ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 001/2563
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตามประกาศโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 480/2562 ลงวันที่
21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง จำนวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษาชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 บัดนี้ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้พิจารณานักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกตามบัญชีแนบท้าย และข้อกำหนดที่ผู้ปกครองและนักเรียนต้องปฏิบัติดังนี้
กำหนดให้นักเรียนและผู้ปกครอง ที่มีรายชื่อมารายงานตัวเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามวันและเวลาในบัญชีแนบท้าย ณ อาคารพิบูลสุข 1 และ 2 ฝ่ายปฐมวัย พร้อมนำบัตรประจำตัวสอบมาแสดงกับคณะกรรมการสอบคัดเลือก ทั้งนี้นักเรียนที่ไม่มาสอบคัดเลือกตามวันเวลาที่กำหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์

(3 Votes)