ปฏิทินการศึกษาประถมศึกษา

ผู้ปกครองชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบ Taller Payment

ผู้ปกครองชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบ Taller Payment

โครงการรายงานตัวนักเรียนเก่า ปีการศึกษา 2560 และจ่ายเงินเรียนฟรี  (ประถม 2-6)

โครงการรายงานตัวนักเรียนเก่า ปีการศึกษา 2560 และจ่ายเงินเรียนฟรี (ประถม 2-6)

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 และจ่ายเงินเรียนฟรี  (ประถม 1)

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 และจ่ายเงินเรียนฟรี (ประถม 1)

กิจกรรม : ประถมศึกษา

กิจกรรมคณิต วิทย์กับเกม

กิจกรรมคณิต วิทย์กับเกม

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ทำกิจกรรมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตรืโดยใช้เก...

กิจกรรมพื้นฐานและทักษะด้านกีฬา และดนตรี

กิจกรรมพื้นฐานและทักษะด้านกีฬา และดนตรี

เป็นกิจกรรม ในรายวิชาเสริมทักษะการเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนฝึกทักษะในด้านกีฬา และ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประถมศึกษา

แจ้งกำหนดการต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

กำหนดการเรียนการสอน วัน/เดือน/ปี รายละเอียด 23 ก.พ. 60 ทดสอบอ่านออกเขียนได้ ชั้น...

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2016