☰ เมนู
×

กำหนดการบรรยายพิเศษ และเสวนาทางวิชาการ


วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เวลา หัวข้อ
09:00 - 10:00 น.

การเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “Thailand 4.0 กับการวัดผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ”
ร่วมเสวนา โดย ผู้อำนวยโรงเรียนสาธิต จำนวน 6 สถาบัน

 • รศ.ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 • รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
 • อ.นรินทร์ วงค์คำจันทร์
  รองคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อ.ดวงนภา ศรีนันทวงศ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • รศ.ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • อ.พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข
  รองคณะบดีคณะครุศาสตร์และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
ดำเนินรายการ โดย อ.แพทย์จีน อรภา ศิลมัฐ

10:00 - 11:00 น.

การเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ Thailand 4.0”
ร่วมเสวนา โดย ผู้อำนวยโรงเรียนสาธิต จำนวน 7 สถาบัน

 • ผศ.ดร. มาเรียม นิลพันธุ์
  คณะบดีคณะคณิตศาสตร์และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
 • รศ.นพคุณ คุณาชีวะ
  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนประธานกรรมการบริหารโรงเรียนและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
 • ผศ.อรุณ แก้วมั่น
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
 • รศ.สุรชา อมรพันธุ์ ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
 • ผศ.ดร.วุฒิชัย เนียมเทศ
  รองคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์และผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • ผศ.ดร.นพดล กองศิลป์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
 • ดร.วิโรฒน์ ชมภู
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ดำเนินรายการ โดย อ.แพทย์จีน อรภา ศิลมัฐ
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เวลา หัวข้อ
09:00 - 11:00 น.

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “อัจฉริยะสร้างได้ในยุค Thailand 4.0”
โดย คุณวนิษา เรซ (หนูดี อัจฉริยะสร้างได้)

13:20 - 13:50 น.

การบรรยาย เรื่อง “พหุปัญญา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์”
โดย ผศ.ชวลิต สูงใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

13:50 - 14:20 น.

การเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “โรงเรียนสาธิต กับ โครงการ วมว.”
ร่วมเสวนา โดย ผู้อำนวยโรงเรียนสาธิต จำนวน ๖ สถาบัน

 • ผศ.บัณฑิต ดุลยรักษ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อ.พวงทอง พูลเรือง
  รองคณะบดีฝ่ายรงเรียนสาธิตและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ดร.ศักดา สวาทะนันทน์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ผศ.ณชพงศ์ อุดมศรี
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
 • ดร.วิโรฒน์ ชมภู
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ดำเนินรายการ โดย อ.พิชชานันท์ สังข์เสือโพธิ์

14:30 - 15:00 น.

การบรรยายเรื่อง “Magnet School”
โดย ผศ.ณชพงศ์ อุดมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

15:00 - 15:30 น.

การบรรยายเรื่อง “ลงมือทำ..นำสู่การเรียนรู้”
โดย ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
วันอาทิตย์ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เวลา หัวข้อ
09:00 - 09:30 น.

การบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สไตล์สาธิตปทุมวัน”
โดย ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

09:30 - 10:00 น.

การบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ”
โดย รศ.สุพร ชัยเดชสุริยะ
รองคณบดีคณะครุศาสตร์และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

10:30 - 11:00 น.

การบรรยายเรื่อง “พัฒนาการคิดด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)”
โดย อ.พวงทอง พูลเรือง
รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

11:00 - 11:30 น.

การบรรยายเรื่อง “รูปแบบการเรียนรู้ควบคู่กิจกรรม”
โดย อ.นรินทร์ วงค์คำจันทร์
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง