โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
Piboonbumpen Demonstration School
งานวันมุทิตาคาราวะ

จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพต่ออาจารย์ที่เกษียณในปีนี้ ⟹ อ่านต่อ


กีฬาสาธิตสานสัมพันธ์

รวมข้อมูลกิจกรรมกีฬาสาธิตเกษตรประจำปี ๒๕๕๗ ⟹ อ่านต่อ

นักเรียนรับรางวัลสังคมและห้องเรียนสะอาด

นักเรียนรับรางวัลสัมคมและห้องเรียนสะอาด ประจำปีการศึกษา ⟹ อ่านต่อ

โครงการเฝ้าระวังยาเสพติดทั่วโรงเรียน

กิจกรรมเฝ้าระวังยาเสพติดทั่วโรงเรียนโดยการสุ่มตรวจนักเรียนเพื่อหา ⟹ อ่านต่อ

พิธีครอบครู

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ได้จัดงานพิธีการครอบครู ⟹ อ่านต่อ

ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี ๒๕๕๗

กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๗ ⟹ อ่านต่อ

อ่านทั้งหมด
๒๐
ต.ค.

วันเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๕๗

๑๕
พ.ย.

โครงการลอยกระทง


ธ.ค.

โครงการวันพ่อแห่งชาติ

๙-๑๒
ธ.ค.

สอบกลางภาคระดับมัธยมศึกษา