ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

*** นักเรียนทุกคนต้องนำบัตรเข้าห้องสอบมาในวันที่เข้าสอบ โดยพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบได้ที่  http://stbuu.sisacloud.com โดยใช้เลขที่ใบสมัครและรหัสผ่านเดิม 

 *** และในการสอบผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน (ยกเว้นนักเรียน ป.1) หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย แสดงพร้อมบัตรเข้าห้องสอบต่อกรรมการคุมสอบ

(4 Votes)