กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน

ประกาศ กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน

นักเรียนสามารถนำแบบฟอร์มชำระเงิน ผ่านธนาคารระบบ Taller Payment ที่ทางโรงเรียนแจกให้ไปชำระชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เท่านั้น

แบบฟอร์มดังกล่าวเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วถือเป็นใบเสร็จรับเงินฉบับสมบูรณ์สามารถนำไปเบิกได้กับทางต้นสังกัด หากพ้นกำหนดการชำระเงิน ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถชำระเงินได้ที่งานการเงินและบัญชี ห้องสำนักงาน 112 ชั้น 1 อาคารฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30- 15.30 น. เท่านั้น โดยต้องเสียค่าปรับชำระเกินกำหนด วันละ 30 บาท (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

โดยเริ่มปรับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หนังสือแนบ
1. หนังสือแจ้งค่าเทอมทุกระดับชั้น
2. ประกาศค่าปรับภาคเรียนที่ 2/2563
3. ระเบียบว่่าด้วยการเก็บค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปี 2556

(0 Votes)