☰ เมนู
×

ความเป็นมาของการจัดงานสาธิตวิชาการ


      งานสาธิตวิชาการเป็นความร่วมมือด้านวิชาการของกลุ่มโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้โรงเรียนสาธิต เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์หรือคณะ ครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีภารกิจสำคัญในการเป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษาและเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนิสิตนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์หรือคณะครุศาสตร์ ก่อนที่นิสิตนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา และจากการที่โรงเรียนสาธิตซึ่งอยู่ในการกำกับของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความแข็งแกร่งด้านวิชาการที่หลากหลาย ประกอบกับคณาจารย์ของโรงเรียนสาธิตในแต่ละ สถาบันล้วนมีศักยภาพและจุดเด่นที่แตกต่างกัน มีการทำงานวิจัยควบคู่ไปกับงานสอน จึงทำให้แต่ละโรงเรียนมีศักยภาพทางด้านวิชาการ สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี


      ด้วยเหตุนี้ กลุ่มโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้ร่วมกันพิจารณาให้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สาธิตวิชาการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ ของโรงเรียนและคณาจารย์ในโรงเรียน ตลอดจนสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ระหว่างกลุ่มโรงเรียนสาธิต รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมชมและร่วมกิจกรรม จะได้นำเอาความรู้ และนวัตกรรมต่างๆ ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มาวางแผนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปการจัดงานสาธิตวิชาการ กำหนดจัดกิจกรรมทุก ๆ สองปี และในการจัดแต่ละครั้งโรงเรียนสาธิตแต่ละแห่งจะผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ และมีรูปแบบการจัดงานดังนี้

ปีการศึกษา 2548

มีการจัดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 1 โดยกำหนดจัดงานภายใต้แนวคิด “จาก Lab School สู่ Real World” ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม พ.ศ.2548 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร โดยมีโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเจ้าภาพร่วมกัน

... ...

ปีการศึกษา 2550

มีการจัดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 2 ขึ้น ร่วมกันกับงาน Educa 2007 โดยกำหนดจัดงานภายใต้แนวคิด “สาธิต...คิดสร้างสรรค์” ระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพ

ปีการศึกษา 2553

มีการจัดงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 3 โดยกำหนดจัดงานภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมนำสังคม : Best Practice from Lab School” ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนา เป็นเจ้าภาพร่วมกัน

... ...

ปีการศึกษา 2556

มีการจัดงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 4 โดยกำหนดจัดงานภายใต้แนวคิด “สาธิตก้าวหน้า พัฒนานวัตกรรม ก้าวล้ำสู่อาเซียน” ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยของแก่น และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพร่วมกัน

... ...

ปีการศึกษา 2558

มีการจัดงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 5 โดยกำหนดจัดงานภายใต้แนวคิด “การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : นวัตกรรมทางการศึกษา พัฒนาภูมิปัญญาทองถิ่น” ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพร่วมกัน

... ... ...

สำหรับในปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “สาธิตก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างคลื่นลูกใหม่ สู่ไทยแลนด์ 4.0” (Satit Innovations for Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

...

โดยรูปแบบการจัดงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 6 ประกอบกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การนำเสนอผลงานวิจัย การแสดงความสามารถด้านต่างๆของนักเรียน รวมทั้งนิทรรศการแสดงผลงานจากโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั่วประเทศ ด้านการจัดการเรียนการสอน การสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนที่มีความสนใจ ทั้งนี้กลุ่มโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังคงไว้ซึ่งปณิธานในการสานต่องานสาธิตวิชาการครั้งต่อๆไป เพื่อมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาไทยในทุกๆด้าน ให้มีความก้าวล้ำทัดเทียมการศึกษาในสังคมโลกสืบไป