คณะผู้บริหารโรงเรียน

ผศ.ดร.ตฤณ กิตติการอำพล
Asst. Prof. Dr. Trin Kittikanampol
ผู้อำนวยการ
Director
ดร.ภัทราวุธ รักกลิ่น
Dr. Pathawut Rakklin
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
Deputy Director of Administration
ดร.สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา
Dr. Siriyupin Suthanatphakchana
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
Deputy Director of Academic Affairs
อาจารย์ราชัย นาเจริญ
Rachai Nacharoen
รองผู้อำนวยการฝ่ายมัธยมศึกษา
Deputy Director of Secondary Education
ดร.อุดม รัตนอัมพรโสภณ
Dr. Udom Rattanampornsopon
รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา Deputy Director of Primary Education
ดร.เด่นชัย ปราบจันดี
Dr. Denchai Prabjandee
รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
Deputy Director of International Education Program of Basic Education
อ.อัครวัฒน์ อาชีวะ
Lec. Akkarawat Archewa
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
Assistant Director of Services
อ.ณิชนันทน์ ฉายแสง 
Lec. Nitchanan Chaisang 
ผู้รับผิดชอบงานฝ่ายปฐมวัย 
Assistant Director of Early Childhood Education
อ.ฉลอง แสนโคก
Lec. Chalong Saencok
ผู้ช่วยงานผู้อำนวยการฝ่ายมัธยมศึกษา
Assistant Director of Secondary Education