วิสัยทัศน์

   สถาบันสร้างนักคิด ผลิตผู้นำ มีคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ

 

 เอกลักษณ์ของโรงเรียน

   โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน

 

 อัตลักษณ์ของนักเรียน

   เก่ง IT ดีภาษา ก้าวหน้าความคิด Spiritผู้นำ คุณธรรมนำชีวิต

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017