โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ จัดอบรมในวันพฤหัสบดี เวลา 15:40 - 18:00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

© Copyright by Piboonbumpen Demonstration School 2017