วันจันทร์, 16 กันยายน 2562 03:34

ประกาศ กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 2/2562 (ฝ่ายการศึกษานานาชาติ)

ประกาศ กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเทอม)

ภาคเรียนที่ 2/2562

1. ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หลักสูตรการศึกษานานาชาติขั้นพนื้ ฐาน (IEP)

นักเรียนสามารถนาแบบฟอร์มชาระเงิน ผ่านธนาคารระบบ Teller Payment ที่ทางโรงเรียนแจกให้ไปชาระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย

และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

โดยสามารถชาระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม พ.ศ.2562 เท่านั้น

แบบฟอร์มดังกล่าวเมื่อชาระเงินเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นใบเสร็จรับเงินฉบับสมบูรณ์ (มีลายเซ็นผู้รับเงินและประทับตราจากธนาคาร) สามารถนาไปเบิกได้กับทางต้นสังกัด หากพ้นกาหนดการชาระเงิน ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถชาระเงินได้ที่ ห้อง 116 ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน อาคารการศึกษานานาชาติฯ เท่านนั้ โดยต้องเสียค่าปรับชาระเกินกาหนด วันละ 30 บาท (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

โดยเริ่มปรับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

หากแบบฟอร์มการชาระเงินสูญหาย ท่านสามารถสั่งพิมพ์ได้ที่

http://info.st.buu.ac.th/sisa2/index.php โดยใช้รหัสประจาตัวนักเรียนและรหัสผ่านเพื่อเข้าระบบ หรือติดต่อ 038-102243 ต่อ 116 งานการเงินฝ่าย IEP

Payment of Tuition and Miscellaneous Fees Semester 2 Academic Year 2019 during October 1-10, 2019

Through Teller Payment
at any Krung Thai Bank or Siam Commercial Bank Branch in Thailand

In case of payment after October 10, 2019
will accepted at the Room 116, IEP Building only
additional 30 Baht per day for payment penalty will be charged from 1 November, 2019 for more information, please contact Tel. 0-3810-2243 Ext. 116 IEP Financial Department.

Read 591 times
© 2019 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา