ประวัติโครงการ

           กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะเป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศได้ริเริ่ม “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย” (โครงการ วมว.) ขึ้น เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อพัฒนาเป็นฐานนักวิจัย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเพิ่มผลิตภาพ และสร้างนวัตกรรม ในภาคการผลิตและบริการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผลของประเทศต่อไปในอนาคต และคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 ได้มีมติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ในระยะแรก 5 ปี โดยเริ่มต้นในปีงบประมาณ 2551 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตั้งอยู่ต่างภูมิภาคกัน 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยนำร่อง  โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  โรงเรียนดรุณสิกขาลัย และโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ อยู่ในกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ตามลำดับ ทั้งนี้ โรงเรียนทั้ง 4 แห่ง  ในโครงการ วมว. ได้ใช้หลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์สมบูรณ์แบบของประเทศไทยเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  และจัดทำกิจกรรมพัฒนาความสามารถของนักเรียน  โดยมีอิสระในการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับศักยภาพและทรัพยากร รวมทั้งความโดดเด่นทางวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป

          โครงการ วมว. มีกำหนดระยะเวลาการดำเนินโครงการในขั้นต้น 5 ปี โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีงบประมาณ 2551 จำนวน 4 โรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย 4แห่ง ดังกล่าวข้างต้น ต่อมาในปีงบประมาณ 2553 คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552  ได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมอีก 1 แห่ง คือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และในงบประมาณ 2554 ได้มีการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์เพิ่มอีก 2 แห่ง คือ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

          เมื่อสิ้นสุดโครงการขั้นต้น จะมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนหนึ่งที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการบ่มเพาะและส่งเสริมอัจฉริยภาพอย่างถูกทางและเหมาะสมพร้อมที่จะก้าวไปสู่ระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ได้รับการพัฒนาบ่มเพาะต่อเนื่อง เป็นฐานกำลังคนที่จะพัฒนาไปเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต ทั้งนี้ โครงการได้ดำเนินต่อไปเป็นระยะที่ 2 ซึ่งโรงเรียนสาธิต“พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา  มีเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการ วมว. ในระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่จะส่งผลให้นักเรียนในโครงการก้าวไปสู่การเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยที่สามารถพัฒนาเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017