โครงการ วมว. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" 73 ถ.บางแสนสายล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทรศัพท์ : 038 102250 ,  E-mail scius_buu@hotmail.com

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017