วิสัยทัศน์

  • สถาบันสร้างนักคิด ผลิตผู้นำ มีคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ

เอกลักษณ์

  • โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน

อัตลักษณ์

  •  เก่ง IT ดีภาษา ก้าวหน้าความคิด Spirit ผู้นำ คุณธรรมนำชีวิต