ประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน กองทุนส่งเสริมกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2567

ประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน กองทุนส่งเสริมกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2567

 

(0 Votes)

ข่าวทั้งหมด