โครงสร้างฝ่ายประถมศึกษา

 • รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา
  • ฝ่ายวิชาการ ระดับประถมศึกษา
   • งานตารางสอนระดับประถมศึกษา
   • งานวิชาเลือกเสรี
   • งานวิชาชุมนุม
   • งานนิเทศการสอนระดับประถมศึกษา
   • โครงการวิชาการฝ่ายประถมศึกษา
   • งานแผนและประกันคุณภาพฝ่ายประถมศึกษา
   • การสอบโอเน็ต

  • ฝ่ายหลักสูตรโปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษา ระดับประถมศึกษา
   • ดูแลการสอนของ อ. ชาวต่างประเทศ โครงการของหลักสูตรสองภาษา
   • นิเทศการสอนหลักสูตรสองภาษา

  • ฝ่ายพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา
   • การปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน
   • งานระเบียบวินัยฝ่ายประถมศึกษา
    • กิจกรรมหน้าเสาธง
    • กิจกรรมโฮมรูม
    • สวดมนต์ประจำเดือน
    • ทำบุญตักบาตร
   • งานธนาคารโรงเรียน
   • งานการศึกษาพิเศษเรียนร่วมแบบบูรณาการ

  • ฝ่ายกิจการนักเรียน
   • จัดโครงการกิจกรรมนักเรียนของฝ่ายประถมศึกษา
   • งานด้านการประชาสัมพันธ์และจัดรวบรวมสรุปผลเกี่ยวกับกิจกรรมทั้งหมด
   • งานพิจารณาทุนการศึกษา
   • ดูแลกิจกรรมการการเรียนการสอนและการจัดค่ายลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับประถมศึกษา
   • อบรมหัวหน้านักเรียนร่วมกับฝ่ายพัฒนาผู้เรียน

  • ฝ่ายอาคารสถานที่และความปลอดภัย
   • งานอาคารสถานที่
   • งานอนามัย
   • งานโรงอาหาร
   • งานจราจรและรักษาความปลอดภัย