วิสัยทัศน์

  • ต้นแบบหลักสูตรแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก สู่ความเป็นผู้นำ ก้าวล้ำความคิด ผลิตนวัตกรรม นำสู่สากล

เอกลักษณ์

  • สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม โดยใช้กิจกรรมและกระบวนการวิจัยเป็นฐาน

อัตลักษณ์

  •  เรียนรู้อย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม มีแนวคิดแบบนวัตกร