ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์

(6 Votes)