ประวัติโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

โรงเรียนประชาบาลตำบลแสนสุข 3 (บ้านแสนสุข) พ.ศ. 2482 – 2496

          โรงเรียนนี้เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาล ตำบลหนองมน 3 (บ้านแสนสุขบน) เป็นโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งนายอำเภอตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา โดยสร้างเป็นโรงเรียนชั่วคราวขนาด 2 ห้อง กว้าง 3 เมตร ยาว 20 เมตรหลังคามุงจาก มีฝาจาก 4 ด้าน สร้างด้วยเงินอุดหนุนการประถมศึกษาและประชาชนในท้องถิ่นสละเงินร่วมกัน  โดยมีกำนันติ๊ว ยู่จิว และผู้ใหญ่อุ๊น จันทร์เกลี้ยง ช่วยกันจัดหาที่ดินและจัดสร้างขึ้นเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ทำพิธีเปิดใช้สถานที่เล่าเรียนเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2482 โดยมี นายพราว สุทธิศรี ศึกษาธิการอำเภอศรีราชา มาเป็นประธานในพิธีเปิดมีนักเรียนทั้งสิ้น 15 คน นายชิ้น ใจดี เป็นครูใหญ่นับเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนนี้ ซึ่งทำหน้าที่ทั้งครูใหญ่ และครูประจำชั้น

          ต่อมา พ.ศ. 2486 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อตำบลหนองมนเป็นตำบลแสนสุขมาขึ้นกับอำเภอเมืองชลบุรี  โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนประชาบาลตำบลแสนสุข 3 (บ้านแสนสุข)โรงเรียน “พิบูลบำเพ็ญ” พ.ศ. 2496 – 2499 พ.ศ.

 

โรงเรียน "พิบูลบำเพ็ญ"  พ.ศ. 2496 – 2499

          2496 จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เห็นควรปรับปรุงการศึกษาในท้องถิ่นให้กว้างขวางออกไป จึงมอบให้ พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการก่อสร้างขึ้นในตำบลแสนสุข บนเนื้อที่ 75 ไร่ 2 งาน 131 ตารางวา เป็นเงินค่าซื้อจำนวนเงินทั้งสิ้น 749,000 บาท ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกับโรงเรียนประชาบาลตำบลแสนสุข 3 ได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2496 มีอาคารเรียนชั้นมัธยมศึกษา อาคารเรียนชั้นประถมศึกษา โรงฝึกงานหัตถศึกษา บ้านพักครู คนงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,190,000 บาท

          นับเป็นโรงเรียนมัธยมสามัญศึกษา สำหรับการศึกษาในระยะ 7 ปี เพื่อสนองแผนการ Primary Extension School และโรงเรียนจัดเป็นแบบ Consolidated School หลังจากวางศิลาฤกษ์แล้ว 1 ปี นายกรัฐมนตรีได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนนี้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 ได้ชื่อว่าโรงเรียน “พิบูลบำเพ็ญ” ใช้เป็นสถานที่เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ คือ
          1. หม่อมเจ้าพยัคฆพันธุ์ เกษมสันต์
          2. อาจารย์พจน์ จันทร์ลี

 

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน พ.ศ. 2499 – 2517

          พ.ศ. 2499 กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเห็นเป็นการสมควรจะขยายการศึกษา ในด้านฝึกหัดครูและด้านสามัญศึกษาให้ได้ผลดียิ่งขึ้น จึงได้ก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน และได้โอนโรงเรียน “พิบูลบำเพ็ญ” มาสังกัดวิทยาลัยวิชาการศึกษา กรมการฝึกหัดครู เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาธิตได้ชื่อว่าโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2499 เพื่อให้การดำเนินงานได้ผลดีอย่างยิ่ง ทางสภาวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา, รองอธิการบดี, ครูใหญ่ และอาจารย์ของวิทยาลัย ทำการสำรวจเพื่อจัดวางนโยบายและวางหลักปฏิบัติของโรงเรียน ขั้นต่อไป

          นโยบายเดิมของโรงเรียนนี้คือ จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา อันเป็นการศึกษาภาคบังคับ ให้แก่นักเรียนในตำบลแสนสุข ตำบลบางพระ  และตำบลอื่นๆ ที่รถรับส่งของโรงเรียนจะผ่านถึงได้จนถึงตัวเมืองของจังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ยังได้จัดการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาสามัญตอนต้นใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาสามัญของกรมสามัญศึกษา ซึ่งจัดให้มีการฝึกหัดทางด้านหัตถศึกษาครึ่งหนึ่งของเวลาเรียนใน 1 สัปดาห์ หลังจากการสำรวจของคณะกรรมการชุดแรกเสร็จสิ้นลงนโยบายและการปฏิบัติงานของโรงเรียนนี้ก็ถูกดัดแปลงให้เหมาะสมกับที่เป็นโรงเรียนสาธิตยิ่งขึ้น 

รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ คือ
          1. ศาสตราจารย์ ดร.พนัส หันนาคินทร์
          2. อาจารย์บุญเลิศ  ศรีหงส์
          3. รองศาสตราจารย์อนนต์ อนันตรังสี
          4. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทิน มหาขันธ์
          5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ศุกระกาญจน์

 

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน พ.ศ. 2517 – 2533

          พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์มีนโยบาย ในการดำเนินงานโรงเรียนสาธิตเป็นห้องปฏิบัติการของคณะศึกษาศาสตร์ สำหรับนิสิตไปฝึกปฏิบัติงาน ด้านประสบการณ์ อาชีพ และการปฏิบัติงาน ได้มีการจัดตั้งสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนและในปีเดียวกัน สมาคมฯ ได้จัดสร้างอาคารเรียนขนาด 54 x 9.20 เมตร เป็นอาคาร   ชั้นเดียว ชื่ออาคาร “พิบูลรำลึก” (ซึ่งต่อมาได้ต่อเติมเป็นอาคาร 2 ชั้น) รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ คือ
          1. รองศาสตราจารย์สายันห์ มาลยาภรณ์
          2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒนา โหระกุล
          3. รองศาสตราจารย์เชาวน์ มณีวงษ์

 

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533 – ปัจจุบัน

          พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสนได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศชื่อมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” ได้รับการจัดให้เป็นหน่วยงานที่เทียบเท่าภาควิชา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2533 นี้ สมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่า ได้จัดสร้างต่อเติมอาคารเรียน พิบูลรำลึก ขึ้นอีก 1 ชั้นและได้มีผู้มีจิตศรัทธาสร้างหอพระประจำโรงเรียน และอาคารแสนเจริญ มอบให้แก่โรงเรียน

          พ.ศ. 2544   อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ลิลา  ผู้อำนวยการ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐานและฝ่ายปฐมวัย  เพื่อเปิดรับนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรไทยระดับมัธยมศึกษา  โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานนอกระบบแบบพึ่งพาตนเอง  และในปี พ.ศ. 2545 ได้ทดลองจัดโครงการจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนล ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และได้ขยายจนครบ 6 ชั้นในปีการศึกษา 2547 ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น โปรแกรมเน้นความสามารถพิเศษด้านภาษา ระดับประถมศึกษา วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2547 โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าสู่การบริหารนอกระบบราชการ เป็นส่วนราชการ ดำเนินงานอยู่ในแผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา มีการปรับปรุง และต่อเติมอาคารอีกหลายหลังทั้งนี้ และในปีนี้ได้ดำเนินการแยกสมาคมออกเป็น 2 สมาคม คือ สมาคมผู้ปกครองและครู และสมาคมศิษย์เก่า

         พ.ศ. 2551 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ทับศรี ผู้อำนวยการ  ในขณะนั้น เปิดหลักสูตร  ที่เน้นภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ โดยได้เริ่มเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552  โดยใช้ชื่อว่า โปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา ระดับมัธยมศึกษา และโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

รายชื่อผู้บริหารงานตำแหน่งผู้อำนวยการ คือ
         1. ว่าที่ร้อยตรี สุเทพ เมืองคล้าย
         2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพิศ อุดมศิลป์
         3. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ลิลา
         4. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ทับศรี
         5. อาจารย์ ดร.ผลาดร  สุวรรณโพธิ์ 
         6. อาจารย์ ดร.วิโรฒน์  ชมภู
         7. อาจารย์ ดร.อาพันธ์ชนิต เจนจิต (ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ)
         8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตฤณ กิตติการอำพล (ปัจจุบัน)

 

ปัจจุบันโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

          มีอาคารเรียน จำนวน 11 หลังอาคารห้องสมุด 1 หลัง อาคารปฏิบัติงาน 2 หลัง อาคารบูรณาการสติล คุณปลื้ม 1 หลัง บ้านพักบุคลากร อาคารที่พักอาศัย และห้องรับรอง จำนวน 50 ห้อง จำนวนคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนวิชาการ รวมประมาณ 273 คน จำนวนนักเรียนปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประมาณ 3,083 คน 

          โรงเรียนสาธิต“พิบูลบำเพ็ญ”มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานภายในคณะศึกษาศาสตร์ อยู่ในการกำกับของมหาวิทยาลัย มีการบริหารงานนอกระบบราชการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ดังนี้
          1. เพื่อเป็นแหล่งวิจัย สาธิต ทดลอง เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          2. เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้นิสิตมหาวิทยาลัย และนิสิตนักศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่น
          3. เพื่อเป็นแหล่งอบรม ศึกษา เผยแพร่และอนุรักษ์งานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรม
          4. เพื่อจัดบริการวิชาการแก่ผู้เรียนด้วยมาตรฐานการเป็นโรงเรียนต้นแบบของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับความเป็นสากลและเป็นแหล่งสาธิต อบรมและเผยแพร่ผลงานด้านต่าง ๆ จากการทดลองวิจัยทางการศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษาโรงเรียน และชุมชนอื่น ๆ
          5. เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาของบุตรผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตามประกาศของโรงเรียนสาธิต

 

 

© 2019 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา