ประกาศ ผลการพิจารณาการขอย้ายโปรแกรมการเรียนและผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนเข้าระหว่างชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระดับปฐมวัย

ประกาศที่ 034 / 2567 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2567
เรื่อง ผลการพิจารณาการขอย้ายโปรแกรมการเรียนและผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนเข้าระหว่างชั้น
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระดับปฐมวัย

(0 Votes)

ข่าวทั้งหมด