ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 1/2564

 

หนังสือแนบ

ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเทอม) ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับนักเรียน ชั้นปฐมวัยปีที่ 2-3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6  ทุกหลักสูตร

นักเรียนสามารถนำแบบฟอร์มชำระเงิน ผ่านธนาคารระบบ  Taller Payment ที่ทางโรงเรียนแจกให้ไปชำระชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

โดยสามารถชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เท่านั้น

แบบฟอร์มดังกล่าวเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วถือเป็นใบเสร็จรับเงินฉบับสมบูรณ์สามารถนำไปเบิกได้กับทางต้นสังกัด หากพ้นกำหนดการชำระเงิน ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถชำระเงินได้ที่ห้องฝ่ายบริหาร อาคารฉลองราชย์ 50 ปี ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30- 15.30 น. เท่านั้น โดยต้องเสียค่าปรับชำระเกินกำหนด วันละ 20 บาท (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

โดยเริ่มปรับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 

 

 

 

 

 

 

(2 Votes)