ประกาศ จำหน่ายพัสดุ ประมูลขายทอดตลาด รายการเครื่องปรับอากาศ

ประกาศ การจัดเรียนการสอนตามปกติ (On Site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ แจ้งงดการเรียนการสอน (ผ่านระบบออนไลน์) สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา