research Laboratory
01 พฤษภาคม 2561
ถึง
31 พฤษภาคม 2561
รายงานตัวนักเรียนเก่า , จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี , เก็บเงินค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่น ปฐมวัย 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
02 พฤษภาคม 2561
ถึง
05 พฤษภาคม 2561
โครงการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ SCiUS Forum ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 วมว. จ.สงขลา
02 พฤษภาคม 2561
ถึง
04 พฤษภาคม 2561
โครงการ IEP Staff Seminar อาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน จ.ตราด
07 พฤษภาคม 2561
ถึง
09 พฤษภาคม 2561
โครงการค่ายผู้นำนักเรียน คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
ค่ายลูกเสือสาริกา ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก
14 พฤษภาคม 2561
ถึง
18 พฤษภาคม 2561
โครงการ Orientation Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 IEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 IEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 IEP
อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
14 พฤษภาคม 2561
ถึง
18 พฤษภาคม 2561
โครงการ Orientation Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 IEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 IEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 IEP
อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
17 พฤษภาคม 2561 โครงการรับรายงานตัวนักเรียนเก่าประจำปีการศึกษา 2560 และจ่ายเงินเรียนฟรี ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
18 พฤษภาคม 2561
ถึง
20 พฤษภาคม 2561
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพื้นฐานและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (Central Laboratory) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงเรียนสาธิต
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพื้นฐานและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (Central Laboratory) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
20 พฤษภาคม 2561 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วมว. ห้องปันปัญญา
24 พฤษภาคม 2561 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 บุคลากร นักเรียน โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
29 พฤษภาคม 2561
ถึง
31 พฤษภาคม 2561
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 วมว. จ.มหาสารคาม
01 มิถุนายน 2561
ถึง
29 มิถุนายน 2561
จัดทำประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปฐมวัย 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
05 มิถุนายน 2561
ถึง
31 กรกฎาคม 2561
โครงการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
07 มิถุนายน 2561
ถึง
13 กันยายน 2561
โครงการ GAT Success for LIP นักเรียน LIP ม.6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 LIP
ห้องเรียน ม.6/7
14 มิถุนายน 2561 โครงการไหว้ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
16 มิถุนายน 2561 โครงการสานสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 วมว.
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
19 มิถุนายน 2561
ถึง
28 สิงหาคม 2561
โครงการว่ายน้ำเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วมว. โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
21 มิถุนายน 2561 โครงการ Waikhru Ceremony ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
21 มิถุนายน 2561 โครงการไหว้ครู ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
25 มิถุนายน 2561
ถึง
29 สิงหาคม 2561
โครงการคลินิกวิชาการ โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
ห้อง SCiUS Research Laboratory
25 มิถุนายน 2561
ถึง
13 กรกฎาคม 2561
โครงการฟุตซอลประถม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ลานอเนกประสงค์ฝั่งประถมศึกษา
25 มิถุนายน 2561
ถึง
30 สิงหาคม 2561
โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพและสันทนาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 วมว.
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
26 มิถุนายน 2561 โครงการ Anti Drug Day ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
26 มิถุนายน 2561 โครงการวันสุนทรภู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
อาตารพิบูลบำเพ็ญ 4
26 มิถุนายน 2561 โครงการ SOONTORNPOO ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
28 มิถุนายน 2561
ถึง
31 ธันวาคม 2561
โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องออกกำลังกาย นักเรียนทุกระดับ อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม
28 มิถุนายน 2561
ถึง
31 ธันวาคม 2561
โครงการปรับปรุงห้องซ้อมดนตรี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม
30 มิถุนายน 2561 โครงการอบรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศึกษาดูงานด้านการประมง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วมว. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
01 กรกฎาคม 2561
ถึง
31 สิงหาคม 2561
โครงการงามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 กรกฎาคม 2561
ถึง
30 สิงหาคม 2561
โครงการงามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
02 กรกฎาคม 2561
ถึง
31 สิงหาคม 2561
โครงการงามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิตระดับประถมศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
02 กรกฎาคม 2561
ถึง
03 สิงหาคม 2561
โครงการ IEP Sport Competition ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
02 กรกฎาคม 2561
ถึง
14 กันยายน 2561
โครงการ Satit "Creative Learning for fun" ภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
02 กรกฎาคม 2561
ถึง
13 กรกฎาคม 2561
โครงการ Satit Street Basketball ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 สนามบาสเกตบอล ด้านหลังอาคารพิบูลพัฒนา 2
04 กรกฎาคม 2561 โครงการ English day camp at Kidzania Bangkok g.1 นักเรียน JIP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Kidzania Bangkok
04 กรกฎาคม 2561 โครงการ English Day Camp at Kidzania Bangkok G.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 JIP Kidzania Bangkok
06 กรกฎาคม 2561
ถึง
08 กรกฎาคม 2561
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ “ค่ายพุทธศาสน์ ม.1 รุ่นที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
06 กรกฎาคม 2561
ถึง
14 กันยายน 2561
กิจกรรม Weekly English ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ลานเอนกประสงค์อาคารประถมศึกษา
07 กรกฎาคม 2561
ถึง
08 กรกฎาคม 2561
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ.ราชบุรี
07 กรกฎาคม 2561
ถึง
08 กรกฎาคม 2561
โครงการค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชั้นปประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
09 กรกฎาคม 2561
ถึง
29 กรกฎาคม 2561
โครงการ Thaigue Nihao อาจารย์และนักเรียน IEP อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
09 กรกฎาคม 2561
ถึง
17 สิงหาคม 2561
โครงการเมื่อพ่อแม่มาเป็นครู ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
11 กรกฎาคม 2561
ถึง
13 กรกฎาคม 2561
โครงการตรวจสุขภาพ ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
12 กรกฎาคม 2561 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ อ.นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เมืองวัฒนธรรมไทธานี อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี
14 กรกฎาคม 2561 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
15 กรกฎาคม 2561 โครงการอบรมวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 วมว.
ภายนอกโรงเรียน
16 กรกฎาคม 2561 โครงการเเห่เทียนจำนำพรรษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ภายนอกโรงเรียน
20 กรกฎาคม 2561 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมสู่อาเซียน (ไทย ญี่ปุ่น) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
21 กรกฎาคม 2561 โครงการค่ายเรียนรู้พหุภาษา Multi-Lingual Learning Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
21 กรกฎาคม 2561 ค่ายเรียนรู้พหุภาษา Multi-Lingual Learning Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ห้องเรียนชั้น ๑ อาคารพิบูลรำลึก
24 กรกฎาคม 2561 โครงการวันภาษาไทยเเห่งชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
อาคารพิบูลบำเพ็ญ 4
26 กรกฎาคม 2561 โครงการ English Day Camp at Mini Siam and Teddy Bear Pattaya Chonburi นักเรียน JIP ชั้นประถมปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 JIP
Mini Siam and Teddy Bear Pattaya Chonburi
27 กรกฎาคม 2561 วันโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โถงอาคารฉลองราชย์ 50 ปี
โถงอาคารบูรณาการ สติล คุณปลื้ม
28 กรกฎาคม 2561 โครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 วมว. จ.สมุทรสาคร
30 กรกฎาคม 2561
ถึง
28 กันยายน 2561
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ทั้งหมด อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
อาตารพิบูลบำเพ็ญ 4
01 สิงหาคม 2561
ถึง
28 กันยายน 2561
กิจกรรมหนังสือดีมีแบ่งปัน ประถมศึกษา 4 อาตารพิบูลบำเพ็ญ 4
01 สิงหาคม 2561
ถึง
31 สิงหาคม 2561
ดำเนินงานตามมาตรการติดตามหนี้นักเรียน ปฐมวัย 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
01 สิงหาคม 2561
ถึง
03 สิงหาคม 2561
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
04 สิงหาคม 2561
ถึง
05 สิงหาคม 2561
โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรม "ธรรมสัญจร" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วมว. วัดเขาพุทธโคดม
04 สิงหาคม 2561
ถึง
05 สิงหาคม 2561
โครงการค่าย "บูรณาการความรู้ พัฒนาความคิด และคิดสร้างสรรค์" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สโมสรสัญญาบัตร อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
06 สิงหาคม 2561
ถึง
10 สิงหาคม 2561
โครงการ Mother's Day week ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 JIP โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
09 สิงหาคม 2561 โครงการวันแม่ - สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
10 สิงหาคม 2561 โครงการ Mother's Day Project ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
10 สิงหาคม 2561 โครงการวันแม่แห่งชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
13 สิงหาคม 2561
ถึง
17 สิงหาคม 2561
โครงการ Science and Mathematics week ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
16 สิงหาคม 2561
ถึง
18 สิงหาคม 2561
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 วมว.
คณะวิทยาศาสตร์
16 สิงหาคม 2561 โครงการ English Trip for LIP นักเรียน LIP ม.1 - ม. 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 LIP
จ.กรุงเทพมหานคร
16 สิงหาคม 2561 โครงการ English day camp at Safari World Bangkok นักเรียน JIP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 JIP
Safari World Bangkok
17 สิงหาคม 2561 โครงการ Primary Excursion or Field Trips P.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 IEP ฮาร์เบอร์แลนด์ จ.ชลบุรี
17 สิงหาคม 2561 โครงการ Primary Excursion or Field Trips P.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 IEP เเหล่งเรียนรู้ฟาร์มตาเล็ก จ.นครนายก
18 สิงหาคม 2561 โครงการค่าย Biodiversity Camp สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
19 สิงหาคม 2561 โครงการทัศนศึกษา SAM นักเรียนโปรแกรม SAM ม.1-6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 SAM
จ.ปทุมธานี
20 สิงหาคม 2561 ประชุมผู้ปกครองชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ ชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อ ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
20 สิงหาคม 2561 โครงการ Primary Excursion or Field Trips P.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 IEP พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี
22 สิงหาคม 2561
ถึง
24 สิงหาคม 2561
โครงการตรวจสุขภาพ ปฐมวัย 1
ปฐมวัย 3
อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
22 สิงหาคม 2561
ถึง
24 สิงหาคม 2561
โครงการวัันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
23 สิงหาคม 2561
ถึง
24 สิงหาคม 2561
โครงการ IEP Home and School Meeting บุคลากร ผู้ปกครอง
ชั้นประถมศึกษาีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP
อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
24 สิงหาคม 2561 โครงการการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วัดราษฎร์ศรัทธา (ท้ายดอน)
31 สิงหาคม 2561 โครงการ Primary Excursion or Field Trips P.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 IEP SEA LIFE Bangkok Ocean World กรุงเทพฯ
31 สิงหาคม 2561 โครงการ IEP Class project P.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 IEP ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ Dinosaur Planet กรุงเทพฯ
14 กันยายน 2561 โครงการมุทิตาคารวะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
14 กันยายน 2561 โครงการชี้แจงแนวทางศึกษาต่อสำหรับนักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่ายเกณฑ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องปันปัญญา อาคารห้องสมุด โรงเรียนสาธิต
18 กันยายน 2561
ถึง
19 กันยายน 2561
โครงการประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางศึกษาต่อสำหรับนักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย อ.3
ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ห้องปันปัญญา อาคารห้องสมุด โรงเรียนสาธิต
24 กันยายน 2561
ถึง
28 กันยายน 2561
- สอบวัดผลกลางปีการศึกษา ระดับประถมศึกษา - สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับมัธยมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2561 ปิดภาคเรียนที่1/2561 นักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
15 ตุลาคม 2561 เปิดภาคเรียนที่2/2561 นักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

ปฐมวัย

ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
02 ตุลาคม 2560
ถึง
28 กันยายน 2561
โครงการส่งเสริมการเเข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถพิเศษ ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 ภายในประเทศ
01 พฤศจิกายน 2560
ถึง
30 พฤศจิกายน 2560
ดำเนินงานตามมาตรการติดตามหนี้นักเรียน ปฐมวัย 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
03 พฤศจิกายน 2560 โครงการวันลอยกระทง ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
09 พฤศจิกายน 2560
ถึง
12 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการ Satit "Creative Learning for Fun" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
10 พฤศจิกายน 2560
ถึง
21 กันยายน 2561
โครงการคุณธรรม จริยธรรม ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
21 พฤศจิกายน 2560
ถึง
23 พฤศจิกายน 2560
โครงการทัศนศึกษาทางวิชาการระดับปฐมวัย ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จ.ชลบุรี
พัทยา-ดอลฟินเวิลด์ แอนด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี
01 ธันวาคม 2560 โครงการ Sports day ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
16 ธันวาคม 2560
ถึง
17 ธันวาคม 2560
รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปฐมวัย 1 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
16 ธันวาคม 2560
ถึง
17 ธันวาคม 2560
รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
18 ธันวาคม 2560
ถึง
02 มกราคม 2561
ปิดภาคเรียนช่วงที่ 2 ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 มกราคม 2561 เปิดภาคเรียนช่วงที่ 2 ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
12 มกราคม 2561 โครงการสุขสันต์ปีใหม่สุขใจวันเด็ก ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
27 มกราคม 2561
ถึง
28 มกราคม 2561
สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ปฐมวัย 1 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
29 มกราคม 2561
ถึง
31 มกราคม 2561
โครงการตรวจสุขภาพ ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
24 กุมภาพันธ์ 2561 รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
02 มีนาคม 2561 โครงการวันแห่งความสำเร็จ ชั้นปฐมวัยปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
05 มีนาคม 2561 ปิดภาคเรียน ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
24 มีนาคม 2561 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
26 มีนาคม 2561
ถึง
27 เมษายน 2561
โครงการ Summer for kids ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
26 มีนาคม 2561
ถึง
27 เมษายน 2561
โครงการ Summer camps for kids ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
01 พฤษภาคม 2561
ถึง
31 พฤษภาคม 2561
รายงานตัวนักเรียนเก่า , จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี , เก็บเงินค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่น ปฐมวัย 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
17 พฤษภาคม 2561 โครงการรับรายงานตัวนักเรียนเก่าประจำปีการศึกษา 2560 และจ่ายเงินเรียนฟรี ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 มิถุนายน 2561
ถึง
29 มิถุนายน 2561
จัดทำประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปฐมวัย 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
21 มิถุนายน 2561 โครงการไหว้ครู ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
02 กรกฎาคม 2561
ถึง
14 กันยายน 2561
โครงการ Satit "Creative Learning for fun" ภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
09 กรกฎาคม 2561
ถึง
17 สิงหาคม 2561
โครงการเมื่อพ่อแม่มาเป็นครู ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
11 กรกฎาคม 2561
ถึง
13 กรกฎาคม 2561
โครงการตรวจสุขภาพ ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 สิงหาคม 2561
ถึง
31 สิงหาคม 2561
ดำเนินงานตามมาตรการติดตามหนี้นักเรียน ปฐมวัย 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
09 สิงหาคม 2561 โครงการวันแม่ - สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
20 สิงหาคม 2561 ประชุมผู้ปกครองชั้นปฐมวัยปีที่ ๓ ชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อ ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
22 สิงหาคม 2561
ถึง
24 สิงหาคม 2561
โครงการตรวจสุขภาพ ปฐมวัย 1
ปฐมวัย 3
อาคารพิบูลสุข ฝ่ายปฐมวัย
18 กันยายน 2561
ถึง
19 กันยายน 2561
โครงการประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางศึกษาต่อสำหรับนักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย อ.3
ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ห้องปันปัญญา อาคารห้องสมุด โรงเรียนสาธิต

ประถมศึกษา

ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
25 พฤษภาคม 2560
ถึง
01 มีนาคม 2561
โครงการห้องเรียนส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2560
ถึง
30 กันยายน 2561
โครงการ Morning Brief ประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
01 ตุลาคม 2560
ถึง
30 กันยายน 2561
โครงการ Morning Brief ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2560
ถึง
30 กันยายน 2561
โครงการส่งเสริิมการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ละหน่วยงานที่จัดแข่งขันทางวิชาการ
01 ตุลาคม 2560
ถึง
30 กันยายน 2561
โครงการห้องเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2560
ถึง
30 กันยายน 2561
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
14 ตุลาคม 2560 โครงการเเข่งขันแฮนด์บอลสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" อินวิเตชั่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม
03 พฤศจิกายน 2560 โครงการ Look - Tung Singer ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 พฤศจิกายน 2560 โครงการวันลอยกระทง ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
10 พฤศจิกายน 2560
ถึง
24 พฤศจิกายน 2560
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 100 คน โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
17 พฤศจิกายน 2560
ถึง
01 ธันวาคม 2560
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
20 พฤศจิกายน 2560 โครงการ IEP Class Project P.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 IEP พิพิธภัณฑ์ริบลีส์ จ.ชลบุรี
20 พฤศจิกายน 2560 โครงการ IEP Class Project P.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 IEP ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรุงเทพฯ
20 พฤศจิกายน 2560 โครงการ IEP Class Project P.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 IEP พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
20 พฤศจิกายน 2560 โครงการ IEP class project for P.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 IEP หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะไทธานี จ.ชลบุรี
20 พฤศจิกายน 2560
ถึง
30 พฤศจิกายน 2560
โครงการจิตรกรจิ๋ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
23 พฤศจิกายน 2560
ถึง
24 พฤศจิกายน 2560
โครงการ IEP Reading Enhancement ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
30 พฤศจิกายน 2560 โครงการ English day camp at Thai Thani Arts & Culture Village ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 JIP Thai Thani Arts & Culture Village พัทยาชลบุรี
04 ธันวาคม 2560
ถึง
07 ธันวาคม 2560
โครงการ Father's Day week ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
04 ธันวาคม 2560 โครงการวันพ่อแห่งชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
07 ธันวาคม 2560 โครงการ The Adventure at Khao Kheow Open Zoo G.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
16 ธันวาคม 2560
ถึง
19 ธันวาคม 2560
โครงการ Overseas Field Trip P.6 : Hong Kong ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 IEP เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
18 ธันวาคม 2560
ถึง
02 มกราคม 2561
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำเเพงเเสน
04 มกราคม 2561 รับสมัครนักเรียนใหม่ทางไปรษณีย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
09 มกราคม 2561 โครงการ English Day Camp at Samparn Riverside ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 JIP สวนสามพราน จ.นครปฐม
12 มกราคม 2561 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
12 มกราคม 2561
ถึง
14 มกราคม 2561
รับสมัครนักเรียนในเขตพื้นที่ ต.เเสนสุข , ความสามารถพิเศษ และนักเรียนทั่วไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
12 มกราคม 2561 ควบคุมดูเเลนักเรียนเข้าร่วมโครงการวันเด็กเเห่งชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
13 มกราคม 2561 โครงการ IEP Performance Activity ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
19 มกราคม 2561 โครงการ IEP Class Project Kidzania 2017 P.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 IEP คิดส์ซาเนีย กรุงเทพฯ
19 มกราคม 2561
ถึง
22 มกราคม 2561
โครงการ Overseas Field Trips P.3 : Singapore ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 IEP สาธารณรัฐสิงคโปร์
22 มกราคม 2561
ถึง
26 มกราคม 2561
ควบคุมดูเเลนักเรียนเข้าร่วมโครงการเเข่งขันกีฬาและกรีฑาสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
22 มกราคม 2561
ถึง
26 มกราคม 2561
โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
27 มกราคม 2561 ดูที่นั่งสอบนักเรียนทุกประเภท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
www.st.buu.ac.th
05 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
09 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารห้องสมุดโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
06 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการเลือกตั้งประธานนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
06 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
14 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการ Valentine's Day week ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 JIP โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
07 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ English Day camp at Children's Discovery Museum and Queen Sirikit Park, Bangkok ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 JIP พิพิธภัณฑ์เด็ก กทม
09 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการค่าย Day Camp ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
09 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการค่าย Day Camp ลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
09 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
09 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
09 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ Survival Skills Camping ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
10 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
11 กุมภาพันธ์ 2561
สอบคัดเลือกนักเรียนทุกประเภท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
14 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ Valentine’s Day Activities ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
16 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
17 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการ English Camp G.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 JIP สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี
17 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการทัศนศึกษาวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ
23 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ Graduation P.6, M.3, M.6 and Prom M.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 IEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP
หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท
25 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนทุกประเภท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
26 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
02 มีนาคม 2561
สอบปลายปีระดับประถมศึกษา และสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
02 มีนาคม 2561
ถึง
03 มีนาคม 2561
โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้ สานสัมพันธ์ชั้น ป.6 ประถมศึกษา 6 ฝ่ายประถมศึกษาและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กทม.
03 มีนาคม 2561
ถึง
04 มีนาคม 2561
รายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
14 พฤษภาคม 2561
ถึง
18 พฤษภาคม 2561
โครงการ Orientation Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 IEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 IEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 IEP
อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
14 พฤษภาคม 2561
ถึง
18 พฤษภาคม 2561
โครงการ Orientation Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 IEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 IEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 IEP
อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
18 พฤษภาคม 2561
ถึง
20 พฤษภาคม 2561
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพื้นฐานและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (Central Laboratory) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงเรียนสาธิต
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพื้นฐานและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (Central Laboratory) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
05 มิถุนายน 2561
ถึง
31 กรกฎาคม 2561
โครงการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
14 มิถุนายน 2561 โครงการไหว้ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
21 มิถุนายน 2561 โครงการ Waikhru Ceremony ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
25 มิถุนายน 2561
ถึง
13 กรกฎาคม 2561
โครงการฟุตซอลประถม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ลานอเนกประสงค์ฝั่งประถมศึกษา
26 มิถุนายน 2561 โครงการ Anti Drug Day ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
26 มิถุนายน 2561 โครงการวันสุนทรภู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
อาตารพิบูลบำเพ็ญ 4
26 มิถุนายน 2561 โครงการ SOONTORNPOO ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
01 กรกฎาคม 2561
ถึง
30 สิงหาคม 2561
โครงการงามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
02 กรกฎาคม 2561
ถึง
31 สิงหาคม 2561
โครงการงามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิตระดับประถมศึกษา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
02 กรกฎาคม 2561
ถึง
03 สิงหาคม 2561
โครงการ IEP Sport Competition ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
04 กรกฎาคม 2561 โครงการ English day camp at Kidzania Bangkok g.1 นักเรียน JIP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Kidzania Bangkok
04 กรกฎาคม 2561 โครงการ English Day Camp at Kidzania Bangkok G.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 JIP Kidzania Bangkok
06 กรกฎาคม 2561
ถึง
14 กันยายน 2561
กิจกรรม Weekly English ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ลานเอนกประสงค์อาคารประถมศึกษา
07 กรกฎาคม 2561
ถึง
08 กรกฎาคม 2561
โครงการค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชั้นปประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
14 กรกฎาคม 2561 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
20 กรกฎาคม 2561 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมสู่อาเซียน (ไทย ญี่ปุ่น) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
21 กรกฎาคม 2561 โครงการค่ายเรียนรู้พหุภาษา Multi-Lingual Learning Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
21 กรกฎาคม 2561 ค่ายเรียนรู้พหุภาษา Multi-Lingual Learning Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ห้องเรียนชั้น ๑ อาคารพิบูลรำลึก
24 กรกฎาคม 2561 โครงการวันภาษาไทยเเห่งชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
อาคารพิบูลบำเพ็ญ 4
26 กรกฎาคม 2561 โครงการ English Day Camp at Mini Siam and Teddy Bear Pattaya Chonburi นักเรียน JIP ชั้นประถมปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 JIP
Mini Siam and Teddy Bear Pattaya Chonburi
27 กรกฎาคม 2561 วันโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โถงอาคารฉลองราชย์ 50 ปี
โถงอาคารบูรณาการ สติล คุณปลื้ม
01 สิงหาคม 2561
ถึง
28 กันยายน 2561
กิจกรรมหนังสือดีมีแบ่งปัน ประถมศึกษา 4 อาตารพิบูลบำเพ็ญ 4
06 สิงหาคม 2561
ถึง
10 สิงหาคม 2561
โครงการ Mother's Day week ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 JIP โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
10 สิงหาคม 2561 โครงการ Mother's Day Project ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
10 สิงหาคม 2561 โครงการวันแม่แห่งชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
13 สิงหาคม 2561
ถึง
17 สิงหาคม 2561
โครงการ Science and Mathematics week ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
16 สิงหาคม 2561 โครงการ English day camp at Safari World Bangkok นักเรียน JIP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 JIP
Safari World Bangkok
17 สิงหาคม 2561 โครงการ Primary Excursion or Field Trips P.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 IEP ฮาร์เบอร์แลนด์ จ.ชลบุรี
17 สิงหาคม 2561 โครงการ Primary Excursion or Field Trips P.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 IEP เเหล่งเรียนรู้ฟาร์มตาเล็ก จ.นครนายก
18 สิงหาคม 2561 โครงการค่าย Biodiversity Camp สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
20 สิงหาคม 2561 โครงการ Primary Excursion or Field Trips P.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 IEP พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี
22 สิงหาคม 2561
ถึง
24 สิงหาคม 2561
โครงการวัันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
23 สิงหาคม 2561
ถึง
24 สิงหาคม 2561
โครงการ IEP Home and School Meeting บุคลากร ผู้ปกครอง
ชั้นประถมศึกษาีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP
อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
24 สิงหาคม 2561 โครงการการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วัดราษฎร์ศรัทธา (ท้ายดอน)
31 สิงหาคม 2561 โครงการ Primary Excursion or Field Trips P.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 IEP SEA LIFE Bangkok Ocean World กรุงเทพฯ
31 สิงหาคม 2561 โครงการ IEP Class project P.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 IEP ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ Dinosaur Planet กรุงเทพฯ
14 กันยายน 2561 โครงการชี้แจงแนวทางศึกษาต่อสำหรับนักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่ายเกณฑ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องปันปัญญา อาคารห้องสมุด โรงเรียนสาธิต
18 กันยายน 2561
ถึง
19 กันยายน 2561
โครงการประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางศึกษาต่อสำหรับนักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย อ.3
ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ห้องปันปัญญา อาคารห้องสมุด โรงเรียนสาธิต
24 กันยายน 2561
ถึง
28 กันยายน 2561
- สอบวัดผลกลางปีการศึกษา ระดับประถมศึกษา - สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับมัธยมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

มัธยมศึกษา

ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
01 ตุลาคม 2560
ถึง
30 กันยายน 2561
โครงการเพิ่มพูนเจตคติทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะกระบวนการเพื่อความเป็นนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 วมว. โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ภายนอกโรงเรียน
01 ตุลาคม 2560
ถึง
31 มีนาคม 2561
โครงการจัดทำหนังสือรุ่นนักเรียน ม.3 และ ม.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
01 ตุลาคม 2560
ถึง
30 กันยายน 2561
โครงการส่งเสริิมการเเข่งขันทักษะทางวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ละหน่วยงานที่จัดแข่งขันทางวิชาการ
02 ตุลาคม 2560
ถึง
28 กันยายน 2561
ซ้อมอพยพหลบหนีอัคคีภัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
07 ตุลาคม 2560
ถึง
11 ตุลาคม 2560
โครงการทัศนศึกษา LIP Go Abroad (Taiwan) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 LIP ประเทศไต้หวัน
08 ตุลาคม 2560
ถึง
13 ตุลาคม 2560
โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ SAM & LIP Go Abroad ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 LIP SAM ประเทศญี่ปุ่น
08 ตุลาคม 2560
ถึง
13 ตุลาคม 2560
โครงการศึกษาดูงาน LIP&SAM GO Abroad ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 LIP SAM ประเทศญี่ปุ่น
14 ตุลาคม 2560 โครงการเเข่งขันแฮนด์บอลสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" อินวิเตชั่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม
16 ตุลาคม 2560
ถึง
31 ตุลาคม 2560
กำหนดการเเก้ไขผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
18 ตุลาคม 2560 โครงการประชุมผู้ปกครองชี้เเจงเเนวทางการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ ผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 อาคารห้องสมุดโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
20 ตุลาคม 2560
ถึง
23 ตุลาคม 2560
โครงการ วมว. กับ ห้องเรียนธรรมชาติ ระยะที่ 1 โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย
28 ตุลาคม 2560
ถึง
29 ตุลาคม 2560
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ SAM CAMP นักเรียนโปรแกรม SAM ม.1-6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 SAM
จ.ปทุมธานี
30 ตุลาคม 2560
ถึง
02 พฤศจิกายน 2560
โครงการ "แนะให้เเนว" ตอนมุ่งสู่มหาวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
01 พฤศจิกายน 2560
ถึง
30 พฤศจิกายน 2560
ดำเนินงานตามมาตรการติดตามหนี้นักเรียน ปฐมวัย 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
01 พฤศจิกายน 2560
ถึง
30 กันยายน 2561
โครงการจัดตั้งวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 พฤศจิกายน 2560 ควบคุมและดูเเลนักเรียนเข้าร่วมโครงการลอยกระทง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 พฤศจิกายน 2560 ควบคุมและดูแลนักเรียนเข้าร่วมโครงการลอยกระทง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
03 พฤศจิกายน 2560 โครงการวันลอยกระทง ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
04 พฤศจิกายน 2560
ถึง
05 พฤศจิกายน 2560
โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
หอพักนานาชาติ
12 พฤศจิกายน 2560
ถึง
17 พฤศจิกายน 2560
โครงการ Class project and Secondary Excursion or Overseas Field Trips M.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 IEP ประเทศไต้หวัน
15 พฤศจิกายน 2560
ถึง
19 กันยายน 2561
โครงการเสริมทักษะการคิด GAT เชื่อมโยง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
16 พฤศจิกายน 2560
ถึง
17 พฤศจิกายน 2560
ควบคุมและดูแลนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
19 พฤศจิกายน 2560
ถึง
25 พฤศจิกายน 2560
โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ Scius Go Abroad ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 วมว. สหพันธรัฐรัสเซีย
20 พฤศจิกายน 2560
ถึง
25 พฤศจิกายน 2560
โครงการ Class project and Secondary Excursion or Overseas Field Trips M.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP ประเทศญี่ปุ่น
21 พฤศจิกายน 2560
ถึง
23 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วมว. ห้อง SCiUS Research Laboratory
23 พฤศจิกายน 2560
ถึง
24 พฤศจิกายน 2560
โครงการ IEP Reading Enhancement ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
24 พฤศจิกายน 2560 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
24 พฤศจิกายน 2560 โครงการทัศนศึกษาเงินอุดหนุนรัฐบาล สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พระราชวังสนามจันทร์ พระปฐมเจดี แลแอร์ออร์คิดส์ ฟาร์ม
25 พฤศจิกายน 2560
ถึง
26 พฤศจิกายน 2560
โครงการ Class project and Secondary Excursion or Field Trips M.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 IEP จ.กาญจนบุรี
25 พฤศจิกายน 2560 โครงการทัศนศึกษาอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์และเเหล่งวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ.อยุธยา
02 ธันวาคม 2560
ถึง
03 ธันวาคม 2560
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ครั้งที่ 23 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฐานฝึกกิจกรรมอ่าวทุ่งโปร่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
04 ธันวาคม 2560 โครงการวันพ่อแห่งชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
06 ธันวาคม 2560
ถึง
08 ธันวาคม 2560
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
08 ธันวาคม 2560
ถึง
12 ธันวาคม 2560
โครงการสังคมวัฒนธรรมสัญจร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเหนือ
18 ธันวาคม 2560
ถึง
21 ธันวาคม 2560
โครงการ วมว. กับ ห้องเรียนธรรมชาติ ระยะที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วมว. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
18 ธันวาคม 2560
ถึง
02 มกราคม 2561
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 อินทนิลเกมส์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำเเพงเเสน
18 ธันวาคม 2560
ถึง
02 มกราคม 2561
ปิดภาคเรียนช่วงที่ 2 ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
18 ธันวาคม 2560
ถึง
21 ธันวาคม 2560
โครงการ วมว. กับ ห้องเรียนธรรมชาติ ระยะที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 วมว. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
01 มกราคม 2561
ถึง
31 มีนาคม 2561
โครงการจัดทำหนังสือรุ่นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 มกราคม 2561 เปิดภาคเรียนช่วงที่ 2 ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
04 มกราคม 2561 รับสมัครนักเรียนใหม่ทางไปรษณีย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
05 มกราคม 2561
ถึง
09 มกราคม 2561
โครงการเกษตรสัญจร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 อ.ปาย จ.เเม่ฮ่องสอน
06 มกราคม 2561
ถึง
07 มกราคม 2561
โครงการกลุ่มสัมพันธ์ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท จ.เพชรบุรี
07 มกราคม 2561
ถึง
08 มกราคม 2561
โครงการ English Camp for LIP นักเรียน LIP ม.1 - ม. 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 LIP
อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี
08 มกราคม 2561
ถึง
12 มกราคม 2561
โครงการ Satit Music Festival ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
09 มกราคม 2561
ถึง
26 มกราคม 2561
โครงการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (Placement Test for LIP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 LIP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
12 มกราคม 2561 โครงการ PBU Got Talent ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
12 มกราคม 2561 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
12 มกราคม 2561
ถึง
14 มกราคม 2561
รับสมัครนักเรียนในเขตพื้นที่ ต.เเสนสุข , ความสามารถพิเศษ และนักเรียนทั่วไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
12 มกราคม 2561 ควบคุมดูเเลนักเรียนเข้าร่วมโครงการวันเด็กเเห่งชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
12 มกราคม 2561 ควบคุมและดูแลนักเรียนเข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
13 มกราคม 2561 โครงการ IEP Performance Activity ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
14 มกราคม 2561
ถึง
15 มกราคม 2561
โครงการ English Camp for LIP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 LIP อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
16 มกราคม 2561
ถึง
26 มกราคม 2561
โครงการฟุตบอล 7 คน ประเพณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิต
19 มกราคม 2561
ถึง
22 มกราคม 2561
โครงการ Class project and Secondary Excursion or Overseas Field Trips M.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 IEP ประเทศไต้หวัน
20 มกราคม 2561
ถึง
21 มกราคม 2561
โคงการค่ายพฤษศาสตร์และดาราศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศูนย์ศึกษาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหอดูดาวแห่งชาติ จ.ฉะเชิงเทรา
20 มกราคม 2561 โครงการทัศนศึกษาทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วมว. สวนเสือศรีราชา
22 มกราคม 2561
ถึง
26 มกราคม 2561
ควบคุมดูเเลนักเรียนเข้าร่วมโครงการเเข่งขันกีฬาและกรีฑาสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
22 มกราคม 2561
ถึง
26 มกราคม 2561
โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
26 มกราคม 2561 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
26 มกราคม 2561 ควบคุมและดูเเลนักเรียนเข้าร่วมโครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
26 มกราคม 2561
ถึง
27 มกราคม 2561
ควบคุมและดูแลนักเรียนเข้าร่วมโครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
27 มกราคม 2561 ดูที่นั่งสอบนักเรียนทุกประเภท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
www.st.buu.ac.th
28 มกราคม 2561
ถึง
29 มกราคม 2561
โครงการกลุ่มสัมพันธ์ ม.3 IEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 IEP จ.นครนายก
02 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
04 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการ Class Project and Secondary Excursion or Field Trips M.5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 IEP จ.เพชรบุรี
02 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
03 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการ Class project and Secondary Excursion or Field Trips M.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 IEP จ.สมุทรสาคร
02 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
04 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการ วมว. กับ ห้องเรียนธรรมชาติ ระยะที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 วมว. อุทยานเเห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
02 กุมภาพันธ์ 2561 ควบคุมและดูแลนักเรียนเข้าร่วมโครงการสุขสันต์วันยินดีส่งพี่ ม.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
05 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
09 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารห้องสมุดโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
05 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
07 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการ Class Project and Secondary Excursion or Field Trips M.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 IEP จ.จันทบุรี
06 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการเลือกตั้งประธานนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
06 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วมว. คณะวิทยาศาสตร์
09 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ Democratic Value Enhancement Project ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 IEP อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
10 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
10 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
11 กุมภาพันธ์ 2561
สอบคัดเลือกนักเรียนทุกประเภท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
12 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
16 กุมภาพันธ์ 2561
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
13 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับการทดสอบความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
14 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ Valentine’s Day Activities ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
16 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการสุขสันต์วันยินดี ส่งพี่ ม.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
17 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
19 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการวันสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก
23 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ Graduation P.6, M.3, M.6 and Prom M.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 IEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP
หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท
25 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนทุกประเภท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
26 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง
02 มีนาคม 2561
สอบปลายปีระดับประถมศึกษา และสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
02 มีนาคม 2561 ควบคุมดูเเลนักเรียนเข้าร่วมโครงการสัขสันต์วันยินดีส่งพี่ ม.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
03 มีนาคม 2561
ถึง
04 มีนาคม 2561
รายงานตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
05 มีนาคม 2561 ปิดภาคเรียน ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
05 มีนาคม 2561 โครงการค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
05 มีนาคม 2561 โครงการค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
05 มีนาคม 2561 โครงการค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
05 มีนาคม 2561
ถึง
07 มีนาคม 2561
โครงการค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่ายลูกเสือ จังหวัดนครนายก
05 มีนาคม 2561
ถึง
07 มีนาคม 2561
โครงการค่ายพักเเรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
05 มีนาคม 2561
ถึง
07 มีนาคม 2561
โครงการ Boy Scout and Girl Guide Camp ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 IEP โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ค่ายลูกเสือ จังหวัดนครนายก
06 มีนาคม 2561 โครงการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 วมว.
คณะวิทยาศาสตร์
23 มีนาคม 2561 โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วมว. ห้องปันปัญญา
01 พฤษภาคม 2561
ถึง
14 พฤษภาคม 2561
โครงการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
ห้อง SCiUS Research Laboratory
01 พฤษภาคม 2561
ถึง
31 พฤษภาคม 2561
รายงานตัวนักเรียนเก่า , จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี , เก็บเงินค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่น ปฐมวัย 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
02 พฤษภาคม 2561
ถึง
05 พฤษภาคม 2561
โครงการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ SCiUS Forum ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 วมว. จ.สงขลา
14 พฤษภาคม 2561
ถึง
18 พฤษภาคม 2561
โครงการ Orientation Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 IEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 IEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 IEP
อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
14 พฤษภาคม 2561
ถึง
18 พฤษภาคม 2561
โครงการ Orientation Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 IEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 IEP
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 IEP
อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
17 พฤษภาคม 2561 โครงการรับรายงานตัวนักเรียนเก่าประจำปีการศึกษา 2560 และจ่ายเงินเรียนฟรี ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
18 พฤษภาคม 2561
ถึง
20 พฤษภาคม 2561
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพื้นฐานและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (Central Laboratory) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงเรียนสาธิต
อาคารศูนย์ปฏิบัติการพื้นฐานและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (Central Laboratory) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
20 พฤษภาคม 2561 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วมว. ห้องปันปัญญา
29 พฤษภาคม 2561
ถึง
31 พฤษภาคม 2561
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 วมว. จ.มหาสารคาม
01 มิถุนายน 2561
ถึง
29 มิถุนายน 2561
จัดทำประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปฐมวัย 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
07 มิถุนายน 2561
ถึง
13 กันยายน 2561
โครงการ GAT Success for LIP นักเรียน LIP ม.6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 LIP
ห้องเรียน ม.6/7
14 มิถุนายน 2561 โครงการไหว้ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
16 มิถุนายน 2561 โครงการสานสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 วมว.
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
19 มิถุนายน 2561
ถึง
28 สิงหาคม 2561
โครงการว่ายน้ำเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วมว. โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
21 มิถุนายน 2561 โครงการ Waikhru Ceremony ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
25 มิถุนายน 2561
ถึง
29 สิงหาคม 2561
โครงการคลินิกวิชาการ โครงการ วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
ห้อง SCiUS Research Laboratory
25 มิถุนายน 2561
ถึง
30 สิงหาคม 2561
โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพและสันทนาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 วมว.
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
26 มิถุนายน 2561 โครงการ Anti Drug Day ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
26 มิถุนายน 2561 โครงการวันสุนทรภู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
อาตารพิบูลบำเพ็ญ 4
26 มิถุนายน 2561 โครงการ SOONTORNPOO ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
30 มิถุนายน 2561 โครงการอบรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศึกษาดูงานด้านการประมง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วมว. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
01 กรกฎาคม 2561
ถึง
31 สิงหาคม 2561
โครงการงามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
02 กรกฎาคม 2561
ถึง
03 สิงหาคม 2561
โครงการ IEP Sport Competition ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
02 กรกฎาคม 2561
ถึง
13 กรกฎาคม 2561
โครงการ Satit Street Basketball ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 สนามบาสเกตบอล ด้านหลังอาคารพิบูลพัฒนา 2
06 กรกฎาคม 2561
ถึง
08 กรกฎาคม 2561
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ “ค่ายพุทธศาสน์ ม.1 รุ่นที่ 21 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
07 กรกฎาคม 2561
ถึง
08 กรกฎาคม 2561
โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ.ราชบุรี
12 กรกฎาคม 2561 โครงการทัศนศึกษาด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ อ.นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เมืองวัฒนธรรมไทธานี อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี
15 กรกฎาคม 2561 โครงการอบรมวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 วมว.
ภายนอกโรงเรียน
16 กรกฎาคม 2561 โครงการเเห่เทียนจำนำพรรษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ภายนอกโรงเรียน
24 กรกฎาคม 2561 โครงการวันภาษาไทยเเห่งชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
อาคารพิบูลบำเพ็ญ 4
27 กรกฎาคม 2561 วันโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โถงอาคารฉลองราชย์ 50 ปี
โถงอาคารบูรณาการ สติล คุณปลื้ม
28 กรกฎาคม 2561 โครงการบูรณาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 วมว. จ.สมุทรสาคร
01 สิงหาคม 2561
ถึง
31 สิงหาคม 2561
ดำเนินงานตามมาตรการติดตามหนี้นักเรียน ปฐมวัย 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
01 สิงหาคม 2561
ถึง
03 สิงหาคม 2561
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับมัธยมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
04 สิงหาคม 2561
ถึง
05 สิงหาคม 2561
โครงการอบรมจริยธรรมและคุณธรรม "ธรรมสัญจร" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วมว. วัดเขาพุทธโคดม
04 สิงหาคม 2561
ถึง
05 สิงหาคม 2561
โครงการค่าย "บูรณาการความรู้ พัฒนาความคิด และคิดสร้างสรรค์" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สโมสรสัญญาบัตร อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
10 สิงหาคม 2561 โครงการ Mother's Day Project ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
10 สิงหาคม 2561 โครงการวันแม่แห่งชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
13 สิงหาคม 2561
ถึง
17 สิงหาคม 2561
โครงการ Science and Mathematics week ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
16 สิงหาคม 2561
ถึง
18 สิงหาคม 2561
โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 วมว.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 วมว.
คณะวิทยาศาสตร์
16 สิงหาคม 2561 โครงการ English Trip for LIP นักเรียน LIP ม.1 - ม. 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 LIP
จ.กรุงเทพมหานคร
19 สิงหาคม 2561 โครงการทัศนศึกษา SAM นักเรียนโปรแกรม SAM ม.1-6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 SAM
จ.ปทุมธานี
22 สิงหาคม 2561
ถึง
24 สิงหาคม 2561
โครงการวัันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
23 สิงหาคม 2561
ถึง
24 สิงหาคม 2561
โครงการ IEP Home and School Meeting บุคลากร ผู้ปกครอง
ชั้นประถมศึกษาีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 IEP
อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
14 กันยายน 2561 โครงการมุทิตาคารวะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
24 กันยายน 2561
ถึง
28 กันยายน 2561
- สอบวัดผลกลางปีการศึกษา ระดับประถมศึกษา - สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับมัธยมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

การศึกษานานาชาติ

ระยะเวลา โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่
02 พฤษภาคม 2561
ถึง
04 พฤษภาคม 2561
โครงการ IEP Staff Seminar อาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน จ.ตราด
Login