คณะผู้บริหารโรงเรียน

ผศ.ดร.ตฤน กิตติการอำพล
Asst. Prof. Dr. Trin Kittikanampol
ผู้อำนวยการ
Director
ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น
Dr. Pathawut Rakklin
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
Deputy Director of Administration
ดร.ภาสกร ภักดิ์ศรีแพง
Dr. Paskorn Paksripang
รองผู้อำนวยการวิชาการ
Deputy Director of Academic Affairs
ดร.สุกัลยา สุเฌอ
Dr. Sukanlaya Sucher
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย
Deputy Director of Student Development and Assistant Director of Early Childhood Education
ดร.อุดม รัตนอัมพรโสภณ
Dr. Udom Rattanampornsopon
รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา
Deputy Director of Primary Education
ดร.เด่นชัย ปราบจันดี
Dr. Denchai Prabjandee
รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
Deputy Director of International Education Program of Basic Education
อ.ฉลอง แสนโคก
Lec. Chalong Saencok
ผู้ช่วยงานผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียน
Assistant Director of Student Development
ดร.สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา
Dr. Siriyupin Suthanatphakchana
ผู้ช่วยงานผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
Assistant Director of Special Affairs
อ.อัครวัฒน์ อาชีวะ
Lec. Akkarawat Archewa
ผู้ช่วยงานผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
Assistant Director of Services