ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาระหว่างชั้น ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (IEP) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาระหว่างชั้น ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน (IEP) ประจำปีการศึกษา 2567 

Announcement of Eligible Candidates (Transfer Students) the Academic Year 2024 (IEP)

รายละเอียดขั้นตอนการรายงานตัว

แบบฟอร์มรายงานตัว

แบบฟอร์มชำระเงิน (ชำระเงินภายในวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2567 เท่านั้น)

นำแบบฟอร์มชำระเงินค่าธรรมเนียมไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2567 เท่านั้น

(0 Votes)

ข่าวทั้งหมด