ประกาศ แจ้งกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 1/63 และกำหนดการรับเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์ปีการศึกษา 2563

ประกาศ แจ้งกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 1/63 และกำหนดการรับเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์ปีการศึกษา 2563

1. ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 1/256สำหรับนักเรียน

  • ชั้นปฐมวัยปีที่ 2-3  
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่2-6
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6  ทุกหลักสูตร

สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมฯ นักเรียนสามารถนำแบบฟอร์มชำระเงิน  ผ่านธนาคารระบบ  Teller Payment ที่ทางโรงเรียนแจกให้ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เท่านั้น แบบฟอร์มดังกล่าวเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นใบเสร็จรับเงินฉบับสมบูรณ์สามารถนำไปเบิกได้กับทางต้นสังกัด หากพ้นกำหนดการชำระเงิน ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถชำระเงินได้ที่ห้องฝ่ายบริหาร อาคารฉลองราชย์ 50 ปี เท่านั้น เวลา 08.30- 15.30 น.โดยต้องเสียค่าปรับชำระเกินกำหนด วันละ 20 บาท (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยเริ่มปรับตั้งแต่วันที่  13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

2. กำหนดการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 – 2 และวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ชั้น 3 อาคารบูรณาการ สติล คุณปลื้ม

รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่

วัน /  เดือน / ปี

เวลา

ระดับชั้น

1

1 สิงหาคม 2563

08:30 – 12:00 น.

ปฐมวัยปีที่ 1 – 3

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:30 น.

ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

2

2 สิงหาคม 2563

08:30 – 12:00 น.

มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:30 น.

มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

3

8 สิงหาคม 2563

08:30 – 12:00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:30 น.

ผู้ปกครองนักเรียน

ทุกระดับชั้นที่ไม่มารับเงิน

ในวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563

             ในการนี้โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนมารับเงินตามวัน และเวลาที่โรงเรียนกำหนด เนื่องจากโรงเรียนได้จัดเตรียมเงินสำหรับนักเรียนเฉพาะชั้นที่กำหนด หากผู้ปกครองนักเรียนไม่มารับเงินในวันที่โรงเรียนกำหนดถือว่า “สละสิทธิ์” และโรงเรียนจะนำส่งเงินคืนกองคลังและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยบูรพา ต่อไป

(0 Votes)