สถิตินักเรียนเข้าเรียนการสอนออนไลน์

ระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6 ระหว่างวันที่ 14 – 30 มิถุนายน 2564


ร่วมตอบแบบสอบถามการเรียนการสอนออนไลน์


สายตรง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา 082-6614965 ปรึกษาการเรียนการสอนออนไลน์ 

r2.png
r1.pngแหล่งที่มาข้อมูล : บันทึกการสอนออนไลน์อาจารย์ประจำวิชา (ฝ่ายวิชาการ)