Editor's Choice

1. ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 1/2563

สำหรับนักเรียนระดับ

ชั้นปฐมวัยปีที่ 2-3 ทุกหลักสูตร   

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ทุกหลักสูตร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ทุกหลักสูตร  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ทุกหลักสูตร

นักเรียนสามารถนำแบบฟอร์มชำระเงินผ่านธนาคารระบบ Taller Payment ที่ทางโรงเรียนแจกให้ไปชำระชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 21-30 เมษายน พ.ศ.2563 เท่านั้น แบบฟอร์มดังกล่าวเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ถือเป็นใบเสร็จรับเงินฉบับสมบูรณ์

สามารถนำไปเบิกได้กับทางต้นสังกัด หากพ้นกำหนดการชำระเงิน ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถชำระเงินได้ที่ห้องฝ่ายบริหาร อาคารฉลองราชย์ 50 ปี เท่านั้น

โดยต้องเสียค่าปรับชำระเกินกำหนด วันละ 20 บาท (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยเริ่มปรับตั้งแต่วันที่  21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

2. กำหนดการรายงานตัวนักเรียนเก่าปีการศึกษา 2563 ดังนี้

วันที่ ชั้น เวลา อาคาร
12 พฤษภาคม 2563 ปฐมวัย ปีที่2-3 09.00 – 12.00 น. อาคารพิบูลสุข
12 พฤษภาคม 2563 ประถมศึกษาปีที่2-6 09.00 – 12.00 น. อาคารพิบูลบำเพ็ญ 4
12 พฤษภาคม 2563 ประถมศึกษาปีที่ 2-6  (IEP) 09.00 – 12.00 น. อาคาร IEP
12 พฤษภาคม 2563 มัธยมศึกษาปีที่ 2-3  ปกติ 09.00 – 12.00 น. อาคารพิบูลพัฒนา 2 (อบจ.)
12 พฤษภาคม 2563 มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 (LIP&SAM) 09.00 – 12.00 น. อาคารพิบูลรำลึก
12 พฤษภาคม 2563 มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 (IEP) 09.00 – 12.00 น. อาคาร IEP
12 พฤษภาคม 2563 มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปกติ 09.00 – 12.00 น. อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
12 พฤษภาคม 2563 มัธยมศึกษาปีที่ 5  (LIP&SAM) 09.00 – 12.00 น. อาคารพิบูลรำลึก
12 พฤษภาคม 2563 มัธยมศึกษาปีที่ 5 (IEP) 09.00 – 12.00 น. อาคาร IEP
12 พฤษภาคม 2563 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปกติ 09.00 – 12.00 น. อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
12 พฤษภาคม 2563 มัธยมศึกษาปีที่ 6 (LIP&SAM) 09.00 – 12.00 น. อาคารพิบูลรำลึก
12 พฤษภาคม 2563 มัธยมศึกษาปีที่ 6 (IEP) 09.00 – 12.00 น. อาคาร IEP

 

หมายเหตุ 

1. หากผู้ปกครองไม่มาดำเนินการรายงานตัวนักเรียนตามกำหนดของโรงเรียนจะถือว่าท่านไม่ประสงค์ให้นักเรียนศึกษาต่อที่โรงเรียนต่อไป
2. ผู้ปกครองจะได้รับหนังสือ และรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวัน เวลาที่กำหนดให้รายงานตัว หากไม่มารับรายงานตัว ในวันที่โรงเรียนกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์นักเรียน