โครงการทัศนศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 9 - 13 กันยายน 2559  

 

 ⇐ ย้อนกลับ

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017