การเข้าเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"

โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ได้จัดทำ User ให้กับนักเรียนทุกคนสามารถใช้งาน Office 365 และ G Suit

User นักเรียนเข้าได้โดย

Username กำหนดให้เป็นรหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก โดยสามารถดูรหัสนักเรียนได้จากใบรายชื่อ
สำหรับเข้าใช้งาน Office 365 จะใช้เป็น รหัสนักเรียน@satit.buu.ac.th (เช่น 25667@satit.buu.ac.th)
สำหรับเข้าใช้งาน Google Suit จะใช้เป็น รหัสนักเรียน@stgo.buu.ac.th (เช่น 25667@stgo.buu.ac.th)
Password ของนักเรียนมีวิธีคิดดังนี้
  • ประกอบด้วยชื่อภาษาอังกฤษโดยเลือกพยัญชนะ 2 ตัวหน้า โดยตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และตัวที่สองเป็นพิมพ์เล็ก เช่นชื่อ Satit จะเป็น Sa
  • ประกอบด้วยอักขระ @
  • และประกอบด้วยเลขบัตรประชาชน 5 ตัวท้าย เช่น 1200100425257 จะเป็น 25257
  • รวมเป็น Sa@25257

วิธีเข้าเรียนออนไลน์

ให้ ทดลอง เข้าใช้งานทั้ง Office 365 และ Google Suit เพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่

ในกรณีเข้าได้ให้นักเรียนรอประกาศรหัสเข้าชั้นเรียนและวิธีการเข้าร่วมห้องเรียนภายหลัง

Suit (@stgo.buu.ac.th)
นักเรียนสามารถใช้งานได้โดยใช้ Username@stgo.buu.ac.th สามารถใช้ได้จนจบการศึกษา