1. ปฏิทินรวม
  2. ปฏิทินปฐมวัย
  3. ปฏิทินประถมศึกษา
  4. ปฏิทินมัธยมศึกษา
  5. ปฏิทินการศึกษานานาชาติ
โครงการ English Day Camp   (ประถม 3)

โครงการ English Day Camp (ประถม 3)

18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 Safari World กรุงเทพฯ

โครงการ Biodiversity Camp  (ประถม 3)

โครงการ Biodiversity Camp (ประถม 3)

19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการวันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน  (ประถม 1-6)

โครงการวันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน (ประถม 1-6)

23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ (ป. 4)

โครงการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ (ป. 4)

25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 วัดราษฎร์ศรัทธา จ.ชลบุรี

จัดทดสอบเสริมปัญญาภาษาไทย (ประถม 3-6)

จัดทดสอบเสริมปัญญาภาษาไทย (ประถม 3-6)

2 กันยายน พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการประชุมชี้แจงการเลือกแผนการเรียนสำหรับนักเรียน ผ่านเกณฑ์ (ประถม 6)

โครงการประชุมชี้แจงการเลือกแผนการเรียนสำหรับนักเรียน ผ่านเกณฑ์ (ประถม 6)

15 กันยายน พ.ศ. 2560 ห้องปันปัญญา ชั้น 3 อาคารห้องสมุด

โครงการประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับ นักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ (ปฐมวัย 3)

โครงการประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับ นักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ (ปฐมวัย 3)

19 กันยายน พ.ศ. 2560 ห้องปันปัญญาชั้น 3 อาคารห้องสมุด

โครงการประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับ นักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ (ผู้ปกครอง ประถม 6)

โครงการประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับ นักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ (ผู้ปกครอง ประถม 6)

20 กันยายน พ.ศ. 2560 ห้องปันปัญญา ชั้น 3 อาคารห้องสมุด

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 (ประถม 1-6)

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 (ประถม 1-6)

25,27,29 กันยายน พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับ นักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ (ปฐมวัย 3)

โครงการประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับ นักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ (ปฐมวัย 3)

19 กันยายน พ.ศ. 2560 ห้องปันปัญญาชั้น 3 อาคารห้องสมุด

โครงการ English Day Camp   (ประถม 3)

โครงการ English Day Camp (ประถม 3)

18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 Safari World กรุงเทพฯ

โครงการ Biodiversity Camp  (ประถม 3)

โครงการ Biodiversity Camp (ประถม 3)

19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการวันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน  (ประถม 1-6)

โครงการวันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน (ประถม 1-6)

23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ (ป. 4)

โครงการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ (ป. 4)

25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 วัดราษฎร์ศรัทธา จ.ชลบุรี

จัดทดสอบเสริมปัญญาภาษาไทย (ประถม 3-6)

จัดทดสอบเสริมปัญญาภาษาไทย (ประถม 3-6)

2 กันยายน พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

โครงการประชุมชี้แจงการเลือกแผนการเรียนสำหรับนักเรียน ผ่านเกณฑ์ (ประถม 6)

โครงการประชุมชี้แจงการเลือกแผนการเรียนสำหรับนักเรียน ผ่านเกณฑ์ (ประถม 6)

15 กันยายน พ.ศ. 2560 ห้องปันปัญญา ชั้น 3 อาคารห้องสมุด

โครงการประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับ นักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ (ผู้ปกครอง ประถม 6)

โครงการประชุมผู้ปกครองชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อสำหรับ นักเรียนประเภทโควตาผลการเรียนผ่านเกณฑ์ (ผู้ปกครอง ประถม 6)

20 กันยายน พ.ศ. 2560 ห้องปันปัญญา ชั้น 3 อาคารห้องสมุด

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 (ประถม 1-6)

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560 (ประถม 1-6)

25,27,29 กันยายน พ.ศ. 2560 ร.ร.สาธิตฯ

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2016