ประกาศ ผลการพิจารณาการขอย้ายโปรแกรมการเรียนและผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนเข้าระหว่างชั้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระดับปฐมวัย (รอบที่ 2)

ประกาศโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพาที่ 073 / 2567
เรื่อง ผลการพิจารณาการขอย้ายโปรแกรมการเรียนและผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนเข้าระหว่างชั้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระดับปฐมวัย (รอบที่ 2)

(1 Vote)

ข่าวทั้งหมด