☰ เมนู
×

กำหนดการสาธิตวิชาการครั้งที่ 6


“สาธิตก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างคลื่นลูกใหม่ สู่ไทยแลนด์ 4.0”

Satit Innovations for Thailand 4.0


ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560   ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เวลา รายละเอียด
08.30 – 09:00 น. ลงทะเบียน ณ หอประชุมธารง บัวศรี
08.40 – 09.00 น. การแสดงเปิดเวทีกลาง ชุด “นาฏยบูรพา” โดย ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
09:00 - 10:00 น. การเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “Thailand 4.0 กับการวัดผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ”
ร่วมเสวนา โดย ผู้อำนวยโรงเรียนสาธิต จำนวน 6 สถาบัน
 • รศ.ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 • รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
 • อ.นรินทร์ วงค์คำจันทร์
  รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • อ.ดวงนภา ศรีนันทวงศ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 • รศ.ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • อ.พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข
  รองคณบดีคณะครุศาสตร์และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
ดำเนินรายการ โดย อ.แพทย์จีน อรภา ศิลมัฐ
10:00 - 11:00 น. การเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ Thailand 4.0”
ร่วมเสวนา โดย ผู้อำนวยโรงเรียนสาธิต จำนวน 7 สถาบัน
 • ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์
  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
 • รศ.นพคุณ คุณาชีวะ
  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
 • ผศ.อรุณ แก้วมั่น
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
 • รศ.สุรชา อมรพันธุ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย มหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
 • ผศ.ดร.วุฒิชัย เนียมเทศ
  รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • ผศ.ดร.นพดล กองศิลป์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
 • ดร.วิโรฒน์ ชมภู
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ดำเนินรายการ โดย อ.แพทย์จีน อรภา ศิลมัฐ
11:00 - 11:30 น. การแสดงโขน ตอน “ยาตราทัพ พหุปัญญา บูรพาวิชาการ”
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
11:30 - 12:00 น. การแสดงดนตรี “PSM String Chamber Orchestra”
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
12:00 - 13:00 น. พักกิจกรรมบนเวที
13:00 - 15:00 น. พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ
 • การแสดงชุด “คลื่นนวัตกรรม”
  โดย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
 • กล่าวต้อนรับประธานในพิธี และผู้ร่วมงาน โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
 • กล่าวรายงาน โดย ดร.วิโรฒน์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ประธานในพิธี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  กล่าวเปิดงาน พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต 21 สถาบัน และผู้สนับสนุน
 • บรรยายพิเศษ โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ดร.วิโรฒน์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา มอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณแด่ประธานในพิธี
15:00 - 15:30 น. ประธานในพิธี ผู้บริหาร ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิต 21 สถาบัน และผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ ลานนิทรรศการ ชั้น ๒ หอประชุมธำรง บัวศรี
 • กล่าวรายงาน โดย ดร.วิโรฒน์ ชมภู
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ประธานในพิธี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดนิทรรศการ พร้อมตัดริบบิ้น
 • ประธานในพิธี ผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต 21 สถาบัน และผู้มีเกียรติ ชมนิทรรศการ
15:00 - 15:30 น. การแสดงเพลงฉ่อยประยุกต์ร่วมกับการแสดงทัศนศิลป์ “ศิลปากรทัศนา ล่องนาวาชม ปฐมนคร”
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
15:30 - 15:50 น. การแสดงพื้นบ้านไทยมุสลิม “ระบำตารีลีเล็ง”
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15:50 - 16:10 น. การแสดงชุด “ระบำขวัญข้าว”
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
16:10 - 16:20 น. การแสดงชุด “บุญของเรา”
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)
16:20 - 16:40 น. การแสดงชุด “Jazz Big Band”
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)
16:40 น. สิ้นสุดกิจกรรมบนเวที


วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เวลา รายละเอียด
08.30 – 08.40 น. เปิดเวทีกลาง
08:40 - 09:00 น. การแสดงชุด “นาฏยลิเกไทย หนูน้อยปฐมวัยก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0”
โดย ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
09:00 - 11.00 น. การบรรยายพิเศษหัวข้อ “อัจฉริยะสร้างได้ในยุค Thailand 4.0”
โดย คุณวนิษา เรซ (หนูดี อัจฉริยะสร้างได้)
11:00 - 16.30 น. - อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และนำเสนอผลงานวิจัย ณ ห้องประชุม ชั้น 1
- นิทรรศการวิชาการ ณ โถงจัดแสดงนิทรรศการชั้น 2
11:00 - 11.30 น. การแสดง “วงโยธวาทิต”
โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)
11:30 - 12.00 น. การแสดงโขน ตอน “ลักสีดา”
โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)
12:00 - 13.00 น. พักกิจกรรมบนเวที
13:00 - 13.20 น. การแสดง “The Sound of Music”
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
13:20 - 13.50 น. การบรรยาย เรื่อง “พหุปัญญา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์”
โดย ผศ.ชวลิต สูงใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
13:50 - 14.20 น. การเสวนาวิชาการ โดยกลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต จำนวน 6 สถาบัน
ในหัวข้อ “โรงเรียนสาธิต กับ โครงการ วมว.”
 • ผศ.บัณฑิต ดุลยรักษ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อ.พวงทอง พูลเรือง
  รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ดร.ศักดา สวาทะนันทน์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ผศ.ณชพงศ์ อุดมศรี
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการศึกษา
 • ดร.วิโรฒน์ ชมภู
  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ดำเนินรายการ โดย อ.พิชชานันท์ สังข์เสือโพธิ์
14:20 - 14.30 น. การแสดงรำไทย “ร่มโพธิ์ทองของแผ่นดิน”
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฝ่ายมัธยม)
14:30 - 15.00 น. การบรรยายเรื่อง “Magnet School”
โดย ผศ.ณชพงศ์ อุดมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
15:00 - 15.30 น. การบรรยายเรื่อง “ลงมือทำ..นำสู่การเรียนรู้”
โดย ผศ.ดร.ศศิธร จ่างภากร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
15:30 - 15.50 น. การแสดงเพลงอีแซว “สืบสานงานศิลป์ สาธิตศิลปากร”
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฝ่ายมัธยม)
15:50 - 16.10 น. การแสดงดนตรีร่วมสมัย “ธ สถิตในดวงใจ”
โดย สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
16:10 - 16.20 น. การแสดงรำเบิกโรง “พ่อคือองค์อัครศิลปิน”
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
16:20 - 16.50 น. การแสดงการแสดงโขน ตอน “หนุมานชาญศักดา”
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
16:50 น. สิ้นสุดกิจกรรมบนเวทีกลาง


วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เวลา รายละเอียด
08.30 – 08.40 น. เปิดเวทีกลาง
08:40 - 09:00 น. การแสดงชุด “จินตลีลา...รำลึกถึงพระราชารัชกาลที่ ๙”
โดย ฝ่ายมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
09:00 - 12:00 น. - อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และนำเสนอผลงานวิจัย ณ ห้องประชุม ชั้น 1
- นิทรรศการวิชาการ ณ โถงจัดแสดงนิทรรศการชั้น 2
09:00 - 09:30 น. การบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สไตล์สาธิตปทุมวัน”
โดย ผศ.ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
09:30 - 10:00 น. การบรรยายเรื่อง “นวัตกรรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ”
โดย รศ.สุพร ชัยเดชสุริยะ รองคณบดีคณะครุศาสตร์และผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
10:00 - 10:15 น. การแสดงชุด “กอบใจร้าว รวมใจรัก กอปร์ภักดี”
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10:15 - 10:30 น. การแสดงชุด “นาฏยวาจาทัศนา โยสลัม”
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
10:30 - 11:00 น. การบรรยายเรื่อง “พัฒนาการคิดด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)”
โดย อ.พวงทอง พูลเรือง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11:00 - 11:30 น. การบรรยายเรื่อง “รูปแบบการเรียนรู้ควบคู่กิจกรรม”
โดย อ.นรินทร์ วงค์คำจันทร์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
11:30 - 11:45 น. การแสดงชุด “ระบำเทพีคู่หาบเงิน คู่หาบทอง”
โดย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
11:45 น. สิ้นสุดกิจกรรมบนเวทีกลาง