1. ปฏิทินรวม
 2. ปฏิทินปฐมวัย
 3. ปฏิทินประถมศึกษา
 4. ปฏิทินมัธยมศึกษา
 5. ปฏิทินการศึกษานานาชาติ
โครงการ Pre-elementary Summer Leading (ปฐมวัย)

โครงการ Pre-elementary Summer Leading (ปฐมวัย)

27 มีนาคม-28 เมษายน พ.ศ. 2560 อาคารพิบูลสุข 1

โครงการจัดทำ STEM Communication Classroom (ปฐมวัย)

โครงการจัดทำ STEM Communication Classroom (ปฐมวัย)

1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 อาคารพิบูลสุข 1

ผู้ปกครองชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบ Taller Payment

ผู้ปกครองชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบ Taller Payment

2-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง

โครงการรายงานตัวนักเรียนเก่า ปีการศึกษา 2560 และจ่ายเงินเรียนฟรี (ปฐมวัย 2-3)

โครงการรายงานตัวนักเรียนเก่า ปีการศึกษา 2560 และจ่ายเงินเรียนฟรี (ปฐมวัย 2-3)

18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 อาคารพิบูลสุข 1

โครงการรายงานตัวนักเรียนเก่า ปีการศึกษา 2560 และจ่ายเงินเรียนฟรี (ประถม 2-6)

โครงการรายงานตัวนักเรียนเก่า ปีการศึกษา 2560 และจ่ายเงินเรียนฟรี (ประถม 2-6)

18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 อาคารพิบูลบำเพ็ญ 4

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 และจ่ายเงินเรียนฟรี (ประถม 1)

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 และจ่ายเงินเรียนฟรี (ประถม 1)

19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ห้องปันปัญญา ชั้น 3 อาคารห้องสมุด

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (ประถม 1)

กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (ประถม 1)

1-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

โครงการ Weekly English (ประถม 4-6)

โครงการ Weekly English (ประถม 4-6)

3 มิถุนายน-26 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ลานเอนกประสงค์

โครงการวันไหว้ครู (ปฐมวัย 1-3)

โครงการวันไหว้ครู (ปฐมวัย 1-3)

29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โถงอาคารพิบูลบำเพ็ญ 1 

โครงการเมื่อพ่อแม่มาเป็นครู (ปฐมวัย 1-3)

โครงการเมื่อพ่อแม่มาเป็นครู (ปฐมวัย 1-3)

3 กรกฎาคม-18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 อาคารพิบูลสุข 2

โครงการ Satit “Creative Learning for Fun” (ปฐมวัย 1-3)

โครงการ Satit “Creative Learning for Fun” (ปฐมวัย 1-3)

3 กรกฎาคม-15 กันยายน พ.ศ. 2560 อาคารพิบูลสุข 2

โครงการงามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับประถมศึกษา (ประถม 1-6)

โครงการงามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับประถมศึกษา (ประถม 1-6)

3 กรกฎาคม-31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

ทำบุญใหญ่ ภาคเรียนที่ 1/2560 (ประถม 1-6)

ทำบุญใหญ่ ภาคเรียนที่ 1/2560 (ประถม 1-6)

7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการค่ายคณิตศาสตร์ (ประถม 6)

โครงการค่ายคณิตศาสตร์ (ประถม 6)

8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  (ประถม 5)

โครงการค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ประถม 5)

8-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมสู่อาเซียน (ไทย-ญี่ปุ่น) (ประถม 1-6)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมสู่อาเซียน (ไทย-ญี่ปุ่น) (ประถม 1-6)

20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการค่ายเรียนรู้พหุภาษา Multi-Lingual Leaning Camp (ประถม 4-6)

โครงการค่ายเรียนรู้พหุภาษา Multi-Lingual Leaning Camp (ประถม 4-6)

29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการตรวจสุขภาพ ครั้งที่ 2 (ปฐมวัย 1-3)

โครงการตรวจสุขภาพ ครั้งที่ 2 (ปฐมวัย 1-3)

1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 อาคารพิบูลสุข 2

กิจกรรมหนังสือดีมีแบ่งปัน (ประถม 3)

กิจกรรมหนังสือดีมีแบ่งปัน (ประถม 3)

1 สิงหาคม-30 กันยายน พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการสื่อสัมพันธ์วันแม่ (ปฐมวัย 1-3)

โครงการสื่อสัมพันธ์วันแม่ (ปฐมวัย 1-3)

11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 อาคารพิบูลสุข 2

โครงการ Mother's Day  (ประถม 1-6)

โครงการ Mother's Day (ประถม 1-6)

11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการ English Day Camp  (ประถม 3)

โครงการ English Day Camp (ประถม 3)

18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 Safari World กรุงเทพฯ

โครงการ Biodiversity Camp (ประถม 3)

โครงการ Biodiversity Camp (ประถม 3)

19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการวันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน (ประถม 1-6)

โครงการวันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน (ประถม 1-6)

23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับ นักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ (ปฐมวัย 3)

โครงการประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับ นักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ (ปฐมวัย 3)

19 กันยายน พ.ศ. 2560 ห้องปันปัญญาชั้น 3 อาคารห้องสมุด

โครงการ Pre-elementary Summer Leading (ปฐมวัย)

