ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการมีภาระงานและหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้
 2. ฝ่ายวัดประเมินผล
 3. ฝ่ายนิเทศการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ
 4. ฝ่ายโปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา ระดับมัธยมศึกษา (LIP)
 5. ฝ่ายโปรแกรมเน้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SAM)
 6. ฝ่ายโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูและของมหาวิทยาลัย (วมว.)
 7. ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม
 8. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารสนเทศ
 9. งานห้องสมุด
 10. งานตารางกิจกรรมวิชาการ
 11. งานโรงปะลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)
 12. งานหน้าที่พลเมือง
 13. งานทะเบียน
 14. งานดูแลนักเรียนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา สาธารณสุข ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัมนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี