คณะกรรมการบริหารโครงการ วมว.

 

        โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้

 

คณะกรรมการอำนวยการ
1. อธิการบดี                                                                                               ที่ปรึกษา
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                                                                        ประธานกรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                                                                      รองประธานกรรมการ
4. ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน                                                         กรรมการ
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                                                                         กรรมการ
6. ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”                                               กรรมการและเลขานุการ


คณะกรรมการบริหาร       

1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                                                                         ประธานกรรมการ
  (ผศ.ดร. เอกรัฐ  ศรีสุข)
2. ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”                                                รองประธานกรรมการ

  (ดร.วิโรฒน์  ชมภู)
3. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล                                               กรรมการ
  (ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ)
4. รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”                                          กรรมการ
   (อาจารย์จรรยา  ชาญสมุทร)
5. ผู้ประสานงานคณะวิทยาวิทยาศาสตร์                                                      กรรมการ
   (ผศ.ดร.ทรงกลด  สารภูษิต)
6. ผู้ประสานงานโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”                                              กรรมการ
  (อาจารย์ภคมน  ทิพย์เนตร)                                                                      
7. รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์                                                                    กรรมการและเลขานุการ
  (ดร. พอจิต  นันทนาวัฒน์)
8. เจ้าหน้าที่โครงการ วมว.                                                                           ผู้ช่วยเลขานุการ

เจ้าหน้าที่โครงการ วมว.

1. นางรวีพลอย  สาครรัตน์                                                                          นักวิชาการเงินและบัญชี
2. นางสาวพรสุดา
  กันแก้ว                                                                          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3. นางสาวสุภารัตน์
  กรมแสง                                                                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4. นางสาวจารุรัตน์
  ธาระทรัพย์                                                                   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2016