ข่าวทั้งหมด

ประกาศ การรับเงินสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศ การรับเงินสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารที่ส่ง ต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง ให้เรียบร้อย ตามรายละเอียดใน ประกาศแนบ

กรอกข้อมูลได้ที่ www.st.buu.ac.th/refund

หมายเหตุ  โรงเรียนงดจ่ายเงินสดทุกกรณี  จ่ายเป็นเงินโอนเท่านั้น  

(3 Votes)