โครงการ Pre-elementary Summer Leading (ปฐมวัย)

27 มีนาคม-28 เมษายน พ.ศ. 2560 อาคารพิบูลสุข 1

โครงการจัดทำ STEM Communication Classroom (ปฐมวัย)

โครงการจัดทำ STEM Communication Classroom (ปฐมวัย)

1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 อาคารพิบูลสุข 1

โครงการรายงานตัวนักเรียนเก่า ปีการศึกษา 2560 และจ่ายเงินเรียนฟรี (ปฐมวัย 2-3)

โครงการรายงานตัวนักเรียนเก่า ปีการศึกษา 2560 และจ่ายเงินเรียนฟรี (ปฐมวัย 2-3)

18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 อาคารพิบูลสุข 1

โครงการวันไหว้ครู (ปฐมวัย 1-3)

โครงการวันไหว้ครู (ปฐมวัย 1-3)

29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โถงอาคารพิบูลบำเพ็ญ 1 

ผู้ปกครองชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบ Taller Payment

ผู้ปกครองชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบ Taller Payment

2-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง

โครงการเมื่อพ่อแม่มาเป็นครู (ปฐมวัย 1-3)

โครงการเมื่อพ่อแม่มาเป็นครู (ปฐมวัย 1-3)

3 กรกฎาคม-18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 อาคารพิบูลสุข 2

โครงการ Satit “Creative Learning for Fun” (ปฐมวัย 1-3)

โครงการ Satit “Creative Learning for Fun” (ปฐมวัย 1-3)

3 กรกฎาคม-15 กันยายน พ.ศ. 2560 อาคารพิบูลสุข 2

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการตรวจสุขภาพ ครั้งที่ 2 (ปฐมวัย 1-3)

โครงการตรวจสุขภาพ ครั้งที่ 2 (ปฐมวัย 1-3)

1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 อาคารพิบูลสุข 2

โครงการสื่อสัมพันธ์วันแม่ (ปฐมวัย 1-3)

โครงการสื่อสัมพันธ์วันแม่ (ปฐมวัย 1-3)

11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 อาคารพิบูลสุข 2

โครงการประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับ นักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ (ปฐมวัย 3)

โครงการประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับ นักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ (ปฐมวัย 3)

19 กันยายน พ.ศ. 2560 ห้องปันปัญญาชั้น 3 อาคารห้องสมุด

ผู้ปกครองชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบ Taller Payment

ผู้ปกครองชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบ Taller Payment

2-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง

โครงการรายงานตัวนักเรียนเก่า ปีการศึกษา 2560 และจ่ายเงินเรียนฟรี (ประถม 2-6)

โครงการรายงานตัวนักเรียนเก่า ปีการศึกษา 2560 และจ่ายเงินเรียนฟรี (ประถม 2-6)

18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 อาคารพิบูลบำเพ็ญ 4

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 และจ่ายเงินเรียนฟรี (ประถม 1)

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 และจ่ายเงินเรียนฟรี (ประถม 1)

19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ห้องปันปัญญา ชั้น 3 อาคารห้องสมุด

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (ประถม 1)

กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (ประถม 1)

1-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

โครงการ Weekly English (ประถม 4-6)

โครงการ Weekly English (ประถม 4-6)

3 มิถุนายน-26 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ลานเอนกประสงค์

โครงการงามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับประถมศึกษา (ประถม 1-6)

โครงการงามอย่างไทยไหว้อย่างสาธิต ระดับประถมศึกษา (ประถม 1-6)

3 กรกฎาคม-31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

ทำบุญใหญ่ ภาคเรียนที่ 1/2560 (ประถม 1-6)

ทำบุญใหญ่ ภาคเรียนที่ 1/2560 (ประถม 1-6)

7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการค่ายคณิตศาสตร์ (ประถม 6)

โครงการค่ายคณิตศาสตร์ (ประถม 6)

8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  (ประถม 5)

โครงการค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ประถม 5)

8-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมสู่อาเซียน (ไทย-ญี่ปุ่น) (ประถม 1-6)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมสู่อาเซียน (ไทย-ญี่ปุ่น) (ประถม 1-6)

20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการค่ายเรียนรู้พหุภาษา Multi-Lingual Leaning Camp (ประถม 4-6)

โครงการค่ายเรียนรู้พหุภาษา Multi-Lingual Leaning Camp (ประถม 4-6)

29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

กิจกรรมหนังสือดีมีแบ่งปัน (ประถม 3)

กิจกรรมหนังสือดีมีแบ่งปัน (ประถม 3)

1 สิงหาคม-30 กันยายน พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการ Mother's Day  (ประถม 1-6)

โครงการ Mother's Day (ประถม 1-6)

11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการ English Day Camp  (ประถม 3)

โครงการ English Day Camp (ประถม 3)

18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 Safari World กรุงเทพฯ

โครงการ Biodiversity Camp (ประถม 3)

โครงการ Biodiversity Camp (ประถม 3)

19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการวันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน (ประถม 1-6)

โครงการวันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน (ประถม 1-6)

23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

ผู้ปกครองชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบ Taller Payment

ผู้ปกครองชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบ Taller Payment

2-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2016