ฝ่ายมัธยมศึกษา

ฝ่ายมัธยมศึกษามีภาระงานและหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. ฝ่ายปกครอง
  2. ฝ่ายศึกษาพฤติกรรม
  3. ฝ่ายโปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา
  4. ฝ่ายโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  5. โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์
  6. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
  7. งานแนะแนว
  8. งานนักศึกษาวิชาทหาร
© 2019 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา