ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการมีภาระงานและหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้
 2. ฝ่ายทะเบียน วัดประเมินผล และตารางกิจกรรมวิชาการ
 3. ฝ่ายนิเทศการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ
 4. ฝ่ายโปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา ระดับมัธยมศึกษา (LIP)
 5. ฝ่ายโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SAM)
 6. ฝ่ายโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูและของมหาวิทยาลัย (วมว.)
 7. งานห้องสมุด
 8. งานกิจกรรมแนะแนว ระดับมัธยมศึกษา
 9. งานดูแลนักเรียนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา สาธารณสุข ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัมนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 10. งานหน้าที่พลเมือง
 11. งานโรงปะลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)