ข่าวสารจากโรงเรียน
ปฏิทินการศึกษา

10-14 ก.พ. 63

สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

24-28 ก.พ. 63

สอบวัดผลปลายปี 2562 ระดับชั้นประถมศึกษา

สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษา

29 ก.พ. 63

ปิดภาคเรียน 2/2562