ตราสัญลักษณ์

logobuu-en.png
ตราสัญลักษณ์แบบภาษาอังกฤษ
logobuu-th.png
ตราสัญลักษณ์แบบภาษาไทย
parent-oldtech.png
สมาคมผู้ปกครองและครู
alumni.png
สมาคมศิษย์เก่า