โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

1. แนวทางการจัดโครงสร้างของหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม

     การเรียนตามหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ในปีพุทธศักราช 2556 มีแนวทางในการจัดรายวิชา เป็น 3 ส่วน คือ รายวิชาขั้นพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มที่ 1 เป็นรายวิชาที่เปิดสอนเพื่อต่อยอดและเสริมรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 เป็นรายวิชาเลือกที่เปิดให้เลือกตามศักยภาพ ตามความถนัด ตามความสนใจ เป็นรายวิชาจากทุกคณะวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงรายวิชาการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Program) ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถสรุปหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมได้ดังตาราง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาเพิ่มเติม

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

  ภาษาไทย

6.0

-

 

เลือกลงทะเบียนเรียนไม่

ต่ำกว่า 9.0 หน่วยกิต

จากรายวิชาเลือกของกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ

รายวิชาจากทุกคณะวิชาของมหาวิทยาลัยรวมถึงรายวิชาการเรียนล่วงหน้า

(AP) ตามศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน

  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

8.0

-

  ศิลปะ

3.0

-

  สุขศึกษาและพลศึกษา

3.0

-

  ภาษาต่างประเทศ

 

 

ภาอังกฤษ

6.0

6.0

ภาษาต่างประเทศที่ ๒ เลือก ๑     ภาษา

-

1.5

  คณิตศาสตร์

6.0

8.0

  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

คอมพิวเตอร์

1.5

1.5

เทคโนโลยี

1.5

-

  วิทยาศาสตร์

 

 

ฟิสิกส์

1.5

5.5

เคมี

1.5

5.5

ชีววิทยา

1.5

5.5

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

1.5

-

วิทยาศาสตร์ทางทะเล

-

1.0

  เสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 

 

การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์

-

1.0

สัมมนาทางวิทยาศาสตร์

-

1.0

โครงงานวิทยาศาสตร์

-

2.0

  ทักษะชีวิต

-

1.5

รวม

41.0

40.0

ไม่ต่ำกว่า 9.0

 

ไม่ต่ำกว่า 90.0

 

1.1 หลักสูตรรายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามเกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ จำนวน 50 รายวิชา 41.0 หน่วยกิต

 

1.2 หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่ม 1

รายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มที่ 1 เป็นรายวิชาที่ต่อยอดและเสริมรายวิชาพื้นฐานให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการและครอบคลุมถึงสาระการเรียนรู้ในการสอบแบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การสอบความถนัดทั่วไป (GAT) การวัดศักยภาพความถนัดทางคณิตศาสตร์ และทางวิทยาศาสตร์ (PAT) นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้นตามศักยภาพ ตามความถนัด และความสนใจของผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนของ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีการพัฒนาตนเองอย่างมีศักยภาพ ตามเป้าหมายของหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน

 

1.3 หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่ม ๒

รายวิชาในกลุ่มนี้เป็นรายวิชาเลือกที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามศักยภาพตามความถนัดตามความสนใจ โดยเลือกลงทะเบียนเรียนในกลุ่มนี้อย่างน้อย ๘.๐ หน่วยกิต จากรายวิชาในกลุ่มสาระต่างๆ รายวิชาจากคณะวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงการลงราววิชาการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Program) ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  รายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่ม ๒ เป็นการจัดรายวิชาที่ต่อยอดจากรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มที่ ๑ และมีสาระการเรียนรู้เทียบเท่ากับสาระการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ ๑

 

1.4 รูปแบบการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาพื้นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ในตารางเรียน ในเวลาเรียนปกติสำหรับรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มที่ ๑ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีอยู่ในตารางเรียนตามปกติ ผสมผสานกับการเรียนรู้ ในรูปแบบกิจกรรมนอกเวลาเรียนในรูปแบบของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สำหรับรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มที่ ๒ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาอาจเปิดเป็นรายวิชาศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ภายใต้การดูแลของอาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าของวิชาหรืออาจจัดอยู่ในรูปแบบของค่ายการเรียนรู้ (Mini Course) ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 


หลักการของหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”มหาวิทยาลัยบูรพา 

     หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาบูรพา ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียน มีความโดดเด่นในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้

     โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์จึงเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และการเรียนรู้ที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องเหมาะสม และส่งเสริมการทำโครงงาน การฝึกวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดยมีคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นพี่เลี้ยงวิจัย และเป็นผู้สอนหลัก เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษา และเห็นคุณค่าของทรัพยากร โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทย

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017