☰ เมนู
×

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานวิจัย


วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เวลา ห้องที่ 1 (ห้อง 101)
09:00 - 11:00 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรม Open Class ที่เน้นกระบวนการคิดโดยใช้นวัตกรรมการ ศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) โดยวิธีการแบบเปิด(Open Approach) ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

11:10 - 12:10 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Art Based
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

15:30 - 16:30 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยม
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เวลา ห้องที่ 2 (ห้อง 103)
09:00 - 10:00 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 (IRH) การจัดการเรียนรู้ในโลกของการเปลี่ยนแปลง
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10:10 - 11:40 น.

การอบรม เรื่อง Innovations by ศิลปากร
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

15:30 - 16:30 น.

การอบรมเรื่องการเตรียมนักเรียนสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ด้วยแนว Satit Chula Method
โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

เวลา ห้องที่ 3 (ห้อง104 หอธำรงบัวศรี)
08:30 - 12:00 น.

* รับเฉพาะ อาจารย์ผู้สอนวิชาดาราศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาดาราศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานร่วมกับการพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ตามแนวทางการประเมินตามโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA
โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เวลา ห้องที่ 1 (ห้อง 101)
11:00 - 11:20 น.

การนำเสนองานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อส่งเสริมความเข้าใจสำหรับนักเรียน ออทิสติกโดยใช้เทคนิค SQ 4 R ร่วมกับชุดกิจกรรม
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11:30 - 11:50 น.

การนำเสนองานวิจัย เรื่อง การใช้กิจกรรม แนะแนวเพื่อพัฒนาการเตรียม สู่อนาคตแบบองค์รวมของนักเรียน ม.5
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12:00 - 12:20 น.

การนำเสนอ งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกสมาธิ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการฟังสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

13:00 - 13:20 น.

การนำเสนอ งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะชุดคำศัพท์จากเรื่องวรรณคดีลำนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

13:30 - 13:50 น.

การนำเสนองานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียน ป.6
โดย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"มหาวิทยาลัยบูรพา

14:00 - 14:20 น.

การนำเสนอ งานวิจัย เรื่อง การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบ STEMAL
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

14:30 - 14:50 น.

การนำเสนอ งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีช่วยจำคำศัพท์แบบใช้เสียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

15:00 - 15:20 น.

การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้นาฎศิลป์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความสามารถด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดงนาฏศิลป์ไทย ของนักเรียนวิชาเอกศิลปะการแสดง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

15:30 - 15:50 น.

การนำเสนอ งานวิจัย เรื่อง การคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ภายใต้บริบทการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา

16:00 - 16:20 น.

การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชากิจกรรมฉันทะ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เวลา ห้องที่ 2 (ห้อง 103)
11:00 - 12:00 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมการคิด Graphic Organizer
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

13:00 - 14:00 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Education 4.0 กับความเป็นพลเมืองดิจิทัล
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

14:10 - 15:10 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “คิดแบบบูรณาการ”
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

15:20 - 15:50 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบสติ๊กเกอร์#My story เพื่อพัฒนาทักษะการวางโครงเรื่องและความคิดสร้างสรรค์ (รอบที่ 1 )
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16:00 - 16:20 น.

การนำเสนอ งานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนวิชาเอกคอมพิวเตอร์
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

เวลา ห้องที่ 3 (ห้อง104 หอธำรงบัวศรี)
13:00 - 15:00 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและสร้างนาฬิกาแดดกับการจัดกิจกรรม STEAM
โดย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา

เวลา ห้องที่ 4 (ห้องประชุม SD 117 A คณะวิทยาศาสตร์)
13.00 - 16.00 น.

อบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง Technology Integrated Learning for STEM Education
โดย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
วันอาทิตย์ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เวลา ห้อง 1 (ห้อง 101)
09:00 - 10:00 น.

* ผู้เข้าอบรมต้องเตรียม โทรศัพท์แบบ Smartphone มาด้วย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ความรู้ด้วยโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง
โดย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

10:10 - 10:40 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบสติ๊กเกอร์#My story เพื่อพัฒนาทักษะการวางโครงเรื่องและ ความคิดสร้างสรรค์ (รอบที่ 2)
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10:50 - 11:50 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้เรียนให้สร้างนวัตกรรมวิจัย วิชาภาษาไทยในยุค Thailand 4.0
โดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)

เวลา ห้องที่ 2 (ห้อง 103)
09:00 - 10:00 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21
โดย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

10:10 - 12:10 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์
โดย โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"มหาวิทยาลัยบูรพา