วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2562 05:55

ประกาศ กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเทอม) การศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (IEP)

ประกาศ กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเทอม)

ภาคเรียนที่ 1/2562

1 ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเทอม)

ภาคเรียนที่ 1/2562

ชั้นประถมศึกษาปีที่2-6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6  หลักสูตรการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (IEP)

นักเรียนสามารถนำแบบฟอร์มชำระเงิน

ผ่านธนาคารระบบ  Teller Payment

ที่ทางโรงเรียนแจกให้ไปชำระชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย

และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 2-10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เท่านั้น

แบบฟอร์มดังกล่าวเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ถือเป็นใบเสร็จรับเงินฉบับสมบูรณ์ (มีลายเซ็นผู้รับเงินและประทับตราจากธนาคาร)

สามารถนำไปเบิกได้กับทางต้นสังกัด หากพ้นกำหนดการชำระเงิน ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถชำระเงินได้ที่ห้อง 116 ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน 

อาคารการศึกษานานาชาติฯ เท่านั้น

โดยต้องเสียค่าปรับชำระเกินกำหนด วันละ 30 บาท (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

โดยเริ่มปรับตั้งแต่วันที่  3 มิถุนายน พ.ศ.2562 

 

 

 

Read 2268 times
© 2019 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา