1. ปฏิทินรวม
  2. ปฏิทินปฐมวัย
  3. ปฏิทินประถมศึกษา
  4. ปฏิทินมัธยมศึกษา
  5. ปฏิทินการศึกษานานาชาติ

4 December 2017

Father’s day activity

6-8 December 2017

Midterm Exams

12 Dec 2017 - 2 Jan 2018

No class for students (Satit game)

12-16 กุมภาพันธ์ 2561

สอบปลายภาค 2/2560 นักเรียนระดับชั้น ม.6

26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561

สอบปลายปีระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

3-4 มีนาคม 2561

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017