ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถพิเศษด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถพิเศษด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรีและนาฎศิลป์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 

(0 Votes)