ข่าวสารจากโรงเรียน
ปฏิทินการศึกษา

8-12 มี.ค. 2564

สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2563 มัธยมศึกษาปีที่ 6

22-26 มี.ค. 2564

สอบวัดผลปลายปี 2563 ประถมศึกษา และสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2563 มัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3,4,5

27 มี.ค. 2564

ปิดภาคเรียนที่ 2/2563