ฝ่ายกิจการนักเรียน

ฝ่ายกิจการนักเรียนมีภาระงานและหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. งานกิจการนักเรียน
  2. งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
  3. งานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และงานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017