1. ข่าวทั่วไป
  2. ข่าวรับสมัครงาน

คนเก่งสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"

responsive jquery slider joomla

ปฏิทินของโรงเรียน

โครงการ Pre-elementary Summer Leading  (ปฐมวัย)

โครงการ Pre-elementary Summer Leading (ปฐมวัย)

27 มีนาคม-28 เมษายน พ.ศ. 2560 อาคารพิบูลสุข 1

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 และจ่ายเงินเรียนฟรี  (ประถม 1)

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 และจ่ายเงินเรียนฟรี (ประถม 1)

19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ห้องปันปัญญา ชั้น 3 อาคารห้องสมุด

โครงการรายงานตัวนักเรียนเก่า ปีการศึกษา 2560 และจ่ายเงินเรียนฟรี  (ประถม 2-6)

โครงการรายงานตัวนักเรียนเก่า ปีการศึกษา 2560 และจ่ายเงินเรียนฟรี (ประถม 2-6)

18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 อาคารพิบูลบำเพ็ญ 4

กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 100 วัน

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 100 วัน

เมือวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารฉลองราชย์ ๕๐ ปี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทย...

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๕๐ วัน

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๕๐ วัน

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศ...

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2016