ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (IEP) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (IEP) ประจำปีการศึกษา 2567

Announcement of Eligible Candidates for Grade 1, Grade 7, and Grade 10 the Academic Year 2024 (IEP)

แบบฟอร์มชำระเงิน (ชำระเงินภายในวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2567 เท่านั้น)

นำแบบฟอร์มชำระเงินค่าธรรมเนียมไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2567 เท่านั้น

รายละเอียดขั้นตอนการรายงานตัว

แบบฟอร์มรายงานตัว

(0 Votes)

ข่าวทั้งหมด