รับสมัครคัดเลือกเข้าแข่งขันฟิสิกส์ระดับนานาชาติ

  การรับสมัครคัดเลือกเข้าแข่งขันฟิสิกส์ประยุกต์ระดับนานาชาติ โดย สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยในไทย เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์ประยุกต์ระดับนานาชาติ (International Young Physicists Tournament: IYPT) ครั้งที่ 30 ประจำปี 2560 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

คุณสมบัติทั่วไป

1. มีทักษะการฟัง สื่อสารและตอบโต้ ด้วยภาษาอังกฤษ ในระดับดี

2. มีคะแนนเฉลี่ย/วิชาฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์(ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00

3. มีความตั้งใจเข้าร่วมการแข่งขันและสามารถเข้ารับการอบรมตามที่ สสวท. กำหนด และผู้ปกครองยินยอมให้เข้ารับการอบรม

 

⇐ ย้อนกลับ

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017