โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ

ประกาศคัดเลือกผู้ยื่นเสนอการประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ

E-mail Print PDF

ประกาศ

คัดเลือกผู้ยื่นเสนอการประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุหมู่ผู้ปฎิบัติงานในคณะศึกษาศาสตร์

คลิ๊กดูรายละเอียด

 

กิจกรรมไหว้ครูระดับมัธยมศึกษา 2554

E-mail Print PDF

 

 

     โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี  มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีคณะครู อาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 (ดูภาพกิจกรรม)

Last Updated on Friday, 17 June 2011 14:51
 

รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศในการประกวดนิทรรศการกิจกรรมอาเซียนฯ

E-mail Print PDF

      เมื่อวันอังคารที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ผลาดร  สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลชนะเลิศในการประกวดนิทรรศการกิจกรรมอาเซียนและอาเซียนบวกจีนจากศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมพล พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ สำนักงานอธิการบดี อาคาร ภปร. โดยการจัดการประกวดนิทรรศการนี้ ฝ่ายกิจการพิเศษ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการประกวดนิทรรศการกิจกรรมอาเซียนและอาเซียนบวกจีน เมื่อวันที่ ๒๐-๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่การเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและอาเซียนบวกจีนของส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา โรงเรียนสาธิตฯ ได้เข้าร่วมโครงการประกวดนิทรรศการฯ และได้รับรางวัลดังกล่าว

 

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)

E-mail Print PDF

 

ตามประกาศโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และประกาศโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง จำนวนนักเรียนที่รับจากการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ บัดนี้  โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้พิจารณาผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาระดับปฐมวัยชั้นปีที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม) เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ตามเอกสารแนบท้าย) และข้อกำหนดที่นักเรียนต้องปฏิบัติ ดังเอกสารให้ดาวน์โหลดนี้

 

Last Updated on Friday, 11 May 2012 08:58
 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

E-mail Print PDF

      ตามที่ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับสมัครนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๕-๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๓ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหาร โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติดังนี้
      กำหนดให้นักเรียนและผู้ปกครอง ที่มีรายชื่อมารายงานตัว เข้ารับการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ตามวันและเวลาในบัญชีแนบท้าย ณ อาคารพิบูลสุข และอาคารใหม่ฝ่ายปฐมวัย พร้อมนำบัตรประจำตัวสอบมาแสดงกับคณะกรรมการสอบคัดเลือก ทั้งนี้นักเรียนที่ไม่มาสอบคัดเลือกตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

       ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นปฐมวัยปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

Last Updated on Friday, 11 January 2013 11:56
 


Page 20 of 39
July 2014
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

 

ปฎิทินการศึกษา

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์