Activity กิจกรรมของโรงเรียน

...

โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาสี ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 5 และ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้จัดโครงการกีฬา-กีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2558

...

โครงการสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง 201 หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงเรียนสาธิต

...

โครงการสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับมัธยมปลาย

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง 201 หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงเรียนสาธิต

...

โครงการสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง 201 หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงเรียนสาธิต

...

โครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียน

โปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

...

ทัศนศึกษา SAM ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา

...

ทัศนศึกษา English Trip for LIP

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ วัดสุทัศน์,วัดบวรนิเวศน์, วัดชนะสงคราม, พระบรมมหาราชวัง, วัดโพธิ์ และท่ามหาราช

News ข่าวสารต่าง ๆ ของทางโรงเรียน

Calendar ปฏิทินการศึกษา

25 พ.ย. โครงการลอยกระทง
4 ธ.ค. โครงการวันพ่อแห่งชาติ
14-16 ธ.ค. สอบกลางภาค ระดับมัธยมศึกษา
4-15 ม.ค. โครงการกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์"
18 ม.ค. เปิดเรียนตามปกติ
27 ม.ค. โครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
11 ก.พ. โครงการเลือกตั้งประธานนนักเรียน
15-19 ก.พ. สอบปลายภาค ระดับมัธยมศึกษา 3, 6
© Copyright by Satit Burapha 2015