☰ เมนู
×

กำหนดการกิจกรรมการแสดงบนเวทีสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6


“สาธิตก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างคลื่นลูกใหม่ สู่ไทยแลนด์ 4.0”

Satit Innovations for Thailand 4.0


ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560   ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เวลา รายละเอียด
08.40 – 09.00 น. การแสดงเปิดเวทีกลาง ชุด “นาฏยบูรพา” โดย ฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
11:00 - 11:30 น. การแสดงโขน ตอน “ยาตราทัพ พหุปัญญา บูรพาวิชาการ”
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
11:30 - 12:00 น. การแสดงดนตรี “PSM String Chamber Orchestra”
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
12:00 - 13:00 น. พักกิจกรรมบนเวที
13:00 - 13:20 น. การแสดงชุด “คลื่นนวัตกรรม”
โดย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
15:00 - 15:30 น. การแสดงเพลงฉ่อยประยุกต์ร่วมกับการแสดงทัศนศิลป์ “ศิลปากรทัศนา ล่องนาวาชม ปฐมนคร”
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
15:30 - 15:50 น. การแสดงพื้นบ้านไทยมุสลิม “ระบำตารีลีเล็ง”
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15:50 - 16:10 น. การแสดงชุด “ระบำขวัญข้าว”
โดย โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัย รามคำแหง (ฝ่ายประถม)
16:10 - 16:20 น. การแสดงชุด “บุญของเรา”
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)
16:20 - 16:40 น. การแสดงชุด “Jazz Big Band”
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)
16:40 น. สิ้นสุดกิจกรรมบนเวที


วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เวลา รายละเอียด
08:40 - 09:00 น. การแสดงชุด “นาฏยลิเกไทย หนูน้อยปฐมวัยก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0”
โดย ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
11:00 - 11.30 น. การแสดง “วงโยธวาทิต”
โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)
11:30 - 12.00 น. การแสดงโขน ตอน “ลักสีดา”
โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)
13:00 - 13.20 น. การแสดง “The Sound of Music”
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
14:20 - 14.30 น. การแสดงรำไทย “ร่มโพธิ์ทองของแผ่นดิน”
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฝ่ายมัธยม)
15:30 - 15.50 น. การแสดงเพลงอีแซว “สืบสานงานศิลป์ สาธิตศิลปากร”
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฝ่ายมัธยม)
15:50 - 16.10 น. การแสดงดนตรีร่วมสมัย “ธ สถิตในดวงใจ”
โดย สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
16:10 - 16.20 น. การแสดงรำเบิกโรง “พ่อคือองค์อัครศิลปิน”
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
16:20 - 16.50 น. การแสดงการแสดงโขน ตอน “หนุมานชาญศักดา”
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)


วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เวลา รายละเอียด
08:40 - 09:00 น. การแสดงชุด “จินตลีลา...รำลึกถึงพระราชารัชกาลที่ ๙”
โดย ฝ่ายมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
10:00 - 10:15 น. การแสดงชุด “กอบใจร้าว รวมใจรัก กอปร์ภักดี”
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10:15 - 10:30 น. การแสดงชุด “นาฏยวาจาทัศนา โยสลัม”
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
11:30 - 11:45 น. การแสดงชุด “ระบำเทพีคู่หาบเงิน คู่หาบทอง”
โดย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา