ผลงานดีเด่น

 

ปีงบประมาณ 2557

 

         การประชุมดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ณ โรงแรมโลตัส บางสานแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20-23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดย      นางสาวสุภิญญา  พูลเพิ่ม   นางสาวชลิดา  วุฒิอนันต์นักเรียนโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา     ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปนำเสนอโครงงานดาราศาสตร์ ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

 

         โครงการ JENESYS2.0 ได้จัดโครงการเพื่อศึกษาดูงาน ในวันที่ วันที่ 2-11 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมุ่งหวังให้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษา เรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยของประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆมากมาย และเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น โดย นายพัชรพล  นกโพธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โครงการ วมว. ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว

 

 

 

ปีงบประมาณ 2558

 

ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

         โครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ของประเทศไทยทั้ง 12 คน พร้อมอาจารย์ผู้ดูแล 2 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่เซิร์น(CERN, The European Organization for Nuclear Research) ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 1-6 มิถุนายน 2558 เป็นโครงการฯ ที่จัดขึ้นภายใต้พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เปิดโลกทัศน์ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาค ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและความก้าวหน้าต่าง ๆ ที่จะเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์พัฒนาตนเอง และพัฒนาประเทศต่อไปในภายภาคหน้า โดย นางสาวแสนรัก  ศรีวิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ในโครงการ วมว. โรงเรียนสาธิต“พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการฯ

 

 

 

ผลงานวิชาการระดับประเทศ

         เข้าร่วมการนำเสนอผลงานระดับประเทศ ในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์ เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่  โดยนักเรียนในโครงการ วมว. โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมการนำเสนอจำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวกษิรา วรรณสิริ  นำเสนอผลงาน การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์และดวง อาทิตย์จากระดับน้ำขึ้น-น้ำลง และ นายณัฐภัทร แสงสำราญ นำเสนอผลงานการศึกษาโปรแกรมจำลองการเคลื่อนที่ตามกฏของ NEWTON

 

 

 

ผลงานการแข่งขันทางวิชาการ

         การเข้าร่วมโครงการกิจกรรม “5th SCIUS Forum” สำหรับนักเรียนโครงการ วมว. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา5 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทางโครงการ วมว. ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในรูปแบบ oral presentation จำนวน 6 โครงงาน และ รูปแบบ poster presentation จำนวน  22 โครงงาน โดยได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทั้งหมด 3 รายการ ได้แก่

 

 

 

 

ปีงบประมาณ 2559

 

          โครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ของประเทศไทยทั้ง 12 คน พร้อมอาจารย์ผู้ดูแล 2 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่เซิร์น (CERN, The European Organization for Nuclear Research) ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นโครงการฯ ที่จัดขึ้นภายใต้พระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เปิดโลกทัศน์ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาค ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและความก้าวหน้าต่าง ๆ ที่จะเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์พัฒนาตนเอง และพัฒนาประเทศต่อไปในภายภาคหน้า โดย นางสาววรานิษฐ์  วีระปิติพัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 ในโครงการ วมว. โรงเรียนสาธิต“พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว

 

         ตามที่ อพวช. ได้จัดโครงการ World Biotech Tour ขึ้นในปี 2559 นั้น โดยมี นายธนภูมิ  ยงยิ่งหาญ และนางสาวณัฐณิชา  พิมพ์ถนอม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10 ในโครงการ วมว. โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ”มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับคัดเลือกทูตเยาวชนเทคโนโลยีชีวภาพ 17 คน จากทั่วประเทศ  เพื่อสร้างความเข้าใจและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพสู่สังคม

 

 

          โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานระดับประเทศ ในการประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ โดยมีนักเรียนในโครงการ วมว.
เข้าร่วมนำเสนอดังนี้

          1. การศึกษาโปรแกรมจำลองการเคลื่อนที่ตามกฏของ NEWTON โดย นายณัฐภัทร แสงสำราญ

          2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์จากระดับน้ำขึ้น-น้ำลง โดย นางสาวกษิรา วรรณสิริ

 

 

 

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2016