Editor's Choice

ประกาศ เลื่อนกำหนดรับเอกสารอนุมัติจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

Editor's Choice

ประกาศ แจ้งกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และกำหนดการอื่น ๆ

กำหนดการชำระค่าเทอม

1. วันที่ 21-30 เมษายน 2563 ผู้ปกครองสามารถใช้แบบฟอร์ม Teller payment ฉบับเดิม ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ

2. ตั้งแต่วันที่ 1- พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่ฝ่ายการเงินของโรงเรียน รับเฉพาะเงินสด ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

3. เปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนจะแจกแบบฟอร์ม Teller payment ฉบับใหม่ สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2563 ค่าปรับชำระเงินล่าช้า ภาคเรียนที่ 1/2563 เริ่มคิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป วันละ 20 บาท รวมวันเสาร์ – อาทิตย